Bauleistung - 267258-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Dumești: Bauleistungen im Hochbau

2022/S 098-267258

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Comuna Dumesti (Primaria Comunei Dumesti)
Nationale Identifikationsnummer: 4540585
Postanschrift: Strada: principala, nr. 0
Ort: Dumesti
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 707185
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihai Cocoveica
E-Mail: achizitii@comunadumesti.ro
Telefon: +40 232322020
Fax: +40 232322020
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primariadumesti.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144158
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Executie lucrari pentru obiectivul „Gradinita cu program normal cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020/I
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Executie lucrari pentru obiectivul „Gradinita cu program normal cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi”

Valoarea estimată totala lei fără TVA: 470.005,95 lei fara TVA, defalcata astfel:

Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenjarea terenului:

1.2. Amenajarea terenului – 271.548,59 lei fara TVA;

1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala – 14.292,03 lei fara TVA;

Cap. 4. Executie de lucrari:

4.1.4. Imprejmuire - 86.438,00 lei fara TVA;

4.2.1. Montaj CT – 3214,55 lei fara TVA;

4.3.1. Echipament CT – 90.757,86 lei fara TVA;

Organizare de santier:

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier – 3754,93 lei fara TVA.

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Autoritatea va raspunde la clarificari cu maxim 10 zile inainte de data limita de depuere a ofertelor. Potentialii ofertanti pot transmite solicitari de clarificari cu maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 470 005.95 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

sat Pausesi, comuna Dumesti, jud. Iasi

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Autoritatea doreste executarea de lucrari suplimentare la obiectivul aflat in executie avand ca obiect conbstruirea unei gradinite cu 4 grupe in localitatea Pausesti, comuna Dumesti, judetul Iasi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Contractul de finantare SMIS 125152 „Constructii gradinite Regiunea Nord Est”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor,.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante,cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

• alte documente edificatoare, după caz.

2. Ofertanții, asociatii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 lit din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va prezenta declaratie pe propria raspundere odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, terț susținător și subcontractant).

Persoanele cu functii de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar - Cocoveica Mihai, Viceprimar - Pachițac Dumitru-Cătălin, Secretar - Băsu Simona-Elena, Contabil - Cozmovici Ștefanica, Consilieri locali: Stamate Vasile Iulian, Gheorghiu Ghe. Gheorghe, Dorneanu Ana, Dumitrașcu Benoni, Carabus Radu, Gheorghiu Constantin, Bugalete D. Mariu Florin, Zugravu V. Vasilica Cristian, Botezatu Stefan, Drumea Dumitru, Dumitrascu Gheorghe – Cristian, Paduret Ioan, Roșu Gheorghe, Toma Nicolae, Patraulea Ramona, Fechete Eugen; persoana cu functie de decizie furnizor de servicii auxiliare de achizitii: Rusu Elena; persoana delegata furnizor de achizitii: Grojdea Ioana

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, respectiv:

- sa aiba autorizat obiectul de activitate aferent obiectului contractului in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 359/2004;

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:

- certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatOfertantul trebuie să fi executat lucrari publice de infrastructura în ultimii 5 ani în valoare cumulata de cel puțin 470.005,95 lei fara TVA. Valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor lucrarilor executate la nivelul a maximum 2 contracte.

Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontractezeOfertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. În acest sens se vor indica în DUAE secțiunea „Descriere” obiectul, numărul și data contractului/-lor invocat/-e drept experiență similară, valoarea și beneficiarul.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.- procesul-verbal de recepție finală/procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/proces verbal pe obiect întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor;În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere (Formular 3) va fi prezentat odata cu depunerea DUAE, iar documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sustinerea tertului (Formular 4) se va/vor prezenta odata cu depunerea DUAE. Documente justificative care fac dovada informatiilor cuprinse in DUAE vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Odata cu documentele justificative prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, tertul/tertii sustinatori ai acestuia vor prezenta documentele justificative care confirma ca vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Acordul/acordurile de subcontractare se va/vor prezenta odata cu depunerea DUAE.Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022