Υπηρεσίες - 267180-2018

22/06/2018    S118

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Παραγωγή επιγραμμικού περιεχομένου πολυμέσων

2018/S 118-267180

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. διεύθυνση: 60 rue Wiertz
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: DG Comm Finance Unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu/
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3279
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: DG Comm Finance Unit
Ταχ. διεύθυνση: Montoyer 75
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.europarl.europa.eu/
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παραγωγή επιγραμμικού περιεχομένου πολυμέσων

Αριθμός αναφοράς: COMM/AWD/2018/100
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72212510 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επικοινωνίας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την παραγωγή επιγραμμικού περιεχομένου πολυμέσων, προγραμματισμού και υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας.

Οι υπηρεσίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στη σύμβαση εμπίπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες:

— την ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών - η οποία περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογών παρασκηνίου (back-end),

— σχεδιασμός και σχεδίαση προϊόντων πολυμέσων - που περιλαμβάνει σχεδιασμό, ανάπτυξη εφαρμογών προσκηνίου (front-end),

— παροχή διαδραστικών υποστηρίξεων και τεχνολογιών.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης-πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες ενδιάμεσων και τελικών παραδοτέων ανάλογα με το σχέδιο ή / και τη μεθοδολογία:

— σχέδιο,

— σκοπιμότητα σχεδίου,

— λειτουργική ανάλυση,

—πίνακας παρουσίασης,

— προϊόντα που αναφέρονται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και εφαρμογών - η οποία περιλαμβάνει ανάπτυξη εφαρμογών παρασκηνίου (back-end),

— προϊόντα που αναφέρονται στο σχεδιασμό και τη σχεδίαση προϊόντων πολυμέσων - που περιλαμβάνει σχεδιασμό, ανάπτυξη εφαρμογών προσκηνίου (front-end),

— υπηρεσίες που αφορούν τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη: καλύπτει επιτόπιες επισκευές σε περίπτωση λειτουργικών βλαβών που το προσωπικό του κοινοβουλίου δεν είναι σε θέση να χειριστεί. Αυτές οι επιτόπιες υπηρεσίες επισκευών θα αμείβονται με βάση την ωριαία τιμή για τον εν λόγω χώρο. Οι τιμές περιλαμβάνουν το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και κάθε άλλο άμεσο και έμμεσο κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης και διαμονής,

— κ.λπ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η εν λόγω σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος και θα διαρκέσει για περίοδο 1 έτους. Η σύμβαση θα ανανεώνεται σιωπηρώς σε ετήσια βάση, αλλά η διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 05/09/2018
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Βουλγαρικά, Τσεχικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Λεττονικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σουηδικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Rue Belliard 80, 1000 Brussels

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Πόλη: Luxembourg
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Directorate-General for Communication
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/06/2018