We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Werken - 267326-2019

10/06/2019    S110    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Chemnitz: Installeren van liften

2019/S 110-267326

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Chemnitz
Postadres: Brückenstraße 12
Plaats: Chemnitz
NUTS-code: DED4
Postcode: 09111
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 371-457-0
Fax: +49 351-4510994560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sib.sachsen.de

Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19O30198 Polizeidirketion Chemnitz, Neuunterbringung Polizeirevier Döbeln

Referentienummer: 19O30198
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45313100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42416120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/09/2019
Einde: 15/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/07/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2019