Bauleistung - 267416-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Leiden: Bouwwerkzaamheden

2022/S 098-267416

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Rijnland
Nationaal identificatienummer: 14696697
Postadres: Archimedesweg 1
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333CM
Land: Nederland
Contactpersoon: Petra Bos
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
Telefoon: +31 713063063
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijnland.net
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/45395c9bc8191519ce435b0d0d1e7fdd
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/45395c9bc8191519ce435b0d0d1e7fdd
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gevelrenovatie Hoofdkantoor HHR (DIG-12809)

Referentienummer: DIG-12809
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het pand van het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de Archimedesweg 1 in Leiden is opgericht in 1998. De gevels van het pand zijn voorzien van een gevelsysteem met keramische gevelelementen tussen metalen profielen. Dit betreft gezette metalen C-profielen als horizontale geleding ter hoogte van de verdiepingsvloeren en afdekkende profielen tussen de vlakken met keramische elementen. Deze metalen profielen zijn bevestigd op multiplex stroken die tegen de HSB-gevelelementen zijn bevestigd. Daar het hier een open (ventilerend) gevelbekledingssysteem betreft, kan ook vocht achter de gevelbekleding raken.

Op enkele locaties heeft vochtindringing reeds geleid tot ernstige houtrot in de multiplex stroken. Hierdoor zijn onlangs enkele C-profielen losgekomen uit de gevel.

Daarnaast is het gebouw toe aan het nodige onderhoud op het gebied van schilderwerk en dient de gevel weer gereinigd te worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit drie (3) onderdelen:

1) Herstelwerkzaamheden gevel.

Dit omvat de nodige herstelwerkzaamheden om de technische staat van de gevel te herstellen. Een volledige beschrijving van de werkzaamheden staat beschreven in bijlage 5.

2) Schilderwerk.

Dit omvat de nodige schilderwerkzaamheden aan de gevel. Een volledige beschrijving van de werkzaamheden staat beschreven in bijlage 5.

3) Gevelreiniging.

Dit omvat de gevelreiniging van het gehele gebouw. Een volledige beschrijving van de werkzaamheden staat beschreven in bijlage 5.

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan het hoofdkantoor van HHR aan de Archimedesweg 1 te Leiden.

Het gehele werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn op 1 maart 2023.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Beroepsbevoegdheid,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Aansprakelijkheidsverzekering

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kwaliteitsborging,

- Milieuborging,

- Veiligheidsborging,

- Referentie opdrachten Werken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/06/2022
Plaatselijke tijd: 13:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Op woensdag 1 juni 2022 wordt u in de gelegenheid gesteld om op de locatie te bezoeken van 10:00 uur – 11:00 uur. Eventuele vragen dienen na het bezoek op TenderNed te worden ingediend.

U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met maandag 30 mei 2022, uitsluitend door het sturen van een bericht via TenderNed. Het sturen van berichten is mogelijk via het dashboard onder de kop Communicatie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022