Works - 267257-2014

Display compact view

06/08/2014    S149

България-София: Строителни и монтажни работи на автомагистрали

2014/S 149-267257

Обявление за поръчка

Строителство

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
Национален регистрационен номер: 202062287
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“, № 215, ет. 9
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“
На вниманието на: Миглена Манолова
Адрес за електронна поща: office@ncsip.bg
Телефон: +359 24243923 / 889025544
Факс: +359 24243921

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.ncsip.bg

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1.

код NUTS BG413 Blagoevgrad

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Предмет на настоящата поръчка е проектирането и строителството на пътната част на Лот 3.1 с дължина от 12,6 км от км 359 + 000 до км 366 + 000 и от км 370 + 400 до км 376 + 000. Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.
В изпълнение на дейностите е необходимо да се изготвят технически проекти, работни чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

45233110 Строителни и монтажни работи на автомагистрали, 71311220 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Изпълнителят трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират реализирането на автомагистралното трасе в обхвата и по начина, дефинирани в идейния проект, в съответствие с изискванията на Възложителя и договорните условия.
Изпълнителят трябва да изготви технически и работен инвестиционни проекти при спазване на принципните постановки на предоставения му идеен инвестиционен проект, като доразвие и конкретизира приетите решения, в рамките на парцеларния план.
След приемането на техническия проект от Възложителя, Изпълнителят следва да го съгласува със съответните ведомства и с експлоатационните дружества, чиито съществуващи съоръжения или бъдещи планове за съоръжения са засегнати.
Изпълнителят трябва да планира, получи необходимите разрешения и / или съгласувания, организира и изпълни всички необходими дейности за реализиране на проекта.
Освен изпълнението на строителните дейности изпълнителят трябва:
— да състави строителните книжа и екзекутивната документация за всяка част от възложените работи;
— да организира дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази поръчка;
— да осигури терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се извършват работите.
Изпълнителят трябва да изгради изцяло и пусне в експлоатация посоченият участък със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, измествания на пътища, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени с обща дължина от около 350 м, армостени с обща дължина от около 250 м, 8 бр. мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, 3 бр. надлези с обща дължина от около 100 м, 3 бр. подлези с обща дължина от около 270 м, 4 бр. селскостопански подлези с обща дължина от около 30 м и 3 бр. пътни възли.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 150 000 000 BGN
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
в дни: 1280 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Кандидатът представя гаранция за участие в обществената поръчка в размер на 1 500 000 BGN. Гаранцията за участие се предоставя в полза на НКСИП и се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка на възложителя в Българска Народна Банка: BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG20 BNBG 9661 3300 1654 03. Кандидатите сами избират формата на гаранцията за участие. Валидността на гаранцията за участие, в случаите когато тя е банкова гаранция, следва да е не по-малко от 6 месеца след изтичане срока на подаване на заявления за участие в процедурата. Ако кандидатът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва бъде издадена по приложения образец или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на кандидата. Кандидатът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
Гаранцията за участие на кандидатите, които са отстранени след предварителния подбор, се освобождават от Възложителя в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя по чл. 79, ал. 12 от ЗОП. Гаранцията за участие на отстранените участници и на класираните след второто място участници се освобождава от Възложителя в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за участие на класираните на първо и второ място участници се освобождава след сключване на договора за обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в полза на НКСИП и се представя под формата на банкова гаранция — в оригинал или парична сума, преведена по банковата сметка на възложителя в Българска Народна Банка: BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG20 BNBG 9661 3300 1654 03.
Участниците сами избират формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция за изпълнение на договора, то същата трябва бъде издадена по образец или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка и да бъде авизирана от банка, регистрирана съгласно Закона за кредитните институции, ако същата е издадена от чуждестранна банка.
Образец на гаранцията за изпълнение и условията за нейното освобождаване ще бъдат представени като неразделна част от поканата към избраните кандидати за представяне на оферта за изпълнение на поръчката. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение е 1890 дни.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят ще извършва плащанията както следва:
Авансовото плащане е в размер на 10 % от приетата договорна сума в български лева и ще бъде изплатено в рамките на 42 дни след получаване от Изпълнителя на гаранция за това плащане и след представяне на фактурата за него. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 10 % от приетата договорна сума в български лева и да бъде валидна докато авансовото плащане бъде възстановено.
Сумите за междинните плащания, определени на база отчети на извършени дейности за отделните етапи при изпълнението на договора и посочени в съответния сертификат за междинно плащане ще бъдат изплащани в срок от 56 дни след получаването му и след представяне на фактура от Изпълнителя.
Сумата, заверена в сертификата за окончателно плащане ще бъде изплатена в рамките на 56 дни, след като Възложителят получи сертификата за плащане и след представяне на фактура от Изпълнителя.
Всички банкови разходи и такси за Изпълнителя, породили се в резултат от получаване на плащанията от Възложителя, са за сметка на Изпълнителя и се считат за включени в ценовата му оферта.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Документът следва да е подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите. Ако в него не е посочен представляващия обединението, се представя и документ, подписан от участниците в обединението, в който се посочва представляващият. В случай че представляващият обединението е юридическо лице, допуска се възможността да се представи и друг документ, подписан от лицата в обединението с нотариална заверка на подписите, в който се посочва физическото лице, което представлява обединението. С документа за създаването на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в него поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на кандидата.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Изпълнителят се задължава да спазва Основните изискванията по отношение на информацията и публичността, залегнали в Приложение № ХII (Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете) Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: I. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва, като подаде заявление за участие в предварителния подбор, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица. Кандидат не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са установени.
II. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
— престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253—260 от Наказателния кодекс;
— подкуп по чл. 301—307 от Наказателния кодекс;
— участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
— престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
— престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
б) обявен е в несъстоятелност;
в) намира се в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
г) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или кандидатът е преустановил дейността си;
д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
е) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
ж) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопастни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
е) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
III. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидати:
а) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
в) за които са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
IV. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по т. II.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв, необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки. Кандидатите могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
1. Удостоверение от банка и/или 2 годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
В случай, че кандидатът избере да използва документ по т. 1, наличието на бързо ликвиден финансов ресурс се доказва с оригинален документ, издаден от банкова институция. Достъпът до банков кредитен ресурс се доказва с оригинал на документ, издаден от банка, за която може да бъде проверено съответствието с изискванията за капиталова адекватност, съгласно изискванията на Международно споразумение за капиталови стандарти (Базел II), като в документа изрично следва да се съдържа информация за интернет адрес, на който е публикуван последния заверен годишен отчет на съответната банка.
В случай, че кандидатът избере да използва документите по т. 2, възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв в размер на 20 000 000 BGN, необходими за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните с тях данъци и осигуровки чрез един или няколко от посочените в т. III.2.2 (лява колона) документи.
Достъпът до финансов ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието кандидатът да бъде избран за изпълнител.
Кандидатът може да докаже съответсвието си с изискването за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
1. Списък на строителствата, съгласно изискванията на III.2.3, т.1 дясна колона, изпълнени през последните 5 години, считано от крайния срок за подаване на заявления с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всяко строителство; качество, в което е изпълнявано строителството (главен изпълнител, участник в обединение или подизпълнител); извършен дял от общия обем работи; кратко описание на дейностите, включени в строителството, включително и тяхната дължина в км; списък с подкрепящи документи и др. Списъкът на строителствата се попълва по приложения образец към документацията.
2. Информация за публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, с посочване на компетентните органи издали тези актове, стойността, датата на приключване изпълнението място и вид на строителството, или;
3. Заверени от кандидата копия на документи, издадени от трети лица — различни от кандидата, доказващи изпълнението на строителствата, включени в списъка по т. 1, а именно: удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съдържащи дата и подпис на издателя и данни за контакт, или;
4. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.
5. Кандидатът доказва наличието на сертификати, съгласно III.2.3, т. 2 дясна колона със заверени копия на издадените валидни сертификати или на документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация, или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, както и чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда. В случай че кандидатът е обединение, това изискване се прилага и съответно доказва за един или повече от участниците в обединението.
6. Списък с лицата по т. III.2.3, т. 3 дясна колона, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка. Списъкът се попълва съгласно приложения образец към документацията.
7. Автобиографии на лицата, включени в списъка по предходната точка (съгласно приложения образец към документацията), в които се посочва образованието им, професионалната им квалификация и професионалния им опит.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. През последните 5 г., считано от крайния срок за подаване на заявленията, самостоятелно или като участник в обединение кандидатът да е завършил успешно строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали (АМ) или пътища с обща дължина не по-малко от 20 км, включително поне 1 ново строителство на АМ с дължина не по-малко от 10 км, и да е извършил строителство на мостови съоръжения с единични отвори над 17 м и обща площ над 20 000 м2.
2. Кандидатът следва да има внедрени системи, сертифицирани съгласно следните стандарти: ISO 9001:2008 (или еквивалентен) и ISO 14001:2004 (или еквивалентен).
3. Кандидатът да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ специалисти с позиции, квалификация и професионален опит, както следва:
Екип за управление на проекта:
а) ръководител на проекта с висше образование по транспортно строителство (ТС), проектиране на конструкции или еквивалентна инженерна специалност (ЕИС); специфичен опит в областта на строителството на пътища за период не по-малък от 10 г. и да е ръководил поне 2 проекта за изграждане на АМ или пътища I клас, вкл. пътни съоръжения (ПС) към тях;
б) зам. ръководител на проекта с висше образование по ТС, проектиране на конструкции или ЕИС; специфичен опит в областта на строителството на пътища за период не по-малък от 10 г. и да бил ръководител или зам. ръководител в поне 2 проекта за изграждане, рехабилитация или реконструкция на АМ или пътища, включително ПС към тях.
Екип за проектантски дейности:
в) ръководител на проектантския екип с висше образование по пътно или железопътно строителство, проектиране на конструкции или ЕИС; специфичен опит в пътно и/или тунелно строителство от поне 10 г. и да е ръководил изготвянето на поне 3 проекта за проектиране на нови пътища, като поне един от тях е за проектиране на АМ или път I клас;
г) водещ пътен проектант с висше образование по пътно строителство или друга еквивалентна специалност (ЕС); специфичен опит в проектиране на пътища от поне 10 г. и да е бил водещ проектант по поне 3 проекта за проектиране на нови пътища, като поне един от тях е за проектиране на АМ или път I клас;
д) водещ проектант на съоръжения с висше образование по пътно или железопътно строителство, проектиране на конструкции или ЕС; специфичен опит в проектиране на съоръжения от поне 10 г. и да е бил водещ проектант на съоръжения по поне 3 проекта за проектиране и/или строителство на пътища;
е) водещ геолог с висше образование по инженерна геология или ЕС; със специфичен опит в областта на проектиране на пътища от поне 5 г. и да е работил по поне 3 проекта за проектиране на пътища и съоръжения;
ж) геодезист с висше образование по специалност „инженер-геодезист“ или ЕС; със специфичен професионален опит като инженер-геодезист в областта на пътното проектиране минимум 5 г. и да е участвал в полско-измервателни работи при проектирането на поне 2 пътни проекта с обща дължина минимум 10 км;
з) проектант по железопътна инфраструктура с висше образование по ТС или друга ЕС; специфичен опит в изготвянето на проекти от транспортната инфраструктура от поне 10 г. и да е участвал като проектант в поне 3 проекта за проектиране на железопътна инфраструктура;
и) допълнителен проектантски екип, включващ като минимум следния брой експерти, притежаващи пълна проектантска правоспособност и опит в изпълнението на проекти за проектиране и строителство на пътища и АМ от поне 3 г.: в областта на проектирането на пътища — най-малко 2 лица; в областта на проектирането на ПС — най-малко 2 лица; в областта на геоложките проучвания — най-малко 1 лице.
Екип за строителни дейности:
к) ръководител на изпълнението на строителните дейности с висше образование по ТС, проектиране на конструкции или ЕИС; специфичен опит в строителни дейности на пътища за период не по-малък от 10 г. и да е ръководил изпълнението на поне 3 проекта за изграждане, рехабилитация или реконструкция на АМ или пътища, вкл. пътни съоръжения към тях. По преценка на кандидата може да се включат и други експерти.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии

1. Финансова оценка на предложението. Тежест 75

2. Техническа оценка на предложението - показателите се съдържат в раздел VI.3. Допълнителна информация. Тежест 25

IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 22-034409 от 31.1.2014

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 10.10.2014 - 17:00
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.10.2014 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
български език.
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.10.2014 - 14:00

Място:

Гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 215, ет. 9, Заседателна зала.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Кандидатите или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.
VI.3)Допълнителна информация
Подпоказатели за техническа оценка с максимални теглови точки:
П1 — Подход за извършване на дейностите по проектиране — 15;
П2 — Подход за извършване на дейностите по строителството — 30;
П3 — Представена работна план-програма (РПП) — 45;
П4 — Организация на работата и разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката — 10. Формирането на оценката по всеки подпоказател ще се извършва по следните методи:
За П1: 15 т. получава оферта, в която е описан начинът на изпълнение на дейностите по проектиране, с разписани поддейности, съдържащ всички изисквания на Възложителя (ИВ), синхронизирано с описанието на отделните дейности в приложената РПП. Към всички дейности са изброени приложимите и действащи нормативни актове (ДНА); 10 т. получава оферта, в която е описан начинът на изпълнение на дейностите по проектиране, с разписани поддейности, съдържащ всички ИВ. Към дейностите са изброени приложимите и ДНА;
5 т. получава оферта, в която е описан начинът на изпълнение на дейностите по проектиране, съдържащ всички ИВ. Към дейностите са изброени приложими и ДНА.
За П2: 30 т. получава оферта, в която е описан начинът на изпълнение на дейностите по строителство, с разписани поддейности, съдържащ всички ИВ, синхронизирано с описанието на отделните дейности в приложената РПП. Описани са начините на изпълнение на Изискванията на Възложителя за околна среда; безопасност и здраве и осигуряване на качество. Към всички дейности са изброени приложимите и ДНА; 20 т. получава оферта, в която е описан начинът на изпълнение на дейностите по строителство, с разписани поддейности, съдържащ всички ИВ, синхронизирано с описанието на отделните дейности в приложената РПП. Към дейностите са изброени приложимите и ДНА; 10 т. получава оферта, в която е описан начинът на изпълнение на дейностите по строителство, с разписани поддейности, съдържащ всички ИВ, синхронизирано с описанието на отделните дейности в приложената РПП.
За П3: 45 т. получава оферта, в която е представен начинът на организиране на работата по изпълнение на дейностите по поръчката. Разписани са отношенията и взаимовръзките с останалите участници в работата по проекта (администрации, собственици на инженерни мрежи и пр.), както и с Възложителя, в съответствие с Изискванията на Възложителя. Времевото разпределение на всички действия и дейности по договора отговаря на Изискванията на Възложителя. Участникът е идентифицирал потенциалните проблеми и е оценил риска при изпълнение на дейностите; 30 т. получава оферта, в която е представен начинът на организиране на работата по изпълнение на дейностите по поръчката. Разписани са отношенията и взаимовръзките с останалите участници в работата по проекта (администрации, собственици на инженерни мрежи и пр.), както и с Възложителя, в съответствие с Изискванията на Възложителя. Времевото разпределение на всички действия и дейности по договора отговаря на Изискванията на Възложителя; 15 т. получава оферта, в която е представен начинът на организиране на работата по изпълнение на дейностите по поръчката. Времевото разпределение на всички действия и дейности по договора отговаря на Изискванията на Възложителя.
За П4: 10 т. получава оферта, в която е описана цялостната организация на екипа по отношение на всички дейности по изпълнение на поръчката. Разпределението на задачите спрямо уменията и опита на екипа и функциите им при всеки етап от изпълнение на поръчката са представени. Разписан е времевият график на заетостта на членовете на екипа съобразно техните функции; 5 т. получава оферта, в която е описана организацията на екипа по отношение на всички дейности по изпълнение на поръчката. Разпределението на задачите спрямо уменията и опита на екипа и функциите им при всеки етап от изпълнение на поръчката са представени; 2 т. получава оферта, в която е описана организацията на екипа по отношение на всички дейности по изпълнение на поръчката. Разпределението на задачите спрямо уменията и опита на екипа са представени.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: чл. 120 от ЗОП
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ — дирекция „Обществени поръчки“
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“, № 215, ет. 9
Град: София
Пощенски код: 1618
Държава: България
Адрес за електронна поща: m.manolova@ncsip.bg
Телефон: +359 24243923 / 889025544
Факс: +359 24243921
Интернет адрес: www.ncsip.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
1.8.2014