Bauleistung - 267527-2022

20/05/2022    S98

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen

2022/S 098-267527

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter van Ree
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Telefoon: +31 613716354
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.denhaag.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

INTHR Lijn 16S Doornstraat - Waldeck Pyrmontkade

Referentienummer: I&A 200142
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234000 Bouwwerkzaamheden voor spoorwegen en kabeltransportsystemen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope betreft het geschikt maken van de traminfrastructuur op het traject van tramlijn 16 zodanig dat het voldoet aan het:

2. Verhogen capaciteit door de inzet van bredere voertuigen en kortere reistijd;

3. Verbeteren van het tramnetwerk door o.a. extra wissels aan te brengen;

4. Toegankelijk maken van perrons voor de lage vloertrams.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 7 348 000.00 EUR / Hoogste offerte: 8 249 489.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221000 Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45234128 Bouwen van tramperrons
45233130 Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Werkzaamheden

Traminfrastructuur (spoor met fundering, bovenleiding, perrons, WS&T, etc.)

• Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen tramsporen (wissels, kruisingen (hartstukken) , bogen, recht spoor) ;

• Verwijderen, verplaatsen en aanbrengen bovenleidingsysteem;

• Verwijderen en aanbrengen aansturing en veiligheidsinstallaties sporen

• Verplaatsen en vernieuwen perrons;

• Aanbrengen en tzt verwijderen tijdelijke halteplaatsen bus.

Wegprofiel (auto, fiets, etc.)

• Herstraten bestrating en vervangen van asfaltconstructie van gevel tot gevel;

• Herinrichten van het kruispunt President Kennedylaan / Stadhouderslaan als onderdeel van de Noordwestelijke Hoofdroute

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Energiegebruik en CO2 emissie / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Welzijn / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Sociale relevantie / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning / Weging: 35
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 250-658970
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

INTHR Lijn 16S Doornstraat - Waldeck Pyrmontkade

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aannemingsmaatschappij van Gelder B.V.
Nationaal identificatienummer: 08022082
Postadres: J.P. Broekhovenstraat 36
Plaats: ELBURG
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8081HC
Land: Nederland
E-mail: secretariaatoost@vangelder.com
Telefoon: +31 525659866
Fax: +31 525685471
Internetadres: http://www.gelder.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 750 000.00 EUR
Laagste offerte: 7 348 000.00 EUR / Hoogste offerte: 8 249 489.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60,
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 703813131
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

20 dagen

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022