Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 267197-2022

20/05/2022    S98

Polska-Lublin: Roboty budowlane

2022/S 098-267197

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 430719876
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-482
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Nizioł
E-mail: slawomir.niziol@sw.gov.pl
Tel.: +48 817104582
Faks: +48 817440500
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sw.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu.

Numer referencyjny: OI/KI.2230.1.2022/LUB
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233140 Roboty drogowe
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

26-600 Radom, ul. Wolanowska 120

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zadania inwestycyjnego, Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 1 275,05 m2 i powierzchni użytkowej 2 947,30 m2, a także spacerniaka o powierzchni zabudowy 557,25 m2 i powierzchni wewnętrznej 569,90 m2. Zlecenie obejmie również zagospodarowanie przyległego terenu oraz całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą planowanemu zamierzeniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całości robót budowlanych polegających na wybudowaniu na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu obiektów wyszczególnionych w pierwszym zdaniu. Wykonawca wykona całość Inwestycji własnymi siłami i z materiałów własnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niezbędnych urządzeń i sprzętu objętego projektem architektoniczno-budowlanym oraz technicznym i realizację wszystkich innych usług niezbędnych do wykonania Inwestycji potrzebnych do ostatecznego oddania do użytkowania i uruchomienia, nie ujętych w dokumentacji, traktowanych przez strony jako oczywiste i mieszczące się w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wszelkich planów, projektów, procedur, przepisów powszechnie obowiązujących, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy budowlanej, technicznej i z należytą starannością. Wykonawca zlecenie wykona z uwzględnieniem następujących dokumentów: pozwolenie na budowę nr 46/2022 (znak sprawy ArI.6740.1.907.2021.JP) z dnia 27 stycznia 2022 r., wydane przez Prezydenta Miasta Radomia, projekt architektoniczno-budowlany zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu mieszkalnego i spacerniaka na terenie aresztu śledczego na działkach nr ewid. 15/4, 16/3, 20/3, 21/3, 24/3, 25/3, 26/3, 30/3 przy ulicy Wolanowskiej w Radomiu”, projekt wykonawczy zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu mieszkalnego i spacerniaka na terenie aresztu śledczego na działkach nr ewid. 15/4, 16/3, 20/3, 21/3, 24/3, 25/3, 26/3, 30/3 przy ulicy Wolanowskiej w Radomiu”, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres przedłużonej gwarancji / Waga: 10%
Cena - Waga: 80%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 30/06/2022
Koniec: 01/04/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 094-258332
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoba upoważniona: ppor. Sławomir Nizioł. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022