Bauleistung - 267256-2022

Submission deadline has been amended by:  439733-2022
20/05/2022    S98

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2022/S 098-267256

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 811684232
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Tel.: +48 913114140
Faks: +48 913114147
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ts.szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III

Numer referencyjny: 14/ZP/DZ/7/UM/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111290 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45112200 Usuwanie powłoki gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000 Roboty na placu budowy
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233121 Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233221 Malowanie nawierzchi
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233330 Fundamentowanie ulic
45233340 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
77211400 Usługi wycinania drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin (roboty budowlane): ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin. Zakres zadania inwestycyjnego szczegółowo określa Dokumentacja Projektu pn. „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” a także projektowane postanowienia umowy, dalej PPU (m.in. zapisy ujęte w § 1 ust. 2-7 oraz z § 2 ust. 2-3) – zał. nr 3 do SWZ, oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do SWZ.

PODSTAWOWE CECHY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp,

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp,

3. Na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ).

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1) Kryterium: Cena (C) – 60%. Sposób przyznania punktów wg wzoru: cena najniższa ÷ cena oferty ocenianej x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %. Jako cenę służącą do obliczenia punktów w tym kryterium zamawiający przyjmie cenę łączną brutto podaną w ofercie wykonawcy, stanowiącą sumę wynagrodzenia kosztorysowego obliczonego na podstawie TER. Szczegółowy sposób obliczenia ceny jest opisany w rozdz. XIII pkt 1 SWZ.

2) Kryterium: Okres obowiązywania rękojmi (R) – 20%. Sposób przyznania punktów wg wzoru: Okres obowiązywania rękojmi oferty ocenianej ÷ Maksymalny okres obowiązywania rękojmi (120 m-cy) x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %. Minimalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 60 m-cy, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 120 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 120 m-cy, do oceny ofert w tym kryterium zostanie mu policzony termin 120 m-cy, jako maksymalny okres obowiązywania rękojmi na roboty budowlane.

3) Kryterium: Doświadczenie kierownika budowy (D) – 20%. Sposób przyznania punktów w tym kryterium:

- przy realizacji (wykonaniu) (1) roboty w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości minimum 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym minimum 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – 0 pkt;

- Przy realizacji (wykonaniu) (2) robót w pasie drogowym polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) – 10 pkt;

- Przy realizacji (wykonaniu) (3) i więcej robót w pasie drogowym polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym– dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) - 20 pkt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obowiązywania rękojmi / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie sekcji I. Gmina Miasto Szczecin (Zamawiający – jednostka sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego) powierzyła na podstawie art. 37 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Pzp przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania – pełnomocnikowi - Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie. Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu, zamawiający przedstawia następujące informacje:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp , art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp., oraz na podstawie art. 5k Rozp Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835), ponadto spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej, technicznej lub zawodowej.

2. Zgodnie z zapisem ujętym w rozdz. I SWZ zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:

1) Oświadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – sporządzonym zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Pzp. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV - Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e tych podmiotów. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. JEDZ-e dotyczące innych podmiotów muszą być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym odrębnie przez te podmioty. Uwaga! Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi. JEDZ przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla tego postępowania (w formacie *xml lub *doc) jest dostępny jako załącznik nr 5 i 5a do SWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia ;

2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 SWZ (tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – opisane w sekcji III.1.2; wykazu robót budowlanych oraz wykazu osób – opisane w sekcji III.1.3);

3) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdz. V pkt 1 SWZ: a) informacji z Krajowego Rejestru Karego w zakresie art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach opisanych w sekcji III.1.1.pkt 1, ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdz. VI pkt 2 SWZ):

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Zamawiający ze względu na limit znaków w ogłoszeniu kontynuuje informacje z sekcji III.1.1 (ciąg dalszy): zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; - art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

4) Oświadczenia składanego w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5K Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 .04.2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zał. nr 8 a-c do SWZ).

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt. 3 ppkt 3) lit. a)-c) składa każdy z wykonawców wspólnie występujących wspólnie.

5. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 3 ppkt 3 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3 lit. a), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do dokumentu tego stosuje się terminy, o których mowa w w ppkt. 1.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku oraz warunków wymienionych w sekcji III.1.3) wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Europejskiej. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej Tabeli Kursów NBP przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów NBP.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach opisanych w sekcji III.1.1.pkt 1, ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdz. VI pkt 2 SWZ):

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót w pasie drogowym związanych z budową, lub przebudową, lub modernizacją lub remontem torów tramwajowych o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym. Wartość całkowita tych robót powinna wynosić min. 2 000 000,00 (słownie: dw miliony) zł brutto. Zamawiający uwzględni tylko roboty zakończone. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie;

b) dysponuje lub będzie dysponować min. po 1 osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

b1) kierownik budowy – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji (wykonaniu) 1 roboty w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min.3 zwrotnice najazdowych z napędem elektrycznym;

b2) kierownik robót drogowych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży drogowej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego w pasie drogowym co najmniej na 1 budowie;

b3) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika branży elektroenergetycznej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci tramwajowej trakcyjnej co najmniej na 1 budowie i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika branży elektroenergetycznej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci oświetlenia ulicznego co najmniej na 1 budowie. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, gdy ww. kierownik zdobył doświadczenie na 1lub 2 odrębnych budowach (zadaniach);

b4) kierownik robót sanitarnych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci sanitarnych co najmniej na 1 budowie. Zamawiający uzna doświadczenie zdobyte na 1 lub wielu zadaniach;

b5) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektów budowlanych co najmniej na 1 budowie;

b6) kierownik robót telekomunikacyjnych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży telekomunikacyjnej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci telekomunikacyjnej co najmniej na 1 budowie;

b7) specjalista ds. zieleni – posiadający- ukończone studnia wyższe oraz tytuł mgr inż. architekta krajobrazu/ogrodnictwa lub inż. architektury/krajobrazu/ogrodnictwa, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu prac związanych z wykonaniem zieleni.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy (PPU) stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w § 18 PPU.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

4. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

5. Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 PPU.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy pełnomocnika zamawiającego - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. , ul. S. Klonowica 5, zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. XII SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Uzupełnienie sekcji I.1): e-mail: przetargi@ts.szczecin.pl.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Wadium należy wnieść w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do pełnomocnika zamawiającego. Szczegóły w rozdz. X SWZ.

4. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę (na Platformie) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego):

1) formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ;

2) TERy – zał. nr 2 do SWZ;

3) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;

4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

5) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach pomiotu udostępniającego zasoby;

6) dowód wniesienia wadium (jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu – oryginał gwarancji lub poręczenia zgodnie z zapisami rozdz. X SWZ);

7) podmiotowe środki dowodowe:

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na zasadach określonych w art. 118 Pzp) – zał. nr 4 do SWZ,

b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zał. nr 1 do SWZ;

8) przedmiotowe środki dowodowe: opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

Szczegółowy opis zawarto w rozdz. VII pkt 2 SWZ dostępnej pod nazwą ujętą w sekcji II.1.1) na http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl

5. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego; udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp; wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; przeprowadzania wizji lokalnej i złożenia oferty po jej odbyciu; zwoływania zebrania wykonawców; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Zamawiający: nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp; wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.); nie określa wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Pzp; nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych/usług (kluczowych zadań) przez wykonawcę na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy Pzp i art. 121 pkt 1 ustawy Pzp.

7. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w ramach programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wnoszenia odwołań określa art. 515 PZP.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022