Werken - 267634-2022

20/05/2022    S98

Duitsland-Düsseldorf: Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen

2022/S 098-267634

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Düsseldorf
Postadres: Moorenstr. 5
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postcode: 40225
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: submission@med.uni-duesseldorf.de
Telefoon: +49 2118119301
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uniklinik-duesseldorf.de
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Photovoltaikanlage - Neubau i²L²med

Referentienummer: ILMED-053
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45261215 Aanbrengen van dakbedekking met zonnepanelen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 349 979.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
31155000 Wisselrichters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 045-113335

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: T49-16314843
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Rheinland Solar GmbH
Plaats: Neuss
NUTS-code: DEA1D Rhein-Kreis Neuss
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 979.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022