Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 267180-2018

22/06/2018    S118    Európsky parlament - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Výroba multimediálneho online obsahu

2018/S 118-267180

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 60 rue Wiertz
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: DG Comm Finance Unit
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu/

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3279
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: GR pre komunikáciu, oddelenie financií
Poštová adresa: Montoyer 75
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: dgcomm-contracts-fwc@europarl.europa.eu
Kód NUTS: BE1

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu/

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výroba multimediálneho online obsahu

Referenčné číslo: COMM/AWD/2018/100
II.1.2)Hlavný kód CPV
72212510
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súčasná výzva na predkladanie ponúk sa týka výroby multimediálneho online obsahu, programovania a služieb technickej podpory pre Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu.

Služby, ktoré je potrebné zahrnúť do obstarávania, spadajú do 3 hlavných kategórií:

— vývoj vzhľadu webovej stránky a jej aplikácií, čo zahŕňa aj vývoj koncovej (back-end) časti,

— návrh a koncepcia multimediálnych produktov, čo zahŕňa aj dizajn a vývoj predradenej (front-end) časti,

— poskytovanie interaktívnych podpôr a technológií.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1
II.2.4)Opis obstarávania:

Rozsah pôsobnosti rámcovej zmluvy zahŕňa nasledujúce kategórie sprostredkovateľských a konečných výstupov v závislosti od projektu a/alebo metodiky:

— koncepcia,

— overenie koncepcie,

— funkčná analýza,

— koláž „mood board“,

— produkty súvisiace s vývojom vzhľadu webovej stránky a jej aplikácií, čo zahŕňa aj vývoj „back-end“ časti,

— produkty súvisiace s návrhom a koncepciou multimediálnych online produktov, čo zahŕňa aj dizajn a vývoj „front-end“ časti,

— služby súvisiace s údržbou a technickou podporou: to pokrýva opravy na mieste v prípade prevádzkových porúch, ktoré zamestnanci Parlamentu nemôžu vyriešiť. Tieto opravy na mieste budú odmeňované na základe hodinovej sadzby pre danú lokalitu. Ceny zahŕňajú zamestnancov, vybavenie, zariadenia a všetky ostatné priame a nepriame náklady vrátane cestovných, hotelových a pobytových nákladov,

— atď.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Táto zmluva na obdobie 1 roka nadobudne účinnosť v deň podpisu poslednou zmluvnou stranou. Zmluva môže byť obnovená s tichým súhlasom na ročnej báze, ale jej trvanie nesmie presiahnuť 4 roky od dátumu nadobudnutia účinnosti.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/09/2018
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/09/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Rue Belliard 80, 1000 Brussels

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri súťažné podklady.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko

Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky parlament, Directorate-General for Communication
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/06/2018