Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 267256-2022

Submission deadline has been amended by:  439733-2022
20/05/2022    S98

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2022/S 098-267256

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin
Krajowy numer identyfikacyjny: 811684232
Adres pocztowy: pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
E-mail: elzbul@ts.szczecin.pl
Tel.: +48 913114140
Faks: +48 913114147
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ts.szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III

Numer referencyjny: 14/ZP/DZ/7/UM/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111100 Roboty w zakresie burzenia
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111290 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45112200 Usuwanie powłoki gleby
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000 Roboty na placu budowy
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233121 Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45233129 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233162 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45233221 Malowanie nawierzchi
45233252 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290 Instalowanie znaków drogowych
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233330 Fundamentowanie ulic
45233340 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego
45234126 Roboty związane z liniami tramwajowymi
77211400 Usługi wycinania drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin (roboty budowlane): ul. Szafera od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie kompleksowej realizacji robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Szafera (od al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego), Etap realizacyjny II i III (inwestycja typu „wybuduj”). Roboty budowlane realizowane będą w ramach Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin. Zakres zadania inwestycyjnego szczegółowo określa Dokumentacja Projektu pn. „Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)” a także projektowane postanowienia umowy, dalej PPU (m.in. zapisy ujęte w § 1 ust. 2-7 oraz z § 2 ust. 2-3) – zał. nr 3 do SWZ, oraz pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do SWZ.

PODSTAWOWE CECHY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp,

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert na podstawie art. 139 ust. 1 Pzp,

3. Na podstawie art. 139 ust. 2 Pzp wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ).

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1) Kryterium: Cena (C) – 60%. Sposób przyznania punktów wg wzoru: cena najniższa ÷ cena oferty ocenianej x 100 pkt x znaczenie kryterium 60 %. Jako cenę służącą do obliczenia punktów w tym kryterium zamawiający przyjmie cenę łączną brutto podaną w ofercie wykonawcy, stanowiącą sumę wynagrodzenia kosztorysowego obliczonego na podstawie TER. Szczegółowy sposób obliczenia ceny jest opisany w rozdz. XIII pkt 1 SWZ.

2) Kryterium: Okres obowiązywania rękojmi (R) – 20%. Sposób przyznania punktów wg wzoru: Okres obowiązywania rękojmi oferty ocenianej ÷ Maksymalny okres obowiązywania rękojmi (120 m-cy) x 100 pkt x znaczenie kryterium 20 %. Minimalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Oferta wykonawcy, który zaproponuje okres rękojmi krótszy niż 60 m-cy, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. Maksymalny okres rękojmi na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wynosi – 120 miesięcy od daty odbioru końcowego przez zamawiającego. Jeżeli wykonawca zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 120 m-cy, do oceny ofert w tym kryterium zostanie mu policzony termin 120 m-cy, jako maksymalny okres obowiązywania rękojmi na roboty budowlane.

3) Kryterium: Doświadczenie kierownika budowy (D) – 20%. Sposób przyznania punktów w tym kryterium:

- przy realizacji (wykonaniu) (1) roboty w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości minimum 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym minimum 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – 0 pkt;

- Przy realizacji (wykonaniu) (2) robót w pasie drogowym polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym – dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) – 10 pkt;

- Przy realizacji (wykonaniu) (3) i więcej robót w pasie drogowym polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z jednym (1) węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym– dla każdej wykonanej roboty (przy czym każda robota powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy) - 20 pkt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres obowiązywania rękojmi / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uzupełnienie sekcji I. Gmina Miasto Szczecin (Zamawiający – jednostka sektora finansów publicznych, jednostka samorządu terytorialnego) powierzyła na podstawie art. 37 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy Pzp przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postępowania – pełnomocnikowi - Tramwajom Szczecińskim Sp. z o.o.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie. Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu, zamawiający przedstawia następujące informacje:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp , art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp., oraz na podstawie art. 5k Rozp Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835), ponadto spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej, technicznej lub zawodowej.

2. Zgodnie z zapisem ujętym w rozdz. I SWZ zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający działając na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:

1) Oświadczenia na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – sporządzonym zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Pzp. Zamawiający dopuszcza, aby w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca w części IV - Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ-e tych podmiotów. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. JEDZ-e dotyczące innych podmiotów muszą być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym odrębnie przez te podmioty. Uwaga! Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może skorzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi. JEDZ przygotowany wstępnie przez zamawiającego dla tego postępowania (w formacie *xml lub *doc) jest dostępny jako załącznik nr 5 i 5a do SWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia ;

2) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 2 SWZ (tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – opisane w sekcji III.1.2; wykazu robót budowlanych oraz wykazu osób – opisane w sekcji III.1.3);

3) podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w rozdz. V pkt 1 SWZ: a) informacji z Krajowego Rejestru Karego w zakresie art. 108 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach opisanych w sekcji III.1.1.pkt 1, ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdz. VI pkt 2 SWZ):

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Zamawiający ze względu na limit znaków w ogłoszeniu kontynuuje informacje z sekcji III.1.1 (ciąg dalszy): zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,- art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; - art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

4) Oświadczenia składanego w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5K Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 .04.2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zał. nr 8 a-c do SWZ).

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w pkt. 3 ppkt 3) lit. a)-c) składa każdy z wykonawców wspólnie występujących wspólnie.

5. Wykonawcy zagraniczni. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt. 3 ppkt 3 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3 lit. a), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Do dokumentu tego stosuje się terminy, o których mowa w w ppkt. 1.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100). W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku oraz warunków wymienionych w sekcji III.1.3) wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Europejskiej. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniej Tabeli Kursów NBP przed wszczęciem postępowania. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut ujawnionego w Tabeli Kursów NBP.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach opisanych w sekcji III.1.1.pkt 1, ponadto spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (rozdz. VI pkt 2 SWZ):

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 10 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – min. 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót w pasie drogowym związanych z budową, lub przebudową, lub modernizacją lub remontem torów tramwajowych o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym zawierającym min. 3 zwrotnice najazdowe z napędem elektrycznym. Wartość całkowita tych robót powinna wynosić min. 2 000 000,00 (słownie: dw miliony) zł brutto. Zamawiający uwzględni tylko roboty zakończone. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie;

b) dysponuje lub będzie dysponować min. po 1 osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

b1) kierownik budowy – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji (wykonaniu) 1 roboty w pasie drogowym polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego o konstrukcji bezpodsypkowej długości min. 500 mtp. wraz z węzłem rozjazdowym tramwajowym zawierającym min.3 zwrotnice najazdowych z napędem elektrycznym;

b2) kierownik robót drogowych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży drogowej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie torowiska tramwajowego w pasie drogowym co najmniej na 1 budowie;

b3) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika branży elektroenergetycznej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci tramwajowej trakcyjnej co najmniej na 1 budowie i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika branży elektroenergetycznej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci oświetlenia ulicznego co najmniej na 1 budowie. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, gdy ww. kierownik zdobył doświadczenie na 1lub 2 odrębnych budowach (zadaniach);

b4) kierownik robót sanitarnych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci sanitarnych co najmniej na 1 budowie. Zamawiający uzna doświadczenie zdobyte na 1 lub wielu zadaniach;

b5) kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektów budowlanych co najmniej na 1 budowie;

b6) kierownik robót telekomunikacyjnych – posiadający:- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej przewodowej bez ograniczeń,- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży telekomunikacyjnej przy budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie sieci telekomunikacyjnej co najmniej na 1 budowie;

b7) specjalista ds. zieleni – posiadający- ukończone studnia wyższe oraz tytuł mgr inż. architekta krajobrazu/ogrodnictwa lub inż. architektury/krajobrazu/ogrodnictwa, min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu prac związanych z wykonaniem zieleni.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy (PPU) stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z tymi postanowieniami.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w § 18 PPU.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

4. Zamawiający wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

5. Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 PPU.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy pełnomocnika zamawiającego - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. , ul. S. Klonowica 5, zgodnie z zasadami podanymi w rozdz. XII SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Uzupełnienie sekcji I.1): e-mail: przetargi@ts.szczecin.pl.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Wadium należy wnieść w wysokości: 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do pełnomocnika zamawiającego. Szczegóły w rozdz. X SWZ.

4. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę (na Platformie) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego):

1) formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ;

2) TERy – zał. nr 2 do SWZ;

3) odpis lub informacja z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania;

4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

5) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Uwaga! Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach pomiotu udostępniającego zasoby;

6) dowód wniesienia wadium (jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu – oryginał gwarancji lub poręczenia zgodnie z zapisami rozdz. X SWZ);

7) podmiotowe środki dowodowe:

a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na zasadach określonych w art. 118 Pzp) – zał. nr 4 do SWZ,

b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zał. nr 1 do SWZ;

8) przedmiotowe środki dowodowe: opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

Szczegółowy opis zawarto w rozdz. VII pkt 2 SWZ dostępnej pod nazwą ujętą w sekcji II.1.1) na http://portal.smartpzp.pl/ts.szczecin.pl

5. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej; złożenia ofert w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego; udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp; wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; przeprowadzania wizji lokalnej i złożenia oferty po jej odbyciu; zwoływania zebrania wykonawców; zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Zamawiający: nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp; wymaga zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.); nie określa wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Pzp; nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania robót budowlanych/usług (kluczowych zadań) przez wykonawcę na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy Pzp i art. 121 pkt 1 ustawy Pzp.

7. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie w ramach programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na podstawie promesy wstępnej o dofinansowanie nr 01/2021/4535/PolskiLad z dnia 17.11.2021r. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy wnoszenia odwołań określa art. 515 PZP.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022