Bauleistung - 267398-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Valea lui Mihai: Bauarbeiten

2022/S 098-267398

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ORASUL VALEA LUI MIHAI
Nationale Identifikationsnummer: 4650570
Postanschrift: Strada: Calea Revolutiei , nr. 2
Ort: Valea lui Mihai
NUTS-Code: RO111 Bihor
Postleitzahl: 415700
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Sefora Cristina Popus
E-Mail: primaria@valealuimihai.ro
Telefon: +40 259355216
Fax: +40 259355933
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.valealuimihai.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144357
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Lucrări de execuție pentru proiectul „Îmbunătățirea mediului urban în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4650570/1993-2022/2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se propune executia de lucrari pentru proiectul „Îmbunătățirea mediului urban în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor”, astfel: se propune amenajarea unei zone de agrement - parc - in Orasul Valea lui Mihai, conform descrierii incluse în proiectul tehnic.

Valoarea totala estimată a achiziției este de 7.426.934,86 lei fara TVA.

Valoarea estimată a achiziției este constituită din următoarele linii bugetare (valori fără TVA):

Capitolul 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 276.959,58 lei

1.2 Amenajarea terenului: 276.959,58 lei

Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 767.703,37 lei

Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază: 5.381.510,60 lei

4.1 Constructii si instalatii: 4.884.096,58 lei

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 24.317,02 lei

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 473.097,00 lei

4.5 Dotari: 929.839,00 lei

Capitolul 5: Organizare de santier: 70.922,31 lei

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 42.524,17 lei

5.1.2 Chelt conexe organizarii de santier: 28.398,14 lei

Proiectul „Îmbunătățirea mediului urban în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” este necesar și oportun prin prisma faptului ca va contribui la atingerea obiectivelor privind amenajarea unei zone de agrement - parc - in Orasul Valea lui Mihai.

Obiectivul general al proiectului este amenajarea unei zone de agrement - parc - in Orasul Valea lui Mihai in vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor prin imbunatatirea si reabilitarea infrastructurii publice.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 13. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 10 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 426 934.86 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39300000 Diverse Ausrüstungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO111 Bihor
Hauptort der Ausführung:

Orașul Valea Lui Mihai

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Proiectul „Îmbunătățirea mediului urban în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” a fost selectat pentru finantare asigurata prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investiţii 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, Cod SMIS 125400.

Proiectul „Îmbunătățirea mediului urban în Orașul Valea lui Mihai, județul Bihor” propune reconversia functionala si reutilizarea unui teren degradat cu transformarea lui intr-o zona de agrement, spatiu verde si de petrecere a timpului liber, cu interventii majore in sistematizarea verticala existenta - lucrari de terasamente si modelare a terenului, cu exploatarea cat mai eficienta a spatiului, personalizarea ansamblului cu interventii in amenajari cu elemente de mobilier urban si amenajarea de spatii verzi, plantarea/gazonarea suprafetelor, arbori si arbusti decorativi, conectate la cai de acces si circulatii pietonale, realizare si montarea elemente constructive (pergole, foisoare, grupuri sanitare, vestiare, scena deschisa), locuri de joaca pentru copii, zone amenajate pentru sport si zone de odihna cu dotarile caracteristice - mobilier urban, piste pentru biciclisti, realizarea sistemului de irigatii/sistem de iluminat pentru spatiile amenajate si imprejmuirea cu stalpi si panouri din lemn a zonei amenajate care sa raspunda conditiilor locale specifice amplasamentului.

În cadrul proiectului se vor amenaja diferite zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru toate categoriile de varsta: punct sanitar, zona karting, banda de alergat, foisor/filigorii, zona skate (constructii trambuline si bara), punct paza, scena deschisa, loc de joaca pentru copii, mobilier urban (aparate de forta), teren de minifotbal, alei pietonale, vegetatie (arbori si arbusti), imprejmuire (perimetrala din lemn).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garanție acordată lucrărilor / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investiţii 9.b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectivul specific 13.1: Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania, Cod SMIS 125400

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget de stat), valabile la momentul prezentarii;

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local), valabile la momentul prezentarii – pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

- Nyakó Iozsef - Primar

- Karsai József-Attila - Consilier local și Viceprimar

- Todor Maria - Secretar general al Orașului Valea lui Mihai

- Benkovits Angela- Mariana - Șef birou buget-contabilitate, finanțe

- Nagy Szabolcs-Imre - Consilier achiziții publice în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, președinte cu drept de vot în comisia de evaluare

- Indrie Ovidiu-Dan - Șef serviciu în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru în comisia de evaluare

- Farkas Andrea-Emoke - Inspector principal în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru în comisia de evaluare

- Rus Ibolya Erika - Consilier achiziții publice în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru în comisia de evaluare

- Magyar Anna - Inspector superior în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru în comisia de evaluare

- Krisan Zsolt-Bela - Consilier în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru în comisia de evaluare

- Molnar Jozsef - Referent în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru în comisia de evaluare

- Kinczel Endre-Jozsef - Inspector asistent în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru de rezervă în comisia de evaluare

- Egri Gyorgy-Laszlo - Inspector principal în aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, membru de rezervă în comisia de evaluare

- Consilieri locali: Baricz-Nánási Ferenc, Chiș Gheorghe Cristian, Csengeri Csongor-Antal, Czeglédi Iulia, Gábor Eva, Iuhas Monika-Hilda, Kovács Attila, Krizsán Csaba-Géza, Nagy László, Nemeth Elvira-Iboyo, Pap Sándor-György, Popa Florin-Viorel, Stegerean Alexandru, Varga Robert, Zeffer Timea-Erzsébet, Zima Marius-Vasile

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 8). Aceasta declaratie se va prezenta doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, cu mentionarea persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

- se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOfertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va prezenta informații în care este înscrisă cifra de afaceri anuală pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2019, 2020, 2021), în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic. Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimele 3 exerciții financiare disponibile (2019, 2020, 2021) trebuie să fie de: minim 14.852.000 lei.În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrală Europeană.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea îndeplinirii cerinței se va completa DUAE. Operatorii economici vor fi obligați să prezinte documentele ce se vor solicita doar la cererea autorității contractante numai de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri se vor depune declarații sau extrase bancare corespunzătoare, extrasul de bilanț contabil sau extrase din situațiile financiare (în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic).Capacitatea economica și/sau financiara a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. (Formular nr. 2a)Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor economice si financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.Odată cu depunerea DUAE, se prezintă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerința nr. 1 - Experiența similară Ofertantul trebuie să fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani, în valoare cumulată de cel puțin: 7.426.000 lei fara TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 3 contracte. Prin lucrări similare, se înțelege:- lucrări de construire/ reabilitare/ modernizare/ extindere/ amenajare zona de agrement - parcCalculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevazut în anunțul de participare publicat inițial. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Proportia de subcontractareCerința nr. 2 Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și activitățile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil în execuția lucrărilor.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței, vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor:- procesul-verbal de recepție finală / procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor / proces verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și că au fost duse la bun sfârșit și/sau alte documente din care sa reiasă urmatoarele informații: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada (inclusiv data încheierii contractului) și locul execuției lucrarilor.Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul contractului, tipul lucrarilor executate, valoarea contractului, perioada in care s-a realizat contractul. In situatia în care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractare/asociere, cu indicarea partii îndeplinita de acesta si a valorii aferente fara TVA. Nota 1: Documentele mentionate vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (public sau privat)Nota 2: Daca se prezinta ca experienta similara contracte care au ca obiect executarea mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia de a evidentia si de a dovedi in mod clar in documentele depuse, care sunt lucrarile similare care indeplinesc solicitarile din fisa de date a achizitiei.Nota 3: Pentru contractele exprimate in euro se va folosi pentru conversie rata medie lunara de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana pe site-ul oficial pentru luna decembrie a anului in care respectivul contract a fost semnat.In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte. Acordul de asociere (Formular nr. 1) se va depune odata cu DUAE. Acordul de asociere trebuie sa statueze ca partenerii sunt responsabili in mod egal, uniti si individual, sa precizeze fizic, valoric si procentual gradul de implicare al partenerilor si sa confirme ca partenerii vor ramane in aceasta forma de asociere pe toata durata de realizare a contractului. Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.DUAE completat de ofertant în care va include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Formular nr. 2b) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.După caz, odată cu depunerea DUAE, se prezintă pe lângă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) și acordul de asociere (Formular nr. 1).Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/ candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Acordul de subcontractare trebuie sa prevada ca in cazul în care oferta va fi declarata castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta si va detalia fizic si valoric partea / partile subcontractate. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Solicitari de clarificare / Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Lista clarificări, notificari și decizii” din cadrul anunțului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante stabilite conform art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Solicitari de clarificare / Intrebari”).

În vederea completării DUAE - operatorii economici vor avea in vedere Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare / Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari – Formular nr. 9.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta îndeplinirea cerințelor solicitate, sub sancțiunea declarării propunerii tehnice ca fiind neconformă! Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnică a se înțelege “sau echivalent”. Cerințele impuse în caietul de sarcini sunt considerate minimale, nerespectarea acestora ducând la respingerea ofertei.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022