Prekės - 267645-2018

22/06/2018    S118

România-Deva: Pneuri pentru sarcină mică şi mare

2018/S 118-267645

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Număr naţional de înregistrare: Romania
Adresă: Str. Mihai Viteazu nr. 10
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 330091
Țară: România
Persoană de contact: D.S. Hunedoara
E-mail: office@deva.rosilva.ro
Telefon: +40 254205100
Fax: +40 254205111

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rosilva.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Silvicultură și exploatări forestiere

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare pneuri pentru autovehicule și utilaje — D.S. Hunedoara 2018

Număr de referinţă: 13461 / R.D.C. / 18.05.2018
II.1.2)Cod CPV principal
34350000 Pneuri pentru sarcină mică şi mare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehiculele si utilajele din parcul auto al Directiei Silvice Hunedoara, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

— Direcția Silvica Hunedoara — Str. Mihai Viteazu nr. 10, localitatea Deva, județul Hunedoara,

— O.S. Brad — Str. Garii nr. 8, județul Hunedoara, localitatea Baia de Cris,

— O.S. Dobra — Str. Zoril [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se achizitioneaza: pneuri pentru autovehicule si utilaje.

Cantitatile minime și maxime pentru acordul-cadru — conform Anexei 1 la caietul de sarcini.

Cantitatea maxima estimata pentru un contract subsecvent — conform Anexei 2 la caietul de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1:

Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie să se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de indeplinire: initial, se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).

Precizari:

Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea „Documente”.

(a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta cerinta va fi demonstrata și de eventualii subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.

— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,

(c) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local(pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata),

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, 165 si 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autorități competente din tara respectiva.

In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul D.S. Hunedoara (inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor) sunt:

— Crişan Radu,

— Breban Daniela,

— Apolzan Radu,

— Luțesc Daniel,

— Gorun Gabriel,

— Bogdănescu Maria,

— Faur Lavinia,

— Orșa Dan,

— Deju Marcel,

— Paştiu Crinela și

— Ognean Eugen.

Ofertantii, asociatii, subcontractantii și tertii sustinatori vor prezenta o declarație din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. Declarațiile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 se vor prezenta odată cu DUAE.

Atenționări speciale:

— Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune, odata cu DUAE, [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/07/2018
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/10/2018
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/07/2018
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

-

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Contractul va putea fi modificat în conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe SEAP și prin utilizarea uneia din următoarele modalități de comunicare: fax/e-mail/poștă.

Solicitările de clarificări formulate de către comisia de evaluare a autorității contractante vor fi transmise ofertanților doar prin intermediul SEAP.

În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performanțele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibilă transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP a documentelor, acestea se transmit autorității contractante în termenul solicitat: prin e-mail (semnate electronic).

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților, în circumstanțe excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru participare va fi prelungită în mod corespunzător. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției de participare.

Ofertantul va prezenta o declaratie prin care acceptă clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentația de atribuire. In situația în care sunt obiecțiuni la proiectul de contract, respectiv modificări/eliminări ale clauzelor contractuale sau adăugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicitări de clarificări. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate și aduse la cunoștință tuturor celor interesați până la data limită de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condiții care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dacă modificarea nu schimbă balanța economică a contractului în favoarea contractantului.

In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.1.1 — Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/acord de subcontractare, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii acestuia la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau, în cazul în care portalul Comisiei Europene nu funcționează, la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În condițiile și în termenul prevăzut de Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul Juridic al D.S. Hunedoara
Adresă: Str. Mihai Viteazu nr. 10, județul Hunedoara
Localitate: Deva
Cod poștal: 330091
Țară: România
E-mail: office@deva.rosilva.ro
Telefon: +40 254205100
Fax: +40 254205111
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/06/2018