Bauleistung - 267408-2022

Submission deadline has been amended by:  332239-2022
20/05/2022    S98

die Slowakei-Košice: Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2022/S 098-267408

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Košický samosprávny kraj
Nationale Identifikationsnummer: 35541016
Postanschrift: Námestie Maratónu mieru 1
Ort: Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 04266
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Rastislav Tapšák
E-Mail: rasto.tapsak@gmail.com
Telefon: +421 911976973
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://web.vucke.sk/sk/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/440465
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/440465
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I. etapa

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cieľom stavby je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty II/576 Bohdanovce Herľany a mostného objektu č. 576-009, dosiahnuť podstatné predĺženie životnosti cestného telesa, bezpečnosť cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky, skvalitnenie dopravného prepojenia obcí, zvýšenie dopravnej obslužnosti územia, zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 914 013.27 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45221111 Bau von Straßenbrücken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Košický kraj, okres Košice okolie, kat. územie: Herľany.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a návrhu zmluvy v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto opise, podmienkami vydanými príslušnými stavebnými úradmi a vyjadreniami dotknutých orgánov a podľa platných STN.

Stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

SO 101 Cesta II/576, hranica okresov VT/KS Herľany, stavebné úpravy

SO 110 Autobusová zastávka, k.ú. Herľany

SO 110.1 Zastávkový pruh

SO 110.2 Nástupište

SO 110.3 Osvetlenie priechodu pre chodcov

SO 201 Rekonštrukcia mosta cez potok pred obcou Herľany č.576-009

SO 401 Rekonštrukcia priepustov, hranica okresov VT/KS Herľany

Hlavný celkový rozsah stavebných prác:

Na predmetnom úseku cesty je požadované riešiť zosilnenie krytu vozovky, rozšírenie vozovky najmä v smerových točkách resp. výmenu celej konštrukcie vozovky, rekonštrukciu mostného objektu, výstavbu požadovanej autobusovej zastávky s doriešením priechodov pre peších s bezbariérovou úpravou, rekonštrukciu požadovaných priepustov, výmena doplnenie bezpečnostných zariadení a doplnenie meteostanice.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 914 013.27 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 210
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

a) ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania identifikuje nedostatky,

ktoré by mohli mať vplyv na výsledok VO, resp. na výšku oprávnených výdavkov

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

IROP

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože pri tejto konkrétnej zákazke to nie je účelné ako z organizačno

koordinačného, technického tak aj z hospodárskeho hľadiska. Predmet zákazky tvorí jeden požadovaný celok a verejný

obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Bližšie odôvodnenie je súčasťou súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 80.000,- Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v

súťažných podkladoch.

Zahájenie diela: do 5 dní od odovzdania staveniska. Ukončenie diela: do 210 dní odo dňa zahájenia diela

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa §32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej aj ,,zákon"). Ich splnenie preukáže uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 3 až 5 zákona alebo podľa §152 zákona.

V prípade skupiny dodávateľov sa preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne podľa §37 ods.3 zákona. Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad - ich ekvivalenty predložené uchádzačom.

Verejný obstarávateľ má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Uchádzač so sídlom alebo miestom podnikania na území SR nie je povinný predložiť doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Verejný obstarávateľ nepožaduje podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3.1. Podľa §34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie;2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi

preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou

zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona.

3.3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní

týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

3.4. Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR uvedený v kurzovom lístku ECB zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania a ak to nie je možné, potom v najbližší predchádzajúci deň pred dňom zverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K bodu 3.1.:

Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý musí obsahovať zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je obstarávaná zákazka, v minimálnej kumulatívnej hodnote ako je predpokladaná hodnota obstarávanej zákazky, pričom aspoň jedna zákazka musí byť v minimálnej hodnote 2 500 000,00 EUR bez DPH.

Za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je obstarávaná zákazka sa považujú stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii ciest II. triedy, prípadne ciest vyššieho dopravného významu (diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy), pričom súčasťou prác bola realizácia kompletného telesa cesty vrátane realizácie asfaltových vrstiev vozovky a zároveň minimálne v jednej zákazke bola súčasťou aj výstavba alebo rekonštrukcia mostu/mostov na uvedených cestách. V prípade ak uchádzač nedisponuje referenčnou zákazkou, súčasťou ktorej bola aj výstavba alebo rekonštrukcia mostu/mostov na uvedených cestách, verejný obstarávateľ uzná aj samostatnú referenciu z výstavby alebo rekonštrukcie minimálne 1 mostného objektu na cestách II. triedy alebo cestách vyššieho dopravného významu v minimálnej hodnote 120 000 EUR bez DPH.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Za účelom zabezpečenia kvality diela a prípadných záväzkov zhotoviteľa zo Zmluvy o dielo alebo v súvislosti s ňou je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi záručnú listinu - bankovú záruku alebo previesť finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa ako výkonovú zábezpeku, vo výške 5 % z ceny diela (s DPH). Zhotoviteľ je povinný po každom čerpaní bankovej záruky, resp. výkonovej zábezpeky objednávateľom, doplniť bankovú záruku, resp. výkonovú zábezpeku, do jej pôvodnej výšky. Trvanie bankovej záruky alebo zloženie výkonovej zábezpeky zahŕňa obdobie zhotovovania diela ako aj obdobie trvania záručnej doby. Zabezpečenie a podmienky týchto záväzkov upravuje článok 13 Zmluvy o dielo. Ďalšie podmienky sú súčasťou zmluvných podmienok.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 10 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 09:05
Ort:

V systéme EVO ver. 18.0 funkcionalita "on-line" sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie

ponúk.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému EVO ver. 18,0 umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a to prostredníctvom Informačného Sytému Elektronického Verejného Obstarávania - IS EVO VER. 18.0 na adrese uvedenej v odseku I.3)KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia.

2. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej

uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v

rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

3. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom. Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotný európsky dokument, potom postačuje ak uchádzač vyplní iba Globálny údaj pre všetky podmienky účasti v Časti IV, a to formou odpovede áno alebo nie.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo :

- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených

verejným obstarávateľom na predmet zákazky

- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý predložil ponuku presahujúcu limit predpokladanej hodnoty zákazky

- neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak verejný obstarávateľ nebude mať zabezpečené dostatočné finančné krytie na

prefinancovanie predmetu zmluvy

- zrušiť súťaž v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní

6. Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného obstarávania

poskytovateľom NFP.

7. V rámci záväzkového vzťahu sa v prípade podpisu Zmluvy o NFP bude vyžadovať od zhotoviteľa povinnosť strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022