Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 267256-2022

Submission deadline has been amended by:  439733-2022
20/05/2022    S98

Polen-Stettin: Bauarbeiten

2022/S 098-267256

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Szczecin
Nationale Identifikationsnummer: 811684232
Postanschrift: pl. Armii Krajowej 1
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 70-456
Land: Polen
E-Mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Telefon: +48 913114140
Fax: +48 913114147
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ts.szczecin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III

Referenznummer der Bekanntmachung: 14/ZP/DZ/7/UM/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45100000 Baureifmachung
45111100 Abbrucharbeiten
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45111290 Grundlegende Arbeiten für die Gas- und Wasserversorgung
45112200 Bodenabtrag
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45113000 Baustelleneinrichtung
45223500 Stahlbetonkonstruktionen
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45231600 Bauarbeiten für Übertragungsnetz
45233121 Bauarbeiten für Hauptstraßen
45233129 Bau von Querstraßen
45233161 Bau von Fußwegen
45233162 Bau von Fahrradwegen
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
45233252 Oberbauarbeiten für Straßen
45233290 Installation von Straßenschildern
45233294 Installation von Straßenverkehrssignalen
45233330 Fundamentierungsarbeiten für Straßen
45233340 Fundamentierungsarbeiten für Fußwege
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
77211400 Fällen von Bäumen
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Szczecin (roboty budowlane): ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin. Zakres zadania inwestycyjnego szczegółowo określa Dokumentacja Projektu pn. „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” a także projektowane postanowienia umowy, dalej PPU (m.in. zapisy ujęte w § 1 ust. 2-7 oraz z § 2 ust. 2-3) – zał. nr 3 do SWZ, oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do SWZ.

PODSTAWOWE CECHY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp,

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp,

3. Na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ).

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1) Kryterium: Cena (C) – 60%. Sposób przyznania punktów wg wzoru: cena najniższa ÷ cena oferty ocenianej x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %. Jako cenę służącą do obliczenia punktów w tym kryterium zamawiający przyjmie cenę łączną brutto podaną w ofercie wykonawcy, stanowiącą sumę wynagrodzenia kosztorysowego obliczonego na podstawie TER. Szczegółowy sposób obliczenia ceny jest opisany w rozdz. XIII pkt 1 SWZ.

2) Kryterium: Okres obowiązywania rękojmi (R) – 20%. Sposób przyznania punktów wg wzoru: Okres obowiązywania rękojmi oferty ocenianej ÷ Maksymalny okres obowiązywania rękojmi (120 m-cy) x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %. Minimalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 60 m-cy, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 120 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 120 m-cy, do oceny ofert w tym kryterium zostanie mu policzony termin 120 m-cy, jako maksymalny okres obowiązywania rękojmi na roboty budowlane.

3) Kryterium: Doświadczenie kierownika budowy (D) – 20%. Sposób przyznania punktów w tym kryterium:

- przy realizacji (wykonaniu) (1) roboty w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości minimum 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym minimum 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – 0 pkt;

- Przy realizacji (wykonaniu) (2) robót w pasie drogowym polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) – 10 pkt;

- Przy realizacji (wykonaniu) (3) i więcej robót w pasie drogowym polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym– dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) - 20 pkt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres obowiązywania rękojmi / Gewichtung: 20%
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie kierownika budowy / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 60%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uzupełnienie sekcji I. Gmina Miasto Szczecin (Zamawiający – jednostka sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego) powierzyła na podstawie art. 37 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Pzp przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania – pełnomocnikowi - Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie. Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu, zamawiający przedstawia następujące informacje:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp , art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp., oraz na podstawie art. 5k Rozp Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835), ponadto spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej, technicznej lub zawodowej.

2. Zgodnie z zapisem ujętym w rozdz. I SWZ zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:

1) Oświadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – sporządzonym zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Pzp. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV - Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e tych podmiotów. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. JEDZ-e dotyczące innych podmiotów muszą być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym odrębnie przez te podmioty. Uwaga! Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi. JEDZ przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla tego postępowania (w formacie *xml lub *doc) jest dostępny jako załącznik nr 5 i 5a do SWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia ;

2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 SWZ (tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – opisane w sekcji III.1.2; wykazu robót budowlanych oraz wykazu osób – opisane w sekcji III.1.3);

3) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdz. V pkt 1 SWZ: a) informacji z Krajowego Rejestru Karego w zakresie art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach opisanych w sekcji III.1.1.pkt 1, ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdz. VI pkt 2 SWZ):

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Zamawiający ze względu na limit znaków w ogłoszeniu kontynuuje informacje z sekcji III.1.1 (ciąg dalszy): zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; - art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

4) Oświadczenia składanego w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5K Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 .04.2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zał. nr 8 a-c do SWZ).

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt. 3 ppkt 3) lit. a)-c) składa każdy z wykonawców wspólnie występujących wspólnie.

5. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 3 ppkt 3 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3 lit. a), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do dokumentu tego stosuje się terminy, o których mowa w w ppkt. 1.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku oraz warunków wymienionych w sekcji III.1.3) wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Europejskiej. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej Tabeli Kursów NBP przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów NBP.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach opisanych w sekcji III.1.1.pkt 1, ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdz. VI pkt 2 SWZ):

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót w pasie drogowym związanych z budową, lub przebudową, lub modernizacją lub remontem torów tramwajowych o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym. Wartość całkowita tych robót powinna wynosić min. 2 000 000,00 (słownie: dw miliony) zł brutto. Zamawiający uwzględni tylko roboty zakończone. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie;

b) dysponuje lub będzie dysponować min. po 1 osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

b1) kierownik budowy – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji (wykonaniu) 1 roboty w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min.3 zwrotnice najazdowych z napędem elektrycznym;

b2) kierownik robót drogowych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży drogowej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego w pasie drogowym co najmniej na 1 budowie;

b3) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika branży elektroenergetycznej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci tramwajowej trakcyjnej co najmniej na 1 budowie i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika branży elektroenergetycznej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci oświetlenia ulicznego co najmniej na 1 budowie. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, gdy ww. kierownik zdobył doświadczenie na 1lub 2 odrębnych budowach (zadaniach);

b4) kierownik robót sanitarnych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci sanitarnych co najmniej na 1 budowie. Zamawiający uzna doświadczenie zdobyte na 1 lub wielu zadaniach;

b5) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektów budowlanych co najmniej na 1 budowie;

b6) kierownik robót telekomunikacyjnych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży telekomunikacyjnej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci telekomunikacyjnej co najmniej na 1 budowie;

b7) specjalista ds. zieleni – posiadający- ukończone studnia wyższe oraz tytuł mgr inż. architekta krajobrazu/ogrodnictwa lub inż. architektury/krajobrazu/ogrodnictwa, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu prac związanych z wykonaniem zieleni.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Projektowane postanowienia umowy (PPU) stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w § 18 PPU.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

4. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

5. Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 PPU.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/07/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy pełnomocnika zamawiającego - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. , ul. S. Klonowica 5, zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. XII SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Uzupełnienie sekcji I.1): e-mail: przetargi@ts.szczecin.pl.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Wadium należy wnieść w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do pełnomocnika zamawiającego. Szczegóły w rozdz. X SWZ.

4. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę (na Platformie) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego):

1) formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ;

2) TERy – zał. nr 2 do SWZ;

3) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;

4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

5) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach pomiotu udostępniającego zasoby;

6) dowód wniesienia wadium (jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu – oryginał gwarancji lub poręczenia zgodnie z zapisami rozdz. X SWZ);

7) podmiotowe środki dowodowe:

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na zasadach określonych w art. 118 Pzp) – zał. nr 4 do SWZ,

b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zał. nr 1 do SWZ;

8) przedmiotowe środki dowodowe: opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

Szczegółowy opis zawarto w rozdz. VII pkt 2 SWZ dostępnej pod nazwą ujętą w sekcji II.1.1) na http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl

5. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego; udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp; wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; przeprowadzania wizji lokalnej i złożenia oferty po jej odbyciu; zwoływania zebrania wykonawców; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Zamawiający: nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp; wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.); nie określa wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Pzp; nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych/usług (kluczowych zadań) przez wykonawcę na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy Pzp i art. 121 pkt 1 ustawy Pzp.

7. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w ramach programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Terminy wnoszenia odwołań określa art. 515 PZP.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022