Bygge og anlæg - 267395-2019

10/06/2019    S110    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Taastrup: Bygge- og anlægsarbejder

2019/S 110-267395

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Høje-Taastrup Kommune
19501817
Bygaden 2
Høje-Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Flemming Kent Damm
E-mail: flemmingDa@htk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.htk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/boernekulturhuset
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://portal.iprojekt.dk/link/boernekulturhuset
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Opførelse af Børne- og Kulturhus i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høje-Taastrup kommune udbyder i totalentreprise opførelse af BørneKulturhuset. Børne- og kulturhuset skal være et nyskabende og moderne læringsmiljø, der favner alle aldre. Det er visionen, at børne- og kulturhuset skal blive til byens hus, der skaber liv og sammenhæng, og som bliver et fyrtårn i udviklingen af bydelen som et samlet kulturkvarter. Det vil give en helt særlig synergi og energi i udviklingen af bydelen, at musikskolen, billedskolen og dramaskolen vil have deres virke og stå for at skabe aktiviteter, arrangementer, workshops, happenings og kunst, som vil kunne opleves af og engagere borgere, fra de er helt små, og til de selv kommer i huset med deres børnebørn, i overensstemmelse med visionen for området.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 151 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45214200
71221000
71310000
71320000
71421000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

Høje-Taastrup kommune. Byggegrunden er beliggende med Taastrupgårdsvej mod nord og DSBs arealer mod syd.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høje-Taastrup kommune udbyder i totalentreprise udførelse af BørneKulturhuset. BørneKulturhuset udbydes i omvendt licitation og iht. udbudsformen udbud med forhandling, jf. udbudslovens § § 61-66. Projektet omfatter projektering og udførelse af byggeriet. Det forventes, at BørneKulturhuset vil have et bruttoareal på mellem 8 500-9 500. Derudover indeholder projektet 4 000 kvm udeareal, som ligeledes skal bearbejdes. Bearbejdning af den resterende del af grunden indgår ikke i nærværende konkurrence. BørneKulturhuset skal bl.a. bestå af daginstitution, skole og kulturtilbud som f.eks. musikskole, billedskole, kultursal, KulturPlads som skal være i forbindelse med byggeriet. Høje-Taastrup kommune ønsker et byggeri, som understøtter undervisning iht. de prædagogiske principper. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse heraf.

Opgaven med BørneKulturhuset udbydes af Høje-Taastrup Kommune, men udviklingen sker i tæt samarbejde med KAB, som er administrator af boligbebyggelsen Taastrupgaard, hvori BørneKulturhuset skal opføres. Opgaven er et element i en omfattende helhedsplan for boligbebyggelsen, hvor KAB er ansvarlig for nedrivning af de boligblokke, der skal skabe rum til BørneKulturhuset.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 151 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 39
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt mere end 3 ansøger om prækvalifikation vil udvælgelse blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af Ordregivers helhedsvurdering af ansøgernes faglige og tekniske formåen.

De 3 ansøgere, der gennem de fremsendte referencer har dokumenteret de mest relevante referencer indenfor udførelsen af tilsvarende projekter samt hvis nøglemedarbejdere har dokumenteret de mest relevante referencer på udførelsen af tilsvarende roller, vil således blive prækvalificeret. Vurdering vil ske på baggrund af oplysninger angivet i eESPD samt eventuelt supplerende referenceark.

Ved ansøgerens "relevante referencer" forstås af Ordregiver, referencer der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art, omfang og hovedydelser (projektering og udførelse) og som omfatter udførelse af læringsbyggerier. Ved nøglemedarbejdernes relevante referencer forstås referencer, der dokumenterer erfaring og kompetencer med tilsvarende opgaver og/eller roller i kompleksitet og størrelse udført i totalentreprise. Ved "læringsbyggerier" forstås byggerier, som folkeskoler, læringsmiljøer, læringsmiljøer med offentlig adgang samt kulturhuse med offentlig adgang.

Ved vurderingen lægger Ordregiver positivt vægt på, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med relevante projekter af tilsvarende art (hovedydelser), omfang og kompleksitet. Endvidere lægges der vægt på, at ansøger kan dokumentere erfaring med inddragelse af pædagogiske principper/miljøer i forbindelse undervisningsbyggeri. Endelig lægges der vægt på at ansøger kan dokumentere arkitektonisk erfaring med gennemførelse af undervisningsbyggerier, herunder folkeskoler, læringsmiljøer, læringsmiljøer med offentlig adgang samt kulturhuse med offentlig adgang.

Ved vurderingen af nøglemedarbejdernes erfaringer og kompetencer lægger Ordregiver positivt vægt på, at ansøger dokumenterer, at nøglemedarbejderne har erfaring og kompetencer med varetagelse af tilsvarende rolle ifm. tilsvarende projekter. Endvidere lægges der vægt på, at ansøger kan dokumentere at nøglemedarbejderne har erfaring med inddragelse af pædagogiske principper/miljøer i forbindelse med undervisningsbyggeri. Endelige lægges der vægt på, at ansøger kan dokumentere at nøglemedarbejderne har erfaringer med varetagelse af relevante projekter af tilsvarende art, omfang og/eller kompleksitet. Ordregiver vægter det det ligeledes positivt, at organisation og rollefordeling er enkel, entydig og tilpasset opgavens omfang og kompleksitet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgeren bedes oplyse om soliditetsgrad i hvert af de sidste 3 afsluttede regnskabsår.

Oplysning om soliditetsgrad angives ved udfyldelse af eESPD, Del IV, afsnit B. Soliditetsgraden beregnes som: Egenkapital/samlede aktiver *100. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes solidetsgraden som ansøgers og disse andre enheders samlede solidetsgrad de respektive regnskabsår. Ved sammenslutning af virksomheder (fx konsortier) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår.

Soliditsgraden for sammenslutningen beregnes som: sammenslutningens samlede egenkapital/sammenslutningens samlede aktiver *100.

Såfremt ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på andre virksomheders (fx moderselskabers, andre koncernselskabers eller underrådgivers) formåen, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet til rådighed for ansøger. Hvis der ansøges som en sammenslutning (fx konsortium) skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor Ordregiver og der skal i dokumentet være udpeget en fælles befuldmægtiget. Erklæringen skal være udstedt specifikt til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgers soliditetsgrad skal i hvert af de seneste 3 års disponible regnskabsår have været minimum 15%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger bedes vedlægge maksimalt 5 referencer, der er udført(afsluttet) indenfor de seneste 5 år. Hver reference må maksimalt fylde 2 A4 sider inkl. fotomateriale. Såfremt ansøger fremsender mere end 5 referencer à hver 2 sider, vil Ordregiver alene lægge vægt på de referencer, der er anført først i eESPD og alene på de første 5 referencer i den modtagene rækkefølge. Referencerne skal dokumentere ansøgers erfaringer med udførelse af læringsbyggeri:

Ansøger bedes oplyse følgende i beskrivelsen af referencerne:

- Type af byggeri, f.eks. skole, daginstitution, læringsmiljø, kulturhus m.v,

- Beskrivelse af ansøgers ydelse og ansvar,

- Beskrivelse af entrepriseformen, totalentreprise, hovedentreprise, fag,- eller storentreprise,

- Beskrivelse af evt. erfaringer med inddragelse af pædagogiske principper,

- Bruttoareal for byggeriet,

- Entreprisesummen,

- Dato for aflevering,

Kunde/bygherrens navn.

Ved "læringsbyggeri" forstås udførelse af læringsmiljøer, herunder folkeskoler, universiteter, tekniske skoler, professionshøjskoler, daginstitutioner, kulturhuse med offentlig adgang samt læringsmiljøer med offentlig adgang.

Ansøger bedes maksimalt vedlægge 5 CV på ansøgers nøglemedarbejdere. Ved"nøglemedarbejder" forstås af Ordregiver projektleder, projekteringsleder, arbejdsmiljøkoordinator, koordinerende ingeniør og designansvarlig arkitekt. Opmærksomheden henledes på, at de tilbudte nøglemedarbejderes erfaringer og kompetencer indgår i vurderingen af ansøgers egnethed..

CV på nøglemedarbejderne bedes indeholde følgende oplysninger:

Medarbejderens uddannelsesmæssige baggrund, herunder evt. relevant efteruddannelse.

Medarbejderens erfaringer og kompetencer indenfor relevant byggeri, herunder læringsbyggeri. Ved angivelse af medarbejderens specifikke projektreferencer bedes følgende oplyst for hver af referencerne:

Typen af byggeri (fx skole, daginstitution, læringsmiljø, kulturhus m.v),

Beskrivelse af medarbejderens rolle og ansvar i projektet,

Beskrivelse af entrepriseform (total-, hoved-, fag,- eller storentreprise),

Beskrivelse af evt. pædagogiske principper/læringsmiljøer indarbejdet i byggeriet,

Kundens/modtagerens navn, dato for aflevering og entreprisesum ekskl. moms,

Hvert CV må maksimalt fylde 2 A4-sider inkl. fotomateriale.

Ansøger bedes desuden vedlægge et organisationsdiagram for hvorledes ansøger organisation i projekterings- og udførelsesfasen, samt vedlægge en forklarende tekst, der beskriver organisationen. Organisationsdiagrammet skal illustrere at alle relevante fagligheder er repræsenteret i organisationen og hvorledes roller og ansvar er fordelt i organisationen. De tilbudte nøglemedarbejdere skal være at genfinde i organisationsdiagrammet.

Organisationsdiagrammet og den forklarende tekst bør tilsammen ikke overstige 4 A4-sider. Såfremt der vedlægges flere sider, vil det alene være de første 4 A4-sider, der indgår i bedømmelsen.

Såfremt ansøger ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, skal ansøgningen vedlægges en støtteerklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed for ansøger.

Hvis der ansøges som en sammenslutning skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor Ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget.

Erklæringen skal være udstedt specifikt til dette udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal som minimum have en reference som angår læringsbyggeri.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til Høje-Taastrup Kommunes Vejledning om obligatorisk brug af arbejdsklausuler i kommunens kontrakter, som er en del af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til det til udbudsmaterialet vedlagte kontraktudkast baseret på ABT18.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/07/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/08/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ad II.2.5) Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling og i omvendt licitation. Totalentreprisesummen er således fast, og der konkurreres derfor alene på kvalitet, jf. de i udbudsmaterialet angivne kriterier. Opmærksomheden henledes på, at endelige tilbud, som overskrider den i udbudsvilkårene angivne entreprisesum, vil blive betragtet som værende ukonditionsmæssige.

Ved totalentreprisekonkurrencen betaler bygherren tilbudsvederlag på 250 000 DKK til tilbudsgivere, som afgiver indledende tilbud, gennemfører forhandlingerne og afleverer et konditionsmæssigt endeligt tilbud, jf. udbudsvilkår.

Ad III.1.2): eESPD udfyldes med de i punkt III.1.2) krævede oplysninger. eESPD udfyldes direkte i iProjekt.

Ad III.1.3): Ansøger bedes vedlægge referenceliste samt CV for nøglemedarbejdere som separate PDF filer. Ansøgere, der er i tvivl om krav til eESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til Ordregiver herom.

Vejledningerne er til rådighed på www.bedreudbud.dk

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal uploades via spørgsmål/svarmodulet i iProjekt. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på iProjekt. Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal være uploadet senest den 1.7.2019. Henvendelser, som modtages efter den 1.7.2019, kl. 23:59 kan ikke garanteres besvaret i prækvalifikationsfasen.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i eESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af underretning om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (fx et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation.

Ad IV.2.6: Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 6 måneder regnet fra datoen for afgivelse af endeligt tilbud

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse fror de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2019