Usługi - 267398-2020

09/06/2020    S110

Polska-Kraków: Usługi dostawy oprogramowania

2020/S 110-267398

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Kronikarza Galla 25
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-053
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl
Tel.: +48 126623121
Faks: +48 126623105

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zozmswkrakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zozmswkrakow
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PN: Aktualizacja i rozbudowa oprogramowania klasy HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami: instalacji, wdrożenia, szkolenia, konfiguracji, nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla SPZOZ MSWIA w Krakowie

Numer referencyjny: ZP-01/20
II.1.2)Główny kod CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Aktualizacji i rozbudowy oprogramowania klasy HIS dla potrzeb EDM wraz z usługami: instalacji, wdrożenia, szkolenia, konfiguracji, nadzoru autorskiego i opieki serwisowej dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie”.

Rozbudowa systemu informatycznego funkcjonującego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie w obszarze Przychodni w ramach projektu pn.: „Małopolski system informacji medycznej”.

Zamawiający zakłada w ramach realizacji całego projektu wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie określonym aktualnymi przepisami wraz z integracją z istniejącym w tut. szpitalu systemem informatycznym InfoMedica / AMMS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Realizacja przedmiotowego zamówienia będzie wykonywana w 4 lokalizacjach:

1) Kraków, ul. Kronikarza Galla 25, POLSKA;

2) Kraków, pl. Inwalidów 3, POLSKA;

3) Tarnów, ul. Krakowska 32, POLSKA;

4) Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 11, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu medycznego HIS eksploatowanego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie o moduły do obsługi lecznictwa otwartego (moduły: rejestracja, gabinet, gabinet zabiegowy, stomatologia, rehabilitacja, POZ, statystyka medyczna, rozliczenia z NFZ, rozliczenia komercyjne, rejestracja elektroniczna dla pacjentów) wraz z uruchomieniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej współpracujących z obecnie posiadanym systemem HIS Asseco. Moduł Elektronicznej Dokumentacji Medycznej musi być zgodny z zaleceniami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), aktualnymi przepisami prawa oraz w pełni przygotowany do integracji z platformą P1 w zakresie recepty, skierowania, zdarzenia medycznego i innych dokumentów oraz powiązanych z nimi słownikami i rejestrami niezbędnymi do ich prawidłowego przekazania do systemu centralnego. Rozwiązanie musi zapewnić obsługę komunikacji w wyżej wymienionym zakresie.

Dostawa zamówienia w szczególności swoim zakresem obejmuje:

1. Dostawę licencji do lecznictwa otwartego oraz moduł repozytorium EDM jako rozszerzenie istniejącego oprogramowania HIS.

2. Konfigurację posiadanego przez Zamawiającego systemu wraz z uruchomieniem modułów do obsługi lecznictwa otwartego oraz elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązującej od 1.1.2019.

3. Szkolenie personelu.

4. Objęcie nadzorem autorskim i gwarancją wdrożonego oprogramowania.

5. Migrację bazy danych.

6. Dostarczenie dokumentacji użytkownika w wersji elektronicznej i papierowej.

Poprzez dostawę oprogramowania komputerowego Zamawiający rozumie: dostawę, instalację, konfigurację, wykonanie wdrożenia oprogramowania komputerowego wraz ze szkoleniami, nadzorem autorskim nad dostarczonym oprogramowaniem komputerowym, w tym migrację danych z obecnie użytkowanego systemu mMedica. Przedmiot zamówienia obejmuje także serwis gwarancyjny w zakresie działania dostarczonego oprogramowania komputerowego przez okres gwarancji.

Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamówienia będą wykonywane w czynnych poradniach SP ZOZ MSWiA w Krakowie zlokalizowanych w 4 lokalizacjach:

1) Kraków, ul. Kronikarza Galla 25;

2) Kraków, pl. Inwalidów 3;

3) Tarnów, ul. Krakowska 32;

4) Nowy Sącz, ul. Żółkiewskiego 11,

w których musi być zapewniona ciągła opieka nad pacjentem oraz musi być zapewniona możliwość wykonywania obowiązków przez pracowników Zamawiającego. Dostosowywanie systemu do zmian wynikających z przepisów obowiązujących SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nadzoru autorskiego nad modułami Szpitalnego Systemu Informatycznego dostarczanymi i wdrożonymi w ramach przedmiotu niniejszego postępowania w okresie 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zawierała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załączniki do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający w tym zakresie wymaga posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający w tym zakresie wymaga posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w należytym wykonaniu lub wykonywaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 (dwa) zamówienia, polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego co najmniej uruchomienie lecznictwa otwartego wraz z modułem Elektronicznej dokumentacji medycznej w jednostce służby zdrowia (załącznik nr 5 do SIWZ).

2. Zamawiający w tym zakresie wymaga dysponowania przez Wykonawcę osobami (załącznik nr 7 do SIWZ):

— kierownik projektu, który posiada wykształcenie wyższe oraz posiada certyfikat zarządzania projektami lub posiada ukończone studia z zarządzania projektami oraz zarządzał co najmniej 3 (trzema) projektami wdrożeniowymi w obszarze IT w okresie ostatnich 3 lat odebranymi przez Zamawiającego, a jeżeli ten okres jest krótszy – w tym okresie,

— minimum 2 ekspertów/wdrożeniowców, którzy wykażą udział w co najmniej 3 projektach informatycznych każdy, którego przedmiotem było wdrożenie systemu informatycznego w przychodni w zakresie co najmniej: Gabinet Lekarski, Rejestracja/Recepcja, rozliczenia z NFZ, Statystyka – w ciągu ostatnich 3 lat,

— minimum 1 wdrożeniowca, który uczestniczył we wdrażaniu co najmniej 2 projektów informatycznych, w których realizowano wdrożenie w obszarze Medycyny Pracy w ciągu ostatnich 3 lat.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający zastosował skrócony termin na składanie ofert na podst. art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), po spełnieniu przesłanki wynikającej z tego przepisu, a mianowicie Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj.:

— wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach dotyczących usług, zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 26 lipca 2019 r., a publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła w dniu 31 lipca 2019 r. – nr ogłoszenia 2019/S 146-359658 oraz ww. wstępne ogłoszenie informacyjne zostało zamieszczone w dniu 31 lipca 2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zozmswkrakow.pl/zamowienia-publiczne/ w zakładce Platforma przetargowa.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-359658
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 11:45
Miejsce:

Sekcja Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kronikarza Galla 25 w Krakowie, POLSKA (w budynku Administracyjnym na 1 piętrze, pokój nr 7).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Podstawy wykluczenia Wykonawców:

1. obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawców określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2. fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy:

a) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

b) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty, w formie oryginału opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Kalkulacja cenowa modułów oprogramowania aplikacyjnego, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SIWZ.

3. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ, wypełnione oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z powyższymi zapisami w rozdziale V pkt 1–4 SIWZ.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy

W postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

5. Zobowiązanie innego podmiotu w formie pisemnej w oryginale, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (załącznik nr 8 do SIWZ).

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 7 do SIWZ).

7. Potwierdzenie wniesienia wadium.

8. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020