Bauleistung - 267616-2022

20/05/2022    S98

Polen-Koszalin: Bau von Fahrradwegen

2022/S 098-267616

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. Szczecińska 31
Ort: Koszalin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 75-122
Land: Polen
E-Mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Telefon: +48 943427831
Fax: +48 943424328
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zzdw.koszalin.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII (odc. Dziwnów-Łukęcin)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZDW – 6.414.2.2022.8.2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233162 Bau von Fahrradwegen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie drogi dla rowerów w Gminie Dziwnów.

Do wykonania jest odcinek inwestycyjny, budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 102 od Dziwnówka do Łukęcina o długości ok. 4,63 km. Dodatkowo zostanie oznakowana istniejąca trasa rowerowa na odcinku od Dziwnowa do Łukęcina o długości

ok. 5,42km.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
45233290 Installation von Straßenschildern
45233221 Straßenmarkierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

droga wojewódzka nr 102 odcinek Dziwnówek-Łukęcin, Dziwnów-Łukęcin-oznakowanie trasy

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i oznakowanie drogi dla rowerów w Gminie Dziwnów.

Do wykonania jest odcinek inwestycyjny, budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 102 od Dziwnówka do Łukęcina o długości ok. 4,63 km. Dodatkowo zostanie oznakowana istniejąca trasa rowerowa na odcinku od Dziwnowa do Łukęcina o długości

ok. 5,42km.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;

2) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;

3) budowę drogi rowerowej;

4) budowę ciągu pieszo-rowerowego;

5) przebudowę istniejących zjazdów;

6) budowę peronów przystankowych i dojść dla pieszych;

7) przebudowę istniejącej zatoki autobusowej;

8) przebudowę istniejących przepustów;

9) oznakowanie pionowe i poziome drogi wojewódzkiej oraz drogi rowerowej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

10) przebudowę kolidującego oświetlenia drogowego w m. Dziwnówek;

11) budowę kanału technologicznego;

12) zabezpieczenie sieci teletechnicznej i sieci elektroenergetycznej;

13) uzupełnienie i odtworzenie poboczy jezdni drogi wojewódzkiej;

14) reprofilację istniejących rowów drogowych;

15) wykonanie nowych odcinków rowów drogowych i muld;

16) humusowanie z obsianiem terenu w zakresie pasa drogowego.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Dokumentacji Projektowej, Rozdziale C SWZ i Wycenionych Przedmiarach Robót.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowy okres gwarancji / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie Kierownika budowy / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 lub Funduszu Europejskiego dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 257 ustawy - Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 015-031237
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Velo Baltica etap VIII (odc. Dziwnów-Łukęcin)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021.1129 ze zm.) unieważnił niniejsze postępowanie.

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 7) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263”.

W niniejszym postępowaniu Wykonawca ONDE S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co należy uznać jako uchylenie się od zawarcia umowy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniuo udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zwanej dalej Izbą.

5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy.

12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX ustawy nie stanowią inaczej.

14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022