Bauleistung - 267202-2022

20/05/2022    S98

Danmark-Ballerup: Fornyelse af slidlag på kørebaner

2022/S 098-267202

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
CVR-nummer: 58271713
Postadresse: Hold-An Vej 7
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Fadi Chheiber
E-mail: fchh@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/179085443.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ballerup.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/179085443.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/179085443.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om indkøb af asfaltarbejder i Ballerup Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter primært udførelse af asfalt slidlagsarbejder på kørebaner og cykelstier, herunder højderegulering af riste og dæksler samt eventuel udskiftning af beskadigede nedløbsbrønde med tilhørende stikledninger.

Ballerup Kommune planlægger løbende at rekvirere opgaver inden for området svarende til ca. 10-15 mio. kr. ekskl. moms årligt.

Udbuddet er benævnt "Rammeaftale om indkøb af asfaltarbejder i Ballerup Kommune".

Rammeaftalens varighed er 2 år med start d. 1. september 2022 til d. 31.august 2024. Ballerup Kommune har option på at forlænge rammeaftalen i yderligere 2 år.

Tryk her https://permalink.mercell.com/179085443.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44113620 Asfalt
45233228 Anlægsarbejde: slidlag
45233251 Fornyelse af slidlag
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Ballerup Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entrepriserne er beliggende i Ballerup Kommune, og de omfatter i hovedtræk udførelse af:

- Asfaltarbejder 

- Kørebaneafmærkning på nyt slidlag

- Afvandingsarbejder (forundersøgelser, nødvendig højderegulering af nedløbsriste og dæksler samt udskiftning af beskadigede nedløbsriste, dæksler og beskadigede nedløbsbrønde)

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2022
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges 2 x 1 år, så den maksimale længde kan være 4 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige/egnede ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i ESPD, vil ordregiver foretage en udvælgelse af de 5 bedst egnede ansøgende firmaer.

Der vil her blive lagt særligt vægt på, hvilke ansøgere, der har afgivet de referencer, der bedst demonstrerer erfaring med slidlagsarbejder herunder

afvandingsarbejder. For vurdering af referencerne vil der blive lagt særlig vægt på: Erfaring med at arbejde med trafikafvikling- og sikkerhed under udførelse af slidlagsarbejder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er option på forlængelse af rammeaftalen i 2 x 1 år, så den maksimale længde kan være 4 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Samlet årsomsætning:

Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

Ansøger skal have en generel omsætning på minimum 60 mio. kr. i senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type

Kun for så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til fem års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste fem år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav:

Ansøger skal have minimum 2 relevante referencer inden for udførelse af slidlagsarbejder. En relevant reference er arbejder hvori der er indeholdt

slidlagsudskiftning herunder afvandingsarbejder.

Beskrivelsen af referencer skal ske i ESPD. Den enkelte reference bør maksimalt fylde 2 A4 sider inkl. eventuelt billedmateriale. Kun de første 2 A4 sider indgår i bedømmelsen af referencen. Såfremt referencer ikke fuldt ud kan rummes i ESPD, kan der suppleres med bilag. Det skal dog være tydeligt for ordregiver, hvilke referencer og bilag der hører sammen.

Referencen bør indeholde oplysninger om følgende:

- beskrivelse af referencen og oplysning om hvilken delaftale den vedrører (feltet Beskrivelse).

- tidspunkt for aftalens opstart og udløb, ved igangværende aftaler det forventede tidspunkt for udløb (felterne startdato og slutdato). Endvidere bør referencen indeholde følgende oplysninger:

- kontraktens værdi i danske kroner ekskl. moms og modtager af referencen (feltet modtagere).

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår om arbejdsklausul, erklæring om samfundsansvar og miljøklausuler.

Entreprenørens kernemedarbejdere tillknyttet nærværende rammeaftale skal have minimum 5 års erfaring inden for rammeaftalens opgaveområde.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/06/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/06/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver anvender den frivillige udelukkelsesgrund i § 137 stk. 1 nr. 3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2022