Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 267269-2017

12/07/2017    S131

Polska-Olesno: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym

2017/S 131-267269

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Olesno
Adres pocztowy: ul. Pieloka 21
Miejscowość: Olesno
Kod NUTS: PL524 Not specified
Kod pocztowy: 46-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Brzęczek
E-mail: zamowienia@olesno.pl
Tel.: +48 343509172
Faks: +48 343597283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://olesno.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiegol.

Numer referencyjny: Nr IX.271.17.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45213310 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” która obejmuje:

Zadanie Nr 1:

— parking w systemie „park&ride”

— Strefę wejściową w postaci placu przy wejściu do budynku dworca PKP;

— plac do zatrzymania się w systemie „Kiss&ride”;

— wypożyczalnię rowerów;

— parking dla rowerów w systemie „bike&ride”

— plac na poziomie peronu dworca PKP;

— zatokę autobusową dla autobusów;

— plac w rejonie zatoki autobusowej wraz z wejściem na peron PKP oraz plac przy wypożyczalni rowerów;

— zieleń;

— oświetlenie;

— małą architekturę;

— infokiosk;

— tablice multimedialne;

— monitoring wizyjny.

Zadanie nr 2:

— przejście dla pieszych pod torami kolejowymi oraz budowę chodnika

w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71354000 Usługi sporządzania map
77211400 Usługi wycinania drzew
44212321 Wiaty autobusowe
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223320 Roboty budowlane w zakresie obiektów typu „parkuj i jedź”
45223300 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233280 Wznoszenie barier drogowych
45233161 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
45233270 Malowanie nawierzchni parkingów
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olesno.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności:

— opracowanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej, wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wraz ze złożeniem zgłoszenia rozpoczęcia robót,

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— przygotowanie projektu zagospodarowania terenu,

— planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla sporządzonej przez siebie dokumentacji technicznej przed jej złożeniem w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku znacznych różnic w terminie uzyskania poszczególnych uzgodnień dla zadania nr 1 i zadania nr 2 zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedsięwzięcia na podstawie dwóch pozwoleń na budowę jednak pod warunkiem że obydwa zadania będą zrealizowane w terminie nie dłuższym niż do 30.6.2019 roku.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw) oraz wykonania i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.

— wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót,

— organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem,

— uzgodnienie ewentualnej zmiany organizacji ruchu pociągów na trasie nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów, jeżeli będzie ona wymagana na czas prowadzenia prac związanych z budową przejścia dla pieszych

— odwodnienie terenu budowy,

— wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane w uzgodnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu,

— zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie,

— właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa z dnia 26.8.2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.)

— przekopy kontrolne, w tym wykonanie przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem,

— wykonanie niezbędnych rusztowań,

— odtworzenia wszelkich budynków, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji robót,

— pełną obsługę geologiczną, hydrogeologiczną, geotechniczną i geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej,

— Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym, karcie informacyjnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 1 000 000 PLN (słownie: milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

Projektant o specjalności drogowej

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

doświadczenie zawodowe: opracowanie co najmniej jednej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, lub decyzji równoważnej), o wartości zadania minimum 500 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych

Projektant o specjalności sieciowej

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Projektant o specjalności elektrycznej

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta winna posiadać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej

Kierownik Budowy

wymagana liczba osób: 1 osoba

minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy winna posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;

doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji 1 zadania od rozpoczęcia robót do wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument), o wartości zadania minimum 500 000 PLN brutto, obejmującego budowę lub przebudowę lub remont dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych na stanowisku: Kierownika Robót Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

2. Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy dróg, lub parkingów, lub placów postojowych, lub manewrowych lub innych utwardzeń nawierzchni wykonanych z kostki betonowej, lub betonu, lub mieszanek bitumicznych o wartości co najmniej 500 000 PLN każda.

Uwaga:

a) przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót;

b) przez jedno zadanie należy rozmieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie) zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, pokój nr 114.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych został określony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto).

Wraz z ofertą Wykonawca składa:

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia,

— Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli Wykonawca wniesie wadium w innej formie niż pieniądz;

— Dokumenty z których wynika prawo podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisywania innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności z pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 roku poz, 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

— Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

— Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

1Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

2Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn, brukarze, monterzy sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2017