Forniture - 267717-2019

10/06/2019    S110    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Electricitate

2019/S 110-267717

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Afacerilor Externe
Număr naţional de înregistrare: 4266863
Adresă: Str. Modrogan nr. 14
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 011826
Țară: România
Persoană de contact: Eugen Burcea
E-mail: eugen.burcea@mae.ro
Telefon: +40 214311906
Fax: +40 213102179

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.mae.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de furnizare de energie electrică pentru punctele de consum ale MAE

Număr de referinţă: 4266863201921
II.1.2)Cod CPV principal
09310000
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de energie electrica pentru 18 puncte de consum ale MAE.

Acord-cadru 24 luni.

Detalierea cantitativă și valorile estimate asociate, pentru acordul-cadru:

— Cantităţi minime estimate: 526 200 KWh, cu o valoare minimă de 273 624,00 RON fără TVA,

— Cantităţi maxime estimate: 4 209 000 KWh, cu o valoare maximă de 2 188 992,00 RON fără TVA.

Frecvența estimată a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite: un contract subsecvent pentru fiecare an bugetar.

Estimări ale cantităților și valorilor estimate pentru contractele subsecvente.

Contract subsecvent nr. 1/septembrie-decembrie 2019:

— Cantităţi minime estimate: 175 400 KWh, cu o valoare estimată de 91 208,00 RON fără TVA,

— Cantităţi maxime estimate: 701 600 KWh, cu o valoare estimată de 364 832,00 RON fără TVA.

Contract subsecvent nr. 2/ianuarie-decembrie 2020:

— Cantităţi minime estimate: 175 400 KWh, cu o valoare estimată de 91 208,00 RON fără TVA,

— Cantităţi maxime estimate: 2 104 800 KWh, cu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Sediile MAE, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare de energie electrica pentru 18 puncte de consum ale MAE.

Acord-cadru 24 luni

Detalierea cantitativă și valorile estimate asociate, pentru acordul cadru:

— Cantităţi minime estimate: 526 200 KWh, cu o valoare minimă de 273 624,00 RON fără TVA,

— Cantităţi maxime estimate: 4 209 000 KWh, cu o valoare maximă de 2 188 992,00 RON fără TVA.

Frecvența estimată a contractelor subsecvente ce vor fi atribuite: un contract subsecvent pentru fiecare an bugetar.

Estimări ale cantităților și valorilor estimate pentru contractele subsecvente.

Contract subsecvent nr. 1/septembrie-decembrie 2019:

— Cantităţi minime estimate: 175 400 KWh, cu o valoare estimată de 91 208,00 RON fără TVA,

— Cantităţi maxime estimate: 701 600 KWh, cu o valoare estimată de 364 832,00 RON fără TVA.

Contract subsecvent nr. 2/ianuarie-decembrie 2020:

— Cantităţi minime estimate: 175 400 KWh, cu o valoare estimată de 91 208,00 RON fără TVA,

— Cantităţi maxime estimate: 2 104 800 KWh, cu o valoare estimată de 729 664,00 RON fără TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2006: Formular 3 – se va completa de ofertant si de asociat/tert sustinator ori subcontractant, odata cu DUAE. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente justificative actualizate prin care demonstreza îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

— Alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Laura Elena Chiorean – secretar general,

— Bogdan Moisii – secretar general adjunct,

— Eugen Enache – director general DFA,

— Gabriela Ochenatu – director DPBCS,

— Daniel Moisa – director adjunct DPBCS,

— Eugen Burcea – sef serviciu DAPA,

— Florin Bogdan Tragaista – sef serviciu DAPA.

(a) Persoane fizice/juridice române: se va solicita certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentării), din care sa reiasă ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar furnizarea de energie electrică.

Persoane fizice/juridice străine: documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul își are sediul social/domiciliul sau apartenenta din punct de vedere profesional, precizând numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori, domenii de activitate; obiectul contractului trebuie sa corespunda domeniului de activitate menționat în respectivul document/documente.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Note.

1) Certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

2) In situația documentelor emise în alta limba decât cea română, acestea vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba română,

(b) Licența de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, emise de A.N.R.E., valabilă la data limită de depunere a ofertelor. Ofertantul are obligația să prezinte și decizii de modificare a deciziei privind acordarea licenței de furnizare a energiei electrice,

(c) Certificat verde sau orice alt document, care să ateste producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie, în concordanță cu prev [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/07/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 15/10/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15/07/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP/SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SICAP/SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Documentele emise de societati de asigurare si/sau banci vor fi inaintate in forma originala. Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data prezentarii acestora. In cazul in care documentele sunt emise in alta limba decat limba romana, acestea vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/06/2019