Bauleistung - 267268-2022

Submission deadline has been amended by:  295766-2022
20/05/2022    S98

България-Велико Търново: Строителни и монтажни работи

2022/S 098-267268

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Национален регистрационен номер: 000133634
Пощенски адрес: пл. "Майка България" № 2
Град: гр. Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Надя Петрова
Електронна поща: mop_vt@abv.bg
Телефон: +359 62619228
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/15997
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/205481
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/205481
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти, по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, на който Община Велико Търново да възложи изпълнението на строително-монтажните работи по доизграждане и подобряване на водопреносната мрежа за питейни води и канализационните съоръжения за отводняване на територията на три подобекта, което ще допринесе  за постигане на изискванията на българското и европейското законодателство. Трите подобекта са предмет на самостоятелни обособени позиции в настоящата поръчка, и по тях може да се участва без ограничение. Три подобекта са, както следва:

Подобект 1: „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново“;

Подобект 2: „Cтроителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул."Теодосий Търновски", ул."Димитър Найденов" и ул."Сливница"- гр. Велико Търново”;

Подобект 3: „Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ксилифорска“, гр. Велико Търново“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 920 532.27 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45332000 Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

ул. Опълченска, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобект 1 включва: Смесена канализация по ул. „Опълченска“, дъждопреливник, канална помпена станция и напорен тръбопровод в обхвата на работния проект. Трасето на новопроектираният смесен колектор ще преминава по ул. „Опълченска“, и ще приключва до новопроектиран дъждопреливник в уширението на съществуващ паркинг. След дъждопреливника разредените водни количества ще се заустват в река „Янтра“ посредством новопроектиран отливен колектор с диаметри DN800, DN 600, DN 630 (ПП и ПЕВП тръби) и обща дължина 294м. Трасето му от 178м. и тръби - ПЕВП DN 630 е извън обхвата на работния проект и преминава през силно пресечена местност със стръмни наклони. Q сухо след дъждопреливника ще се отвежда към новопроектирана канална помпена станция, след което посредством нов напорен тръбопровод –ПЕВП DN125 и дължина 558м, ще се отвежда към съществуваща ревизионна шахта на съществуващ колектор Б.тр. ф500 по улица ул. „Митрополит Панарет Рашев”. Предвижда се реконструкцията на съществуващите сградни канализационни отклонения с цел елиминиране на инфилтрация / ексфилтрация през старите такива и подобрение на експлоатационното им състояние. Предвижда се подмяна на всички съществуващи сградни канализационни отклонения в границите на общинската публична територия – до парцелна граница с частните поземлени имоти. Oбщата дължина на новопроектираният колектор по улица „Опълченска“ е 493м и ще се изпълни с тръби РР DN 315, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800. За сградните канализационни отклонения са заложени тръби полипропиленови с диаметър минимум 160 мм и според съществуващите отклонения. Тръбите за дъждовни оттоци да са също полипропиленови с диаметър 200мм.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 984 088.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 270
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Cтроителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул."Теодосий Търновски", ул."Димитър Найденов" и ул."Сливница"- гр. Велико Търново

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45332000 Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

ул."Теодосий Търновски", ул."Димитър Найденов" и ул."Сливница"- гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобект 2 включва: Реконструкция на старите съществуващи водопроводи в обхвата на инвестиционния проект. Реконструкцията включва няколко основни водопроводни клона:-Клон С-1, който ще се изпълни от тръби ПЕВП DN315/ PN10; ПЕВП DN110/ PN10 с обща дължина 243м;-Клон Ч-1, който ще се изпълни от тръби ПЕВП DN180/ PN10 с обща дължина 662м;-Клон П-1, който ще се изпълни от тръби ПЕВП DN90/ PN10 с обща дължина 321м. Изпълнение на смесена канализация по улиците ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов" и ул. "Сливница", дъждопреливник. Предвижда се изграждането на дъждоприемни шахти (оттоци) по продължението на новопроектираният клон. Реконструкцията на канализацията включва: -Главен клон I - ще се изпълни с тръби РР DN/ОD 315, DN/ОD 400, DN/ID 1000, с обща дължина 646 м;-Отвеждащ колектор - ще се изпълни с тръби РР DN/ОD 400, с обща дължина 52 м;-Отливен колектор - ще се изпълни с тръби РР DN/ID 1000, с обща дължина 31м;-Дъждопреливник на Главен клон I;-Шахта Дросел след Дъждопреливник на Главен клон I.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 346 593.10 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 270
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ксилифорска“, гр. Велико Търново

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
45332000 Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основно място на изпълнение:

ул. „Ксилифорска“, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подобект 3 включва: Предвижда се реконструкция на съществуващите стоманени тръби в обхвата на инвестиционния проект. Реконструкция на съществуващите водопроводни клонове, връзки към съществуващите водопроводни клонове, реконструкция на съществуващите СВО. Предвиждат се противопожарни кранове (хидранти) – DN 80 – надземни (съгласно БДС ЕN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип”) – с гумиран затвор и монтирани СК ф80 преди тях, разположени на не повече от 150 метра един от друг. Преминаването през Републиканския път между точки 49 и 50 ще се осъществи чрез хоризонтален сондаж в обсадна тръба. Преминаването да се изпълни чрез хоризонтален сондаж, използвайки пилотен регулируем сондаж за фиксиране оста на основния сондаж, шнекова машина с хидравлична част за набиване на метална обсадна тръба едновременно с прокопаването. В проекта са предвидени стоманени обсадни тръби Ф530/8 и работни тръби ПЕВП DN315/ PN10. Източно на републиканския път се изпълнява приемната яма .Тя ще е с размери 4х2м. След разкриване на обсадната тръба през нея се изтегля водопроводната тръба полиетилен РЕ 100 Ф 315мм.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 589 850.84 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), а за чуждестранно лице – в аналогичен професионален или търговски регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен за изпълнение на строежи, както следва: IV група, ІII категория.

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се удостоверява само с посочване на вписването в ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, А. „Годност“, „Вписване в съответен професионален регистър“.

Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП - копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в РБ, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от изисканата група и категория или извлечение от публичен регистър; за чуждестранни лица – еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени или извлечение от публичен регистър. При сключването на договор избраният за изпълнител, включително ако е чуждестранно лице, следва да докаже, че има право да изпълнява строителство в Република България, както и да извърши съответната регистрация когато е необходима.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

На основание чл. 67, ал. 8 от ЗОП възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Авансово плащане в размер до 35 % от стойността договора. Авансът се превежда в 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства /ГАПС/. (При частично осигурено финансиране, авансовото плащане се извършва в посоченият от Изпълнителя процент, но изчислен спрямо размера на осигуреното към този момент финансиране.). ГАПС се представя по избор на Изпълнителя във форма,съгл. чл.111,ал.5 ЗОП. Стойността на аванса се удържа от плащанията към изпълнителя. ГАПС е за размера на предоставените средства.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не определя критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът трябва да разполага с Ръководен състав от лица с професионална компетентност или еквивалентна, които да бъдат ангажирани с изпълнението на строителството, включващ минимум следните функции или еквивалентни:

• Технически ръководител

• Геодезист

• Експерт Водоснадбяване и Канализация

В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, то следва да се съобрази със следното изискване: едно и също лице – технически ръководител от изискуемия ръководен състав на участника не може да изпълнява тази функция в повече от една обособена позиция. По отношение на функциите „Геодезист“ и експерт „ВиК“, Възложителят допуска едно и също лице да изпълнява съответната функция в повече от една обособена позиция.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Изисквано минимално ниво:

• Технически ръководител: Проф. квалификация: степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ: Технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или екв. или чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ за чуждестр. лица екв. документ, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Проф. специфичен опит: Да има опит като технически ръководител или екв. минимум 5 години;

• Геодезист: Проф. квалификация: Да има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” или екв., с придобита специалност „Геодезия“, или еквивалентна; Проф. специфичен опит: Да има опит като Геодезист или екв. минимум 1 година;

• Експерт Водоснадбяване и Канализация: Проф. квалификация: Да има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” или екв., с придобита специалност „Водоснабдяване и Канализация“, или екв.; Проф. специфичен опит: Да има опит като експерт по част „ВиК“ или екв. минимум 1 година;

На етапа на подаване на оферта участникът декларира в Част ІV, Раздел В, част „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП информация, в съответствие с изискването, като посочват списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, който съдържа най-малко следната информация за всяко от лицата: име и фамилия на лицето, функция на лицето в изпълнението на дейностите и информация за удостоверяване на минималните изисквания за всяко от лицата по - горе и посочване на валидни документ/и, които доказват професионална компетентност на лицата, както и информация за професионалния опит, съгласно изискванията.

Документите, с които се доказват декларираните обстоятелства се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване, чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП при подписване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител предоставя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят определя Гаранцията за изпълнение да е в размер на 4,5% от ст-та на договора без ДДС.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение съгл. изискванията на чл. 111,ал.5 от ЗОП-парична сума,банкова гаранция или застраховка в полза на Възложителя,която обезпечава изпълнението,чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Аванс в размер до 35% от ст-та на договора се превежда в 30 дн. срок след представена от Изпълнителя оригинална фактура и представена гаранция за авансово предоставени средства /ГАПС/.ГАПС се представя по избор на Изпълнителя в форма, съгл. чл.111,ал.5 ЗОП.Ст-та на аванса се удържа при извършени от Възложителя плащания.ГАПС е за размера на предоставените средства.При частично осигурено финансиране,авансовото плащане се извършва в посоченият от Изпълнителя процент, но изчислен спрямо размера на осигуреното към този момент финансиране.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите са уредени в договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или ЮЛ, включително техни обединения,както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата,като възложителят няма да прилага възможността по чл.55,ал. 4 от ЗОП.Освен на основанията по чл. 54,ал.1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;2. участник,който е представил оферта,която не отговаря на: а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания,свързани с опазване на околната среда,социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,социално и трудово право,които са изброени в приложение №10 на ЗОП;3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3–5 от ЗОП;4.участници,които са свързани лица.Участик,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне, включително за форма,начин и срок и валидност; лице, което е нарушило забраната по чл. 101,ал.9 или ал.10 от ЗОП;участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП; съгласно чл. 35а, ал.3 от ППЗОП участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т.5 от ЗОП; в случаите на чл. 56, ал.2 от ЗОП при разглеждане предприетите от участника мерки за доказване на надеждност се прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.5. Участници при които е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгл. изискванията на чл.67,ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ППЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, участникът представя документите по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно.

За поръчката не е осигурено финансиране, за което е предвидена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор.

Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на дейностите по него следва да започне след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. Уведомяването за финансиране може да бъде направено или едновременно и за трите обособени позиции или само за някоя/някои от тях.

В случай, че в срок до 3 месеца от сключване на договора по настоящата обществена поръчка не бъде осигурено финансиране, всяка една от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие, съгласно чл. 114 от ЗОП като никоя от страните не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022