Roboty budowlane - 267437-2019

10/06/2019    S110    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Sosnowiec: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 110-267437

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych.

Numer referencyjny: WZP.271.1.54.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowych obejmujących:

„1. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 46, ul. Koszalińska 55 piony 2, 3, 4,

2. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 53, ul. Makuszyńskiego piony 1, 2, 6,

3. Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 54, ul. Kalinowa 115 piony 1, 3” (pełna nazwa zamówienia).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 573 500.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania stanowiące Przedmiot zamówienia. Podział Przedmiotu zamówienia na trzy zadania nie jest tożsame z podziałem zamówienia na części.

a) Zadanie 1 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 46 przy ul. Koszalińskiej 55, 41-219 Sosnowiec w zakresie pionu: 2, 3, 4”, obejmuje m.in.:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

b) Zadanie 2 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 przy ul. Makuszyńskiego 4b, 41-218 Sosnowiec w zakresie pionu: 1, 2, 6” obejmuje m.in:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

c) Zadanie 3 – „Przebudowa sanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego nr 54 przy ul. Kalinowej 115, 41-219 Sosnowiec w zakresie pionu: 1, 3”, obejmuje m.in:

— prace rozbiórkowe,

— roboty malarskie, tynkowanie,

— pokrycie okładzinami,

— roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

3. Szczegółowe opisy i zakresy prac wraz z wykończeniami i instalacjami zawarte są w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do Zaproszenia, tj:

— Projekcie budowlano-wykonawczym,

— Przedmiarach, które mają jedynie charakter poglądowy,

— Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robót konstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres

Co najmniej 36 miesięcy.

6. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25.8.2019 r. Wykonawca będzie miał prawo przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia najwcześniej od dnia 29.6.2019 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Odstawą prawną zastosowania trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, który stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prawne i faktyczne Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie przebudowy sanitariatów dziecięcych w budynkach Przedszkola Miejskiego: - nr 46 przy ul. Koszalińska 55; - nr 53 przy ul. Makuszyńskiego; - nr 54 przy ul. Kalinowa 115 po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą w zakresie części, w których nie zostały złożone żadne oferty.

Pierwotne warunki zamówienia w tym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w stosunku do unieważnionego postępowania prowadzonego uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 078-185244
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/05/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Arch Instal Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 573 500.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2019