Bauleistung - 267222-2022

20/05/2022    S98

România-Botoșani: Lucrări de construcţii de conducte de încălzire urbană

2022/S 098-267222

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MUNICIPIUL BOTOSANI
Număr naţional de înregistrare: 3372882
Adresă: Strada: Piata Revolutiei, nr. 1
Localitate: Botosani
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Cod poștal: 710236
Țară: România
Persoană de contact: DANIELA ANITEI
E-mail: achizitii@primariabt.ro
Telefon: +40 231502200/309
Fax: +40 0231515142/+40 0231531595
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariabt.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144044
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a (proiectare si executie)

Număr de referinţă: 3372882_2022_PAAPD1357651
II.1.2)Cod CPV principal
45232140 Lucrări de construcţii de conducte de încălzire urbană
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 821/13.01.2022, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - 2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, Componenta 1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe – proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1.

Obiectul achiziției cuprinde:

- Întocmirea și predarea documentațiilor pentru obținerea avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr.1011/23.12.2019;

- Întocmirea și predarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de construire; a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; actualizarea devizului general urmare a realizării proiectului tehnic dar și pe parcursul executării contractului.

- Execuție lucrări;

- Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție şi ori de câte ori se impune.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11- a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 31 314 079.93 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
71356200 Servicii de asistenţă tehnică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO212 Botoşani
Locul principal de executare:

Municipiul Botosani

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În responsabilitatea Executantului se vor regăsi următoarele activităţi:

a. Avize şi autorizaţii.

Obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare de la toate autorităţile naţionale a căror legislaţie impune acest lucru şi pentru toate fazele de derulare a contractului. La baza obținerii avizelor și acordurilor solicitate va sta Certificatul de Urbanism obținut la faza de Studiu de fezabilitate.

b. Proiectare.

- documentație pentru obținerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism (certificatul de urbanism a fost obținut la faza SF);

- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.);

- Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie;

- Documentație pentru obținerea autorizației de funcționare ISCIR (care conține și documentația tehnică de montare întocmită de montator) pentru conductele termice care intră sub incidența ISCIR (unde este cazul).

 documentaţie AS-BUILT;

 expertize tehnice pentru trecerea prin pereții blocurilor și pentru reabilitarea punctelor termice.

c. Asistenţa tehnică din partea Proiectantului

 participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor;

 emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanţă cu situaţia din teren;

 urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie;

 emiterea de dispoziţii de şantier;

 verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier;

 elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren;

 deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru;

 întocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor, conform HG 51/05.02.1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție;

 orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie.

d. Execuţia lucrărilor și furnizare de echipamente, utilaje;;

e. Teste şi probe pentru punere în funcţiune;

f. Programul de Instruire (training) a personalul operatorului;

g. cartea tehnică a construcțiilor realizate și cartea tehnică a instalației, utilajului sau echipamentului tehnologic;;

h. manuale de exploatare și mentenanță;

i. plan de management al Mediului;

j. planul de securitate şi sănătate pe şantier;

k. Remedieri pe perioada de garanție/perioada de notificare a defectelor;

Scopul acestor lucrări nu este limitat la activităţile precizate mai sus ci va include şi orice alte activităţi necesare pentru realizarea lucrărilor descrise în prezentele cerințe.

In cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028”- Etapa a II-a este prevăzută realizarea următoarelor lucrări:

1. Reabilitarea reţelelor termice secundare din 5 ansambluri de locuinţe: Textil, 2 Zib (Electro), 3 Zib (Iups), Condacia și Armonia;

2. Extindere rețea termică primară prin branșarea la SACET a noi consumatori;

3. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua primară;

4. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua secundară de încălzire: 4.1. Dotare pompe de circulaţie încălzire existente cu convertizoare statice de frecvenţă pentru 6 PT (PT Victoria 1, PT Griviţa 2, PT Griviţa 5, PT Griviţa 6, PT Bucovina, PT Pacea 2), respectiv 4.2. Achiziţionare, montare pompe noi de încălzire cu convertizoare de frecvenţă pentru 6 PT (PT Teilor 2, PT Cornişa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica);

5. Achiziționare și Implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET;

6. Echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament din 20 ansambluri de locuinţe alimentate din reţeaua de distribuţie - regulatoare de presiune + robinete de reglare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Tehnic - Experiența similară pentru Coordonator proiectare și execuție / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Tehnic - Experiența similară pentru Inginer instalații construcții / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructură Mare - Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392.

II.2.14)Informații suplimentare

Municipiul Botosani este beneficiarul contractului de finantare nr.821/13.01.2022 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - 2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, Componenta 1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe – proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Cerinta privind neincadrarea in situatiile prev. la art.164,165,167 din Legea 98/2016 se adreseaza fiecarui membru al asocierii, in cazul in care of. este o asociere, fiecarui subcontractant si fiecarui tert sustinator.

Mod. de îndeplinire: Op. economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) va îndeplini cerinta prin completarea în SEAP a formularului DUAE.

Se va completa în SEAP, cate un formular DUAE de catre fiecare entitate participanta la procedura (fiecare asociat, fiecare tert sustinator-daca este cazul si fiecare subcontractant-daca este cazul).

Se completeaza in SEAP DUAE, conform art.193, alin.1 din Legea 98/2016.

Doc. justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Doc. justificative care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea in SEAP a DUAE, sunt:

1.Certif. de atestare fiscala pentru sediul principal, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, certif. valabil la mom. prezentarii, iar pentru toate punctele de lucru si sedii secundare pentru care exista obligatii fiscale, op. ec. va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea oblig. de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

2.Certif. de atestare fiscala pentru sediul principal, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local, certif. valabil la mom. prezentarii, iar pentru toate punctele de lucru si sedii secundare pentru care exista obligatii fiscale, op. ec. va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea oblig. de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul local.

3.Dupa caz, doc. prin care se dem. faptul ca op. ec. (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant) poate beneficia de derogarile prev. la art.166 alin.2, art.167 alin.2, art.171 din Legea 98/2016.

4.Cazierul judiciar al op. ec. si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului op. ec., sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv/echivalent, cazier valabil la mom. prezentarii.

5.Declaratie privind neincadr. in prev. art.60, alin.(1), art.61 din Legea 98/2016 si art.57 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr.966/2012 al Parlamentului European si al Consiliului– (Formularul 7 din Sect. Formulare).

6.Declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al operatorului economic (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant), cu privire la datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, în situația în care forma de organizare a operatorului economic ofertant, ofertant asociat, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător.

7.Alte doc. edificatoare, dupa caz.

NOTE: 1.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea invocand sustinerea acordata de tert/terti (art.182-184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza conform art.182 din Legea 98/2016, prin prezentarea unui angajament de sustinere si Doc. justificative din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere a ofertantului respectiv, si nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164,165 si 167 din Legea 98/2016.

2.Pentru asociati/subcontractanti, Autoritatea contractanta solicita tuturor sa completeze fiecare în SEAP formularul DUAE, insotit de acordul de asociere/subcontractare conform prev. art.170 alin.3 si art.193 alin.3 din Legea 98/2016.

3.Pentru tert/terti sustinatori, Autoritatea contractanta solicita tuturor sa completeze fiecare în SEAP formularul DUAE, însotit de angajamentul de sustinere conf. prev. art.193 alin.2 din Legea 98/2016.

4.Cerinta privind neincadrarea in sit. prev. la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 se adreseaza fiecarui membru al asocierii, in cazul in care ofertantul este o asociere.

5.Cerinta privind neincadrarea in sit. prev. la art.164, 165, 167 din Legea 98/2016 se adreseaza fiecarui subcontractant si fiecarui tert sustinator conform 170 alin.(1) si art.183 alin.(1) din Legea 98/2016.

5.Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 alin.(1), art.61 din Legea 98/2016 şi art.57 din Regulamentul financiar UE 966/2012 se adreseaza fiecarui membru al asocierii in cazul in care ofertantul este o asociere, fiecarui subcontractant daca este cazul si fiecarui tert sustinator daca este cazul.Declaratiile vor fi prezentate in numele fiecarui actionar sau asociat semnificativ care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generala, conform art.60 alin.(2) din Legea 98/2016.

6.Din certificatele de atestare fiscala valabile la momentul prezentarii trebuie sa rezulte ca op. economic nu are datorii restante sau valoarea acestor datorii se incadreaza in pragul prevazut la art.166 alin.(2) din Legea 98/2016.

7.Op. ec. nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor şi contributiilor la bugetul gen. consolidat, datorate si restante, este mai mic de 10.000 lei.

8.Pers. care detin functii de decizie din cadrul autorității contractante, respectiv conducătorul autorității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte pers. din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentelor achiziției și/sau desfășurarea procedurii de atribuire, sunt: Cosmin Ionuţ Andrei-primar, Bogdan Ciprian Buhaianu-viceprimar, Constantin Liviu Toma-viceprimar, Mircea Andrei Magdalena-administrator public, Ioan Apostu-secretar general, Oana Gina Georgescu-Sef Serviciu Juridic, Fetcu Petru Catalin-director executiv Dir. de dezvoltare, Florin Mitu-sef serviciu Investitii, Aniţei Daniela-sef Serviciu Achizitii publice, Valica Chiriac-consilier achizitii, Mihaela Dumitrita Funduianu-consilier achizitii, Carmen Cojocariu-consilier achizitii, Iuliana Madalina Aruxandei-consilier juridic, Maria Ciubotariu-consilier achizitii, Oana Geanina Rotaru-consilier achizitii, Danuzia Mirela Dumitras-consilier achizitii, Gheorghiţă Mirela Elena-Director executiv Dir. economica, Bulmagă Geanina-sef serviciu Buget Finante Publice, Colbea Elena-Alina-sef Serviciu contabilitate, Munteanu Bogdan-consilier juridic, Harcota Camelia-consilier comp.energetic, Zahariuc Neculai- consilier comp.energetic, Petrariu Beatris Marilena-consilier Management Proiecte, Balascau Raluca Maria-sef Serviciu Management Proiecte, Mihaela Roman-consilier Management Proiecte, Consilieri locali: Adascalitei Monica Delia, Amos Andrei, Boboc Cătălin, Bosovici Călin George, Botezatu Daniel, Buliga Marius, Curelariu Raluca Stefania, Diaconu Silvia Carmen, Flutur Catalin Mugurel, Gheorghita Marcel, Lazaruc Dana, Lupașcu Cătălina Camelia, Macovei Ada Alexandrina, Maxim Maricel Corneliu, Murariu Marian, Miluță Timofti, Rogojinschi Marius Petru, Taielup Petru, Tănasă Mihai Gabriel, Țurcanu Eugen Cristian, Vicol Daniela, personal SC MODERN CALOR SA: Nechita Cristian-Manager Proiect, Carbune Corneliu-expert tehnic, Purav Cristian-expert tehnic, Zbranca George Cristian-expert tehnic.

9.Incadrarea in sit. prev. de art.164,165 si167 din Legea 98/2016 atrage excluderea operatorului economic din procedura organizata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

10.Operatorii economici nerezidenti (straini), pentru demonstrarea faptului că nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167 au dreptul de a prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă, conf.prevederilor art.168 alin.(1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele vor fi valabile la momentul prezentării, se vor prezenta in limba in care au fost emise si însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna.

11.Documentele justificative (ex.:certificatele fiscale, caziere judiciare sau alte documente echivalente) care probeaza si sustin indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

12.În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167, se accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens, conform prevederilor art.168 alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorii economici (ofertant, ofertant asociat) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constitui... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experienta similara Lista principalelor servicii similare prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa reiasă ca au fost prestate și duse la bun sfârșit servicii similare la nivelul a cel puțin unui (1) sau mai multor contracte. Vor fi indicate valori, date si beneficiari publici sau privati. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca in cazul in care va fi decalat termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Servicii similare includ urmatoarele tipuri de servicii: Servicii de proiectare a lucrarilor de realizare si/sau montaj sisteme de conducte noi si/sau modernizare si/sau reabilitare conducte din sisteme de alimentare centralizată cu energie termică (conducte din rețele de transport și/sau distribuție) si/sau conducte din sistemul de transport și/sau distribuție gaze naturale si/sau conducte din sisteme de alimentare cu apă si/sau conducte din sisteme de canalizare si/sau conducte din oricare alte sisteme de circulație sub presiune a diverselor fluide, prestate în cadrul unuia sau mai multor contracte - activitati similare sau superioare contractului ce face obiectul prezentei proceduri. Prin servicii prestate și duse la bun sfârșit se înțelege: - servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul activităților ce reprezintă experiența similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - servicii recepționate la sfârșitul prestării (sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție). Note: 1.In situaţia în care operatorul economic, ce prezintă experienţa similara, a realizat servicii în calitate de subcontractant în contractul prezentat ca experienţă similară pentru un antreprenor/contractant general, cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită cu condiţia ca respectivele servicii să fie confirmate de contractantul/antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor.

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara Lista principalelor lucrari similare realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 5 ani, din care sa reiasa că au fost realizate și duse la bun sfîrșit lucrari similare la nivelul unui (1) sau mai multor contracte. Vor fi indicate valori, date si beneficiari publici sau privati. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca in cazul in care va fi decalat termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferenta experientei similare. Lucrări similare includ urmatoarele tipuri de lucrari: lucrări de realizare si/sau montaj sisteme de conducte noi si/sau modernizare si/sau reabilitare conducte din sisteme de alimentare centralizată cu energie termică (conducte din rețele de transport și/sau distribuție) si/sau conducte din sistemul de transport și/sau distribuție gaze naturale si/sau conducte din sisteme de alimentare cu apă si/sau conducte din sisteme de canalizare si/sau conducte din oricare alte sisteme de circulație sub presiune a diverselor fluide, executate în cadrul unuia sau mai multor contracte - activitati similare sau superioare contractului ce face obiectul prezentei proceduri. Prin lucrări realizate și duse la bun sfîrșit se înţelege: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile; sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor; sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. Note: 1.Autoritatea contractantă are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienţă similară, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant (Instructiunea ANAP nr. 2/2017 art. 12 alin. 5). 2.In situaţia în care operatorul economic, ce prezintă experienţa similara, a realizat lucrari în calitate de subcontractant în contractul prezentat ca experienţă similară pentru un antreprenor/contractant general, cerinţa referitoare la experienţa similară se consideră îndeplinită cu condiţia ca respectivele lucrari să fie confirmate de contractantul/antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor. 3.În cazul unei asocieri, cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Aceasta cerinta permite selectarea unui executant care detine experienta specifica in domeniu, reducandu-se astfel riscul de neindeplinire sau indeplinire defectuoasa a contractului. Având în vedere scopul contractului de lucrari, respectiv Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a (proiectare si executie), precum si reducerea riscului de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale datorită lipsei experienţei în executarea unor astfel de contracte, este necesar ca ofertantul să demonstreze că are experienţa similară dobândită în cel mult ultimii 5 ani şi că şi-a îndeplinit cu succes obligaţiile contractuale. Avand in vedere ca proiectul este finantat din fonduri europene, conform contractului de finanțare nr. 821/13.01.2022, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, fiind un proiect reprezentativ pentru Municipiul Botosani, si care trebuie finalizat cel tarziu in luna iunie 2023, autoritatea contractanta nu-si poate asuma riscul neprestarii/neexecutarii serviciilor/lucrarilor in termenul impus, sau prestarii/executarii acestora sub nivelul calitativ.

Proportia de subcontractare Informatii privind asocierea Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizaze din punct de vedere formal asocierea. Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este responsabil in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa-i mentioneze, de asemenea, pe toti membrii din Asociere/Consortiu pe intreaga durata a contractului. Acordul de asociere/subcontractare va indica participarea (in procente) la prestarea/executarea serviciilor/lucrarilor si tipul de servicii/lucrari care urmeaza a fi prestate/executate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului, in conformitate cu prevederile art.150 alin.1 si 2 din HG 395/2016 si va fi depus odata cu depunerea ofertei si completarea DUAE in SEAP. Informatii privind subcontractarea Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi in conformitate cu prevederile art.150 alin.1 si 2 din HG 395/2016. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art.164, art.165 si art.167 in legatura cu subcontractantii propusi. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art.171 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului, o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de catre ofertant, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi indeplinit, daca documentele sunt relevante in acest sens. Avand in vedere prevederile art.218 din Legea 98/2016 subcontractantii, la momentul depunerii ofertei, specifica optiunea de a fi sau nu platiti direct de catre autoritatea contractanta. Contractantul are obligatia, la incheierea contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, de a prezenta contractele incheiate intre el si subcontractant/subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior, astfel incat, activitatile ce revin acestora precum si sumele aferente prestatiilor sa fie cuprinse in contract. Subcontractarea nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract. Contractantul are obligatia de a notifica autoritatea contractanta cu privire la orice modificare a subcontractantilor pe intreaga durata a contractului. Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in conditiile art.221 din Legea 98/2016, potrivit art.219 alin.3 din Legea nr. 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autoritatii contractante informatiile cu privire la datele de identificare a acestora, certificate si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatii acestora si va obtine acordul autoritatii contractante privind noii subcontractanti implicati conform art.219 din Legea 98/2016. La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta in original, Acordul de asociere precum si Contractele de subcontractare, dupa caz.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE in SEAP, conform art.193, alin.(1) din Legea 98/2016. 1.La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: nr. si data contractului invocat drept experientă similară, data de inceput si data de finalizare, valoarea, beneficiarul, data si nr. doc. de receptie, precum si ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil. 2.La solicitarea autoritatii contractante, doc. justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar sau alte doc. relevante care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE in SEAP, urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire. Doc. justificative trebuie sa contina: - Obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; - Beneficiarii indiferent daca acestia sunt institutii publice sau clienti privati; - Perioada (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul; - Locul prestarii serviciilor; - Valoarea serv. prestate; - Se precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

Completare DUAE in SEAP, conform art.193, alin.(1) din Legea 98/2016. 1.La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: nr. si data contractului invocat drept experientă similară, data de inceput si data de finalizare, valoarea, beneficiarul, data si nr. doc. de receptie, precum si ponderea si/sau activitătile pentru care a fost responsabil. 2.La solicitarea autoritatii contractante, doc. justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar sau alte doc. relevante care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul l in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire. Doc. justificative trebuie sa contina: - Obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; - Beneficiarii indiferent daca acestia sunt institutii publice sau clienti privati; - Perioada (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul; - Locul executarii lucrarilor; - Valoarea lucrarilor executate; - Se precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Note: 1.Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de catre beneficiar. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestatie, doc. constatatoare intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare a achizitiilor publice, procese-verbale de receptie/recomandari/sau alte doc. similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar.Ca si conditie Ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, doc. reprezentand certificari de buna prestatie, vor avea nr. de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc doc. de forta probanta. 2.Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executarea mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificarile de buna prestatie depuse, care sunt lucrarile de natura indeplinirii solicitarilor din fisa de date a achizitiei. 3.Pers. fizice/juridice straine vor prezenta doc. justificative însotite de traducerea autorizata a acestora în limba română. 4.In cazul contractelor a caror valoare este in valuta, conversia leu-valuta se face prin raportarea la cursul mediu comunicat de Banca Nationala a României aferent fiecarui an în parte.

Pentru asociati/subcontractanti, autoritatea contractanta solicita tuturor ofertantilor sa prezinte, odata cu completarea formularului DUAE in SEAP, si acordul de asociere/subcontractare (dupa caz)(Formularul 2/Formularul 3). Odată cu completarea în SEAP a formularului DUAE va fi depus si Acordul de asociere/subcontractare (dupa caz) care va indica participarea (in procente) la prestarea/executarea serviciilor/lucrarilor si tipul de servicii/lucrari care urmeaza a fi prestate/executate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului, în conformitate cu prevederile art.150 alin.(1) si (2) din anexa la HG 395/2016. Operatorii economici ofertanti vor prezenta ca doc. justificative Formularele 2 si 3 din Sectiunea Formulare. Nota: Autoritatea contractanta va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate doc. relevante in acest sens conform art.172 alin.(4) din Legea 98/2016. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv, entitatea contractanta va respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului/candidatului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le indeplineasca efectiv conform art.172 alin.(2) din Legea 98/2016. Atentionari speciale: 1.Necompletarea in SEAP a formularului DUAE odata cu depunerea ofertei (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2.Se vor depune, odata cu completarea DUAE, urmatoarele documente: -angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul) insotit de doc. din care rezulta modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, doc. care se vor constitui anexe la respectivul angajament conform art.182 alin.4 din Legea 98/2016; - acordul de subcontractare (daca este cazul); - acordul de asociere (daca este cazul). Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/02/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1.În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita reofertarea pretului printr-o clarificare inaintatata ofertantilor in cauza, reofertarea realizandu-se prin intermediul SEAP (on-line). Oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2.Oferta si documentele care o insotesc se depun online semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila in baza art.137 alin.2 lit. j) din HG nr. 395/2016.

Eventualele solicitari de clarificari cu privire la aspecte ale documentatiei de atribuire se vor incarca obligatoriu, in SEAP, la sectiunea "SOLICITARI DE CLARIFICARE/INTREBARI", conf. notificarii ANAP cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari prin intermediul SEAP (publicata pe site-ul www.anap.gov.ro).

Asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa in SEAP propriile DUAE, care vor fi incluse in oferta si vor avea in vedere neincadrarea in prevederile art.60, art.61, art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii vor completa in SEAP toate campurile din DUAE solicitate de autoritatea contractanta. Operatorii economici vor completa obligatoriu DUAE, in SEAP, odata cu depunerea ofertei.

Formularele pot fi prezentate si intr-o alta forma, cu conditia ca aceasta sa contina informatiile solicitate. Autoritatea contractanta recomanda si vizitarea amplasamentului.

3.Operatorul economic, care solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, in termenul precizat in anuntul de participare (numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile), prin accesarea sectiunii mentionate mai sus. Accesarea sectiunii respective, va conduce la directionarea operatorului economic in lista întrebarilor, care cuprinde atat solicitarile de clarificari adresate de catre operatorul curent, cat si toate intrebarile altor participanti la procedura de achizitie la care autoritatea contractanta a oferit raspunsul. Dupa publicarea raspunsului consolidat in SEAP de catre autoritatea contractanta (a 11- a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor), atat continutul întrebarii, cat si documentul încarcat de catre operatorul economic (daca este cazul) devin vizibile tuturor participantilor inscrisi la respectiva procedura. Autoritatea contractanta va publica atat raspunsul consolidat, cat si intrebarile aferente si in sectiunea ”LISTA CLARIFICARI, NOTIFICARI SI DECIZII” din cuprinsul anuntului de participare. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art.64 alin.1 din Legea nr. 98/2016.

4.Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “SOLICITARI DE CLARIFICARE/INTREBARI”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “SOLICITARI DE CLARIFICARE/INTREBARI”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa.

5.Avand in vedere ca procedura se desfasoara online, oferta si documentele care o insotesc (Propunerea tehnică, Propunerea financiară, DUAE, formulare, acorduri etc.) au caracter de inscrisuri in forma electronica, in sensul Legii nr. 455/2001. Pentru ca orice inscris in forma electronica sa aiba caracterul unui act autentic, acesta trebuie sa poarte semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal al entitatii care emite documentul respectiv. In cazul in care reprezentantul legal mandateaza o alta persoana sa semneze electronic documentele emise de entitate, in mod obligatoriu mandatul (imputernicirea) trebuie incarcat in SEAP si semnat cu semnatura electronica extinsa.

6.Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

7.In situatia in care ofertantul prezinta date cu caracter personal se va completa Formularul 9 privind acordul prelucrarii datelor cu caracter personal.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul Juridic al UAT Municipiul Botosani
Adresă: Piata Revolutiei nr.1
Localitate: Botosani
Cod poștal: 710236
Țară: România
E-mail: primaria@primariabt.ro
Telefon: +40 231502200
Adresă internet: www.primariabt.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/05/2022