Prekės - 267645-2018

22/06/2018    S118

Rumunija-Deva: Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos

2018/S 118-267645

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Nacionalinis registracijos Nr.: Romania
Adresas: Str. Mihai Viteazu nr. 10
Miestas: Deva
NUTS kodas: RO423 Hunedoara
Pašto kodas: 330091
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: D.S. Hunedoara
El. paštas: office@deva.rosilva.ro
Telefonas: +40 254205100
Faksas: +40 254205111
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.rosilva.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Regie autonomă
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Silvicultură și exploatări forestiere

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Acord-cadru furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje — D.S. Hunedoara 2018

Nuorodos numeris: 13461 / R.D.C. / 18.05.2018
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34350000 Lengvųjų ir sunkiųjų transporto priemonių padangos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehiculele si utilajele din parcul auto al Directiei Silvice Hunedoara, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO423 Hunedoara
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

— Direcția Silvica Hunedoara — Str. Mihai Viteazu nr. 10, localitatea Deva, județul Hunedoara,

— O.S. Brad — Str. Garii nr. 8, județul Hunedoara, localitatea Baia de Cris,

— O.S. Dobra — Str. Zoril [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehicule si utilaje.

Cantitatile minime și maxime pentru acordul-cadru — conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

Cantitatea maxima estimata pentru un contract subsecvent — conform Anexei 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerinta nr. 1:

Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: initial, se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).

Precizari:

Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea „Documente”.

(a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta cerinta va fi demonstrata și de eventualii subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,

(c) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local(pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata),

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, 165 si 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autorități competente din tara respectiva.

In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul D.S. Hunedoara (inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor) sunt:

— Crişan Radu,

— Breban Daniela,

— Apolzan Radu,

— Luțesc Daniel,

— Gorun Gabriel,

— Bogdănescu Maria,

— Faur Lavinia,

— Orșa Dan,

— Deju Marcel,

— Paştiu Crinela și

— Ognean Eugen.

Ofertantii, asociatii, subcontractantii și tertii sustinatori vor prezenta o declarație din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declarațiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 se vor prezenta odată cu DUAE.

Atenționări speciale:

— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odata cu DUAE, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 23/07/2018
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 23/10/2018
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 23/07/2018
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

-

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Contractul va putea fi modificat în conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP și prin utilizarea uneia din următoarele modalități de comunicare: fax/e-mail/poștă.

Solicitările de clarificări formulate de către comisia de evaluare a autorității contractante vor fi transmise ofertanților doar prin intermediul SEAP.

În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performanțele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibilă transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP a documentelor, acestea se transmit autorității contractante în termenul solicitat: prin e-mail (semnate electronic).

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției de participare.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care acceptă clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentația de atribuire. In situația în care sunt obiecțiuni la proiectul de contract, respectiv modificări/eliminări ale clauzelor contractuale sau adăugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicitări de clarificări. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate și aduse la cunoștință tuturor celor interesați până la data limită de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condiții care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dacă modificarea nu schimbă balanța economică a contractului în favoarea contractantului.

In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.1.1 — Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/acord de subcontractare, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii acestuia la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau, în cazul în care portalul Comisiei Europene nu funcționează, la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

În condițiile și în termenul prevăzut de Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Compartimentul Juridic al D.S. Hunedoara
Adresas: Str. Mihai Viteazu nr. 10, județul Hunedoara
Miestas: Deva
Pašto kodas: 330091
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@deva.rosilva.ro
Telefonas: +40 254205100
Faksas: +40 254205111
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18/06/2018