Bauleistung - 267556-2022

20/05/2022    S98

България-Долна баня: Строителни и монтажни работи

2022/S 098-267556

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
Национален регистрационен номер: 122054941
Пощенски адрес: ул. ТЪРГОВСКА №134
Град: гр.Долна баня
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2040
Държава: България
Лице за контакт: Мария Иванова Джамбазова
Електронна поща: maria.db@abv.bg
Телефон: +359 879090939
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dolna-banya.net/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/28327
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Реконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на град Долна баня, община Долна баня, област Софийска - III-ти етап“

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Реконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на град Долна баня, община Долна баня, област Софийска - III-ти етап

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 399 870.13 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

гр. Долна баня

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Реконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на град Долна баня, община Долна баня, област Софийска - III-ти етап

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
Обяснение:

Водопроводната мрежа на града е изпълнение е от етернитови тръби, които са канцерогенни и създават предпоставка за развитие на много болести. През последните дни в община Долна Баня са постъпили множество сигнали за липса на вода за питейно-битови нужди, както и за изключително лошо качество на водата там, където я има. След проверка на служители на общината бе установено, че е налице скрита авария, която няма как да бъде локализирана поради липсата на надземни признаци на тази авария. Констатирани са загуби до 70% от влизащата в града вода за питейно-битови нужди, което в условията на тежката CoVid19 криза, в която се намира страната ни и света води до лишаване на гражданите на гр. Долна Баня от възможност за хигиенизиране на тях и техните домове, с цел забавяне на разпространението на болестта и предотвратяване заболяване на семействата в града.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43715
Наименование:

„Реконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на град Долна баня, община Долна баня, област Софийска - III-ти етап“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2021
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Хидрострой груп ЕООД
Национален регистрационен номер: 205558139
Пощенски адрес: Александър Стамболийски №.81 вх.В ет.1
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: hidrostroigrup@abv.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 4 402 942.86 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 4 399 870.13 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022