Bauleistung - 267595-2022

20/05/2022    S98

România-Timișoara: Lucrări de construcţii de clădiri

2022/S 098-267595

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
Număr naţional de înregistrare: 4269282
Adresă: Strada: PIATA VICTORIEI, nr. 2
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300006
Țară: România
Persoană de contact: SUBA DANA
E-mail: dana.suba@upt.ro
Telefon: +40 0256403151
Fax: +40 0256403153
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.upt.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Institutie de invatamant
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Extindere și modernizare Baza Sportiva nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara

Număr de referinţă: 02/4269282/2021
II.1.2)Cod CPV principal
45210000 Lucrări de construcţii de clădiri
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Determinarea și justificarea valorii estimate

Elemente care stau la baza estimării valorii contractului: Devizul general intocmit de catre proiectant.

Modul de calcul:

Calculul valorii estimate pentru executia lucrarilor s-a făcut prin însumarea valorilor aferente liniilor bugetare cuprinse în devizul general al investiţiei „Extindere și modernizare Baza Sportiva nr. 1 – Universitatea Politehnica Timișoara”, astfel:

1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala ……… 260.370,67 lei;

4.1 Lucrari de constructii de instalatii ………… 32.798.113,33 lei;

4.2 Montaj utilaje tehnologice……….. 413.614,07 lei;

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj…………… 2.371.003,00 lei .

5.1.1 Lucrari de constructii ………….. 1.362.876,47 lei;

NOTA :

- Estimarea valorii contractului s-a realizat în conformitate cu art.16 din Legea 98/2016.

Valoarea cheltuielilor aferente Cap. 5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute nu este inclusa in valoarea estimata de atribuire a contractului lucrari, aceasta va fi inclusa in cadrul contractului de lucrari si vafi utilizata doar daca pe parcursul executiei apar lucrari neprevazute necesare pentru finalizarea obiectivului.

In temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa in afara termenelor mentionate mai sus se va considera tardiva.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA, BAZA SPORTIVA NR. 1, TIMISOARA

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Constructia propusa este dezvoltata intre str. Traian Lalescu si terenul de fotbal existent, in curtea Bazai Sportive nr.1 a Universitatii politehnica Timisoara.

Spatii functionale:

- la parter exista o zona de parcaje auto.In zona dinspre terenul de sport exista o serie de functiuni ce deservesc terenul de sport: vestiare, grupuri sanitare, sala de conferinte, cabinet medical;

- la nivelul parterului mai exista o serie de spatii tehnice;

- la etajul 1 o zona de parcaje auto. in zona de sub gradene sunt spatii tehnice.

- La etajul 2 exista doar parcaje auto si casa de scara centrala.

- La etajul 3 exista doua terenuri de sport, doua vestiare care deservesc cele doua terenuri si o cafenea cu spatii anexa.

Spatiile functinale sunt urmatoarele:

Parter: Sc parter = 3778,1 mp, Sc „calda” = 1425,6 mp

Etaj 1: Sc etaj 1 = 3956,9 mp, Sc”calda” =665,25 mp

Etaj 2 : Sc etaj 2 = 2864,1 mp, Sc „calda” = 222,55 mp

Etaj 3 : Sc etaj 3 = 3057,8 mp, Sc „ calda” = 272,45 mp

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie a lucrarilor / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 095-248769
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: BIROUL JURIDIC
Adresă: Piata Victoriei nr. 2
Localitate: Timisoara
Cod poștal: 300006
Țară: România
E-mail: constantin.alecsa@upt.ro
Telefon: +40 256403127
Fax: +40 256403153
Adresă internet: www.upt.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022