Dienstleistungen - 267604-2020

09/06/2020    S110

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2020/S 110-267604

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa nr 2063
Krajowy numer identyfikacyjny: 5211207048
Adres pocztowy: ul. Banacha 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
E-mail: ozdgw.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261824121
Faks: +48 261824108
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ozdgw.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jednostkawojskowa_2063
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Część I: dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów mieszczących się przy ul. Winnickiej 1. Część II: dozór i ochrona mi...

Numer referencyjny: 11/20
II.1.2)Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Część I: dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów mieszczących się przy ul. Winnickiej 1.

Część II: dozór i ochrona mienia Jednostki Wojskowej nr 2063 mieszczącego się w kompleksie woskowym K-7046 przy ul. Radiowej 2.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 147 317.07 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów mieszczących się przy ul. Winnickiej 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca w formie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zobowiązuje się, począwszy od 1.6.2020 od godziny 7.00 do 1.6.2022 do godziny 7.00, realizować na rzecz użytkownika bezpośrednią ochronę fizyczną obiektu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Warszawa i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów mieszczących się w Warszawie przy ul. Winnickiej 1.

2. Wykonawca zapewni patrol interwencyjny całodobowy na wezwanie oddzielnie w WKU Warszawa – Mokotów i WSZW w Warszawie – we wszystkie dni kalendarzowe w roku. Patrol co najmniej dwuosobowy na pojeździe osobowym lub osobowo-terenowym, uzbrojony w broń palną, ze środkami przymusu bezpośredniego, tj. kajdanki, pałki służbowe, ręczne miotacze substancji obezwładniających, oraz telefon komórkowy. Pracownicy patrolu muszą posiadać legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz pozwolenie na broń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ nr 9.1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przybycia patrolu interwencyjnego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość kontroli pracy pracowników ochrony / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dozór i ochrona mienia Jednostki Wojskowej nr 2063 mieszczącego się w kompleksie woskowym K-7046 przy ul. Radiowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Wykonawca w formie specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) zobowiązuje się, począwszy od 5.11.2020 od godziny 7.00 do 5.11.2021 do godziny 7.00, realizować na rzecz użytkownika bezpośrednią ochronę fizyczną kompleksu wojskowego K-7046 Jednostki Wojskowej nr 2063 przy ul. Radiowa 2.

2. Usługa na rzecz Jednostki Wojskowej nr 2063 realizowana jest w systemie całodobowej (24 godzinnej) portierni, tj.: 24 godzinny system ochrony od 7.00 do 7.00, usługa wykonywana jest ilością dwóch pracowników na zmianie z środkami przymusu bezpośredniego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ nr 9.2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przybycia patrolu interwencyjnego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość kontroli pracy pracowników ochrony / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 038-090070
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dozór i ochrona mienia siedziby Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie i Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów mieszczących się przy ul. Winnickiej 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agencja Ochrony Kowalczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Chmielna 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-020
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 790 243.90 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 850 567.68 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dozór i ochrona mienia Jednostki Wojskowej nr 2063 mieszczącego się w kompleksie woskowym K-7046 przy ul. Radiowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Agencja Ochrony Kowalczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Chmielna 34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-020
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 357 073.17 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 353 378.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości:

— dla części I 20 000,00 PLN,

— dla części II 10 000,00 PLN.

2. Wadium wnieść należy przed terminem składania ofert nie później niż do godziny 11.30 27.3.2020.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020