Leveringen - 267677-2019

10/06/2019    S110

Duitsland-München: Proefbanken

2019/S 110-267677

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Postadres: Hansastr. 27c
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 80686
Land: Duitsland
E-mail: fraunhofer@deutsche-evergabe.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fraunhofer.de
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutsche-evergabe.de
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Foschung und Entwicklung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

1 St. Rollenprüfstand

Referentienummer: E_944_000007 deyda-bla
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34328100 Proefbanken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019