Bauleistung - 267300-2022

Submission deadline has been amended by:  329226-2022
20/05/2022    S98

Polska-Radzymin: Roboty budowlane

2022/S 098-267300

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Radzymin
Krajowy numer identyfikacyjny: 912
Adres pocztowy: Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
Miejscowość: Radzymin
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-250
Państwo: Polska
E-mail: zp@radzymin.pl
Tel.: +48 226676767
Faks: +48 226676899
Adresy internetowe:
Główny adres: http:///www.radzymin.pl
Adres profilu nabywcy: http:///bip.radzymin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://radzymin.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadma w gminie Radzymin

Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadma w gminie Radzymin”

Przedmiot zamówienia obejmuje całość prac i obowiązków związanych z realizacją inwestycji, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od fazy projektowej do jego pełnego przygotowania do użytkowania w funkcji, do jakiej został przewidziany.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45233250 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Radzymin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadma w gminie Radzymin”

Przedmiot zamówienia obejmuje całość prac i obowiązków związanych z realizacją inwestycji, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od fazy projektowej do jego pełnego przygotowania do użytkowania w funkcji, do jakiej został przewidziany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 26
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 3 000 000,00 zł.

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 10 000 000,00 zł.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

a) posiada zdolność zawodową (wiedza i doświadczenie): w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o wartości robót nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto;

W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli spełni go przynajmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli zatem wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, planują wspólnie zrealizować część zamówienia objętą warunkiem, wówczas warunek udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

b) posiada zdolność zawodową (potencjał kadrowy): dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym udział w sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym udział w sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym udział w sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym udział w sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym udział w sporządzeniu kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję projektanta posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą ( od rozpoczęcia prac do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) polegającą na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, która będzie posiadała uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która będzie posiadała uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie, zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która będzie posiadała uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie, zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 zaliczonego do kategorii IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII;

- co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót drogowych, która będzie posiadała uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

Dopuszcza się łączenie funkcji w różnych specjalnościach, o ile osoby te będą posiadały stosowne uprawnienia budowlane. W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty wspólnej, Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeśli spełni go jeden z Wykonawców lub spełnią go łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Radzyminie, pl. T. Kościuszki 2, pok. 23, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego.

Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”.

2. Zamawiający udzieli zamówienia z zastosowaniem procedury określonej w art. 139 ustawy Pzp. tj. dokona najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

4. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w SWZ.

7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

9. Zamawiający nie żąda, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

11. Oferta składa przez Spółki cywilne jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 58 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.

12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców (konsorcjantów), którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

13. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

14. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://radzymin.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawiera rozdział XV SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022