Építési beruházás - 267374-2018

22/06/2018    S118

Magyarország-Baja: Kikötőépítés

2018/S 118-267374

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK15210
Postai cím: Szentjánosi utca 12.
Város: Baja
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy László, ügyvezető
E-mail: info@portofbaja.hu
Telefon: +36 79422502
Fax: +36 79422502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.portofbaja.hu/
A felhasználói oldal címe: http://portofbaja.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Gazdasági társaság
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Kikötő üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az ép

II.1.2)Fő CPV-kód
45241000 Kikötőépítés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című projekthez kapcsolódóan engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint az építési-kivitelezési munkák elvégzésére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 443 009 599.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45241000 Kikötőépítés
45221250 Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével
45233120 Közút építése
45213316 Járdák kivitelezése
45233161 Gyalogút építése
45233141 Közútkarbantartás
45233142 Közútjavítás
45233220 Közút burkolása
45233228 Útburkolat építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233150 Forgalomlassító szerkezetek építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231000 Csővezetékek, hírközlési és villamos vezetékek építése
45247130 Vízvezeték építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111100 Bontási munka
45233250 Burkolási munka az utak kivételével
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45232452 Vízelvezetés
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; Baja 1861/8, 5646, 5655, 5656, 5657, 5662/6, 5664, 5663/2, 5353/4, 5353/6, 5355, 5659, 5668, 5671/3, 5671/7, 5360, 5650/8, 5653, 5665, 5671/8, 5360 Hrsz. ingatlanok

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Teljes mennyiség (az adatok tájékoztató jellegűek):

Tervezési előkészítési feladatok

— Létesítmény megvalósításához szükséges tervek és egyéb kapcsolódó dokumentációk elkészítése

— Megvalósulási tervek üzemeltetési utasítások készítése

— Régészet

— Lőszermentesítés

— Ideiglenes létesítmények tervezése kivitelezése

— Környezeti hatásvizsgálat, klímakockázati elemzés, ökológiai állapotfelmérés (beleértve a vizek állapotára gyakorolt hatásbecslést) elkészítése

— Natura 2000 nyilatkozat beszerzése

Közművek létesítése

— Térvilágítási hálózat kiépítése, védelembe helyezése: 1052 fm

— Víz és tüzivíz vezeték építése, védelembe helyezése:1337,5 fm

— Csapadékvíz vezeték és szivárgó csatorna építése, védelembe helyezése: 795 fm

Útépítés és kapcsolódó magasépítési feladatok

— Épületbontás: 10030 légm3

— Töltés építés: 3171 m3

— Térkő burkolat építése: 7702 m2

— Aszfalt burkolat építése: 193 m3

— Cementes stabilizáció: 535 m3

Partfal építés

— Beton és cementes kötőanyagú burkolat bontása: 2248 m3

— Műtárgyépítéssel kapcsolatos bontási munkák: 1190 m3

— Cementes stabilizáció 495 m3

— CP4/2,7 vasalt betonburkolat készítése: 792 m3

— Aszfaltozás: 142 m3

— Földkitermelés: 9850 m3

— Földvisszatöltés és tömörítés: 10800 m3

— Csatlakozó meder kotrása: 3000 m3

— Szádfalazás: 1870 m2

— Szádfalak korrózióvédelme: 1125 m2

— Meglévő üreg kitöltése speciális talajkeverékkel: 4000 m3

— Bent maradó acél szádlemez védelem: 300 m2

— Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2

— Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2

— Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2

— Szerkezeti vasbeton gerenda készítése: 150 m3

— Vasbeton támfal készítése: 280 m3

— Rézsűburkolat készítése:445 m2

Vasútépítés

— Meglévő dilatációk zárása acél elemekkel: 160 m2

— Hézag tömítése speciális duzzadó anyaggal: 400 m2

— Vasbeton szerkezet felületi javítása: 2400 m2

— Vágány bontása kompletten 24 mh: 950 vfm

— Egyszerű kitérő bontása: 7 csop

— Átszelési kitérő bontása: 2 csop

— Felső ágyazat bontás: 1200 m3

— Alsó ágyazat bontás:970 m3

— Kisgépes vágányépítés 54-es rendszerű: 1 130 vfm

— Kisgépes vágányépítés 48-as rendszerű: 45 vfm

— Nagygépes vágányszabályozás: 3 000.0 vfm

— Sín csiszolása: 3 000 vfm

— B54-XIII típusú kitérő beépítése: 5 csop

— B54-XIV típusú kitérő beépítése: 1 csop

— Nagygépes kitérő szabályozás: 14 csop

— 48-XIII típusú, használt minősített kitérő beépítése: 2 csop

— 48-XIV típusú, használt minősített kitérő beépítése: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő burkolható közbensőrésszel: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő burkolható közbenső-, és keresztezési résszel: 1 csop

— B54-XIII típusú kitérő teljes hosszban burkolható kivitelben: 1 csop

— Vasúti távközlő vezeték építése: 970 fm

— Statikus elektronikus vágányhídmérleg telepítése: 1 db

— Ürítő garat létesítése 2 db

— Anyagmozgató berendezés létesítése 2 db

— Anyagmozgató berendezés átalakítása 2 db

Kapcsolódó alépítményi és kiegészítő munkák

A használatba vételi engedélyezési eljárás(ok)hoz kapcsolódó valamennyi szükséges dokumentáció Ajánlatkérő részére történő átadása

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.1)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.2)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.3)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III.1.3)pont M/2.4)pontjában meghatározott szakember többlet tapasztalati ideje(lsd.4.4.3.pont) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosító számú Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című európai uniós projekt
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

Az értékelés módszere a Közbeszerzési dokumentumokban kerül részletesen kifejtésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 215-446129
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1.
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés - Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Kft.
Postai cím: Béke u. 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3 624 529 215.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 443 009 599.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított része: Tervezési munkák (tervdokumentációk és egyéb kapcsolódó dokumentációk, kézikönyvek, utasítások, elemzések, hatásvizsgálatok-becslések, állapotfelvétel, betanítás, felügyelet, engedélyezések, tervezői művezés és egyéb tervezési munkák) egyes részfeladatai; Geodéziai munkák egyes részfeladatai; Felügyeletek, védelmek (régészeti, tűzszerészeti, geodéziai pontok és védelme, szakfelügyeletek) egyes részfeladatai; Ideiglenes létesítmények (forgalomterelés, forgalomtechnika, jelző táblák, ideiglenes melléképítmények, szállító és terelőutak - építési-bontási munkák) egyes részfeladatai; Előkészítő, befejező és egyéb járulékos munkák, terület előkészítő és rekultivációs munkák - egyes részfeladatai; Közművezetékek (víz-és csatornavezetékek, köz- és térvilágítás, elektromos munkák építési, bővítési, feltárási, kiváltási, bontási, védelembe helyezési, szintbehelyezési munkák, védőcsövezési és egyéb járulékos munkák) egyes részfeladatai; Vízépítési, rézsűburkolási munkák egyes részfeladatai; Útépítési és egyéb pályaszerkezetek építési munkáinak egyes részfeladatai; Forgalomtechnikai munkák egyes részfeladatai; Partfal építési, helyreállítási munkák egyes részfeladatai; Bontási munkák egyes részfeladatai; Terület előkészítő munkák, föld- és tereprendezési munkák, mederkotrási munkák - egyes részfeladatai; Híd- és műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai; Zsaluzási és állványozási munkák egyes részfeladatai; Beton- és vasbetonozási munkák egyes részfeladatai; Monolit és előregyártott vasbeton szerkezetek építési munkáinak egyes részfeladatai; Felújítási és javítási munkák egyes részfeladatai; Víztelenítési, vízelvezetési, talajvízszint megfigyelő kutak létesítési munkák egyes részfeladatai; Kiegészítő munkák (úszó egységek vízről végzett munkákhoz, kikötői szerkezetek áttelepítése) egyes részfeladatai; Geotechnikai munkák, vizsgálatok egyes részfeladatai; Dúcolási, szádfalazási munkák egyes részfeladatai; Korrózióvédelmi munkák egyes részfeladatai; Vasútépítési munkák (al- és felépítmény, vágányépítés-szabályozás, síncsiszolás, kitérőépítés, pályatartozékok, vasúti jelző- és biztosító berendezések-, távközlő berendezések építése és bontása, egyéb elektromos berendezések, kábelépítmények, szekrények, védőcsövek, egyéb gépészeti berendezések, térvilágítás, energiaellátás) és hozzátartozó egyéb, kapcsolódó, kiegészítő, specifikus munkák - egyes részfeladatai; Sajtolási munkák egyes részfeladatai; Támfalépítési munkák egyes részfeladatai; Magasépítési munkák egyes részfeladatai; Acélszerkezeti, lakatos munkák egyes részfeladatai; Felvonulási létesítmények kiépítése és bontása, Iroda és konténer bérlése-, mobil illemhelyek építési, átépítési munkáinak - egyes részfeladatai egyes részfeladatai; Minőségbiztosítási - minőségellenőrzési munkák, vizsgálatok, mérések egyes részfeladatai; Kármentesítési, hulladék és veszélyes hulladék szállítási, kezelési munkák egyes részfeladatai; Őrzés és vagyonvédelem egyes részfeladatai; Fuvarozási munkák egyes részfeladatai; Daruzási munkák egyes részfeladatai; MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, felelős műszaki vezetői feladatok ellátása (M/2.1)); VZ-TEL vagy VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, tervezői feladatok ellátása (M/2.3)); V jogosultsággal rendelkező szakember tevékenysége, tervezői feladatok ellátása (M/2.4))

2.Nyertes ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

3.Ajánlattevők neve,címe,adószáma:

STRABAG Építőipari Zrt. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)); adószám: 10776456-4-43

DUNA ASZFALT Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.); adószám: 11426628-4-03

A-Híd Zrt. (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.); adószám: 24857538-2-44

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42.); adószám: 14300327-2-44

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/06/2018