Bauleistung - 267731-2022

20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Bauarbeiten

2022/S 098-267731

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. dzialająca w imieniu Gminy Wrocław
Nationale Identifikationsnummer: PL514
Postanschrift: ul. Namysłowska 8
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-304
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Nagórek-Muzyka
E-Mail: zamowienia@wm.wroc.pl
Telefon: +48 713235700
Fax: +48 713235750
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wm.wroc.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remont budynków przy ul. Hubskiej 35 i 37, ul. Gajowej 25, ul. Wesołej 8 w zakresie wydzielenia węzła cieplnego, montaż instalacji sanitarnych wraz z budową przyłącza wodociągowego

Referenznummer der Bekanntmachung: WM/SZP/PN/4/2022/G
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie i remont pomieszczenia węzła cieplnego, wymiana i montaż instalacji sanitarnych oraz przebudowa przyłączy wodociągowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Hubskiej 35 i 37, ul. Gajowej 25, ul. Wesołej 8 we Wrocławiu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

- Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 35 we Wrocławiu polegające na wydzieleniu i remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, wymianie i montażu instalacji sanitarnyc

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111300 Abbauarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45432100 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zadanie nr 1

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 35 we Wrocławiu.

branża architektura i konstrukcja:

- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie piwnic wraz z wykonaniem

niezbędnych prac remontowych oraz izolacji p. wodnych;

- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;

- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;

wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących pieców kaflowych;

- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;

- wykonania robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu wodomierza głównego;

- zaplanowania wykonania wzmocnień elementów konstrukcyjnych tj. belki stropowe drewniane.

branża instalacje sanitarne:

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

- Instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,

cyrkulacji;

- wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej

branża instalacje elektryczne:

- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ

- wymiana WLZ wraz z wymianą tablic piętrowych

wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;

Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:

Zadanie nr 1 Roboty budowlane w budynku przy ul. Hubskiej 35

1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:

a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17323/2021 z dnia 25.11.2021 r.;

b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego 16782/2021

c) z dnia 9.11.2021 r.;

d) Opinia DWKZ z dnia 1.10.2021 r.;

e) Projekt wykonawczy;

f) Warunki Taron;

g) Zatwierdzony projekt przyłącza wodociągowego;

h) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni;

i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

j) Przedmiary robót;

2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 10 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17323/2021 z dnia 25.11.2021 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz wszystkie roboty wchodzące w zakres prac wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do Zaświadczenia 16782/2021 z dnia 9.11.2021r. do braku sprzeciwu do wykonania robót.

W zakresie zadania nr 1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót, przy zachowaniu wskazanych w pkt 1 i 2 terminów pośrednich:

4) wykonanie zakresu prac obejmującego wykonanie przyłącza w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

5) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego z w terminie 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 37 we Wrocławiu polegające na remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, montażu instalacji sanitarnych, remoncie klatki schodowej

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111300 Abbauarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45432100 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zadanie nr 2

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 37 we Wrocławiu.

branża architektura i konstrukcja:

- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie parteru wraz z wykonaniem

niezbędnych prac remontowych;

- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;

- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;

wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących

pieców kaflowych;

- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;

- wydzielenie i remont pomieszczenia wodomierza głównego na poziomie piwnic;

- zaplanowania wykonania wzmocnień elementów konstrukcyjnych tj. belki stropowe drewniane;

- wykonanie kompleksowego remontu klatki schodowej włącznie z pom. ustępów;

- remont lokalu nr 11 ( obecnie pustostan)

branża instalacje sanitarne:

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania

- Instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,

cyrkulacji;

- wykonania robót montażowych instalacji kanalizacji sanitarnej

branża instalacje elektryczne:

- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ

- kompleksowa wymiana instalacji klatki schodowej ( WLZ, tablice, rozdzielnice)

wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;

Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:

1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:

a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17789/2021 z dnia 30.11.2021;

b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego nr 41845/w/2021 z dnia 29.09.2021r.

c) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 11.02.2021r.

d) Opinia w zakresie zabytków archeologicznych WUOZ nr WZA.5183.6262.2021.EOZ

e) z dnia 1.10.2021 r.;

f) Warunki Fortum nr WRO/WTP/F/2021/0471 z dnia 07.09.2021r.

g) Opinia kominiarska nr 24/10/2021 z dnia 28.10.2021r oraz nr180/21 z dnia 15.10.2021r.

h) Warunki Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-IZN.410.306.2021 z dnia 20.05.2021r.,

nr MKZ-IZN.410.744.2021 z dnia 27.09.2021r.

i) Projekt budowlany i wykonawczy;

j) Warunki Tauron nr WP/138585/2021/O05R01 z dnia 12.11.2021 r;

k) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni

nr EIR.4011.1.2015.87491.89705.2021.MG z dnia 18.10.2021r.;

2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 10 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaświadczenia 17789/2021 z dnia 30.11.2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP

W zakresie zadania nr 2 – Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych rodzajowo zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o

których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości nieprzekraczającej szacunkowej wartości 212 027,35 zł netto.

Zakres zamówienia , o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp:

Remont klatki schodowej przy ul. Hubskiej 37, w tym: CPV 454550000-6 roboty budowlane wykończeniowe, CPV 45440000-3 - roboty malarskie i szklarskie, CPV 4541000-7 kładzenie płytek,

CPV 45410000-4 – tynkowanie, CPV 45453100-8 roboty renowacyjne.

Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określone

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót, przy zachowaniu wskazanych w pkt 1 i 2 terminów pośrednich:

4) wykonanie zakresu prac obejmującego wykonanie przyłącza w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

5) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego z w terminie 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Gajowej 25 we Wrocławiu polegające na wydzieleniu i remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, montażu instalacji sanitarnych, wymianie okie

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111300 Abbauarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45432100 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zadanie nr 3

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym pryz ul. Gajowej 25 we Wrocławiu.

branża architektura i konstrukcja:

- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie parteru wraz z wykonaniem

niezbędnych prac remontowych;

- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;

- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;

wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących

pieców kaflowych;

- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;

- wydzielenie i remont pomieszczenia wodomierza głównego na poziomie piwnic;

- remont lokalu nr 11 ( obecnie pustostan)

- remont konstrukcji, poszycia i pokrycia dachu włącznie z kominami;

- remont stropu poddasza;

- wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych;

branża instalacje sanitarne:

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania:

instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej:

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,

cyrkulacji;

branża instalacje elektryczne:

- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu nr 11

wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;

Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:

1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:

a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17322/2021 z dnia 25.11.2021.

b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego nr 16749/2021 z dnia 09.11.2021r.

c) Projekt wykonawczy;

d) Opinia DWKZ z dnia 1.10.2021 r.

e) Umowa i warunki Fortum

f) Warunki Taron;

g) Zatwierdzony projekt przyłącza wodociągowego;

h) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni;

i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

j) Przedmiary robót;

2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 10 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17322/2021 z dnia 25.11.2021 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz wszystkie roboty wchodzące w zakres prac wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do Zaświadczenia 16749/2021 z dnia 9.11.2021r. do braku sprzeciwu do wykonania robót

W zakresie zadania nr 3 - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót, przy zachowaniu wskazanych w pkt 1 i 2 terminów pośrednich:

4) wykonanie zakresu prac obejmującego wykonanie przyłącza w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

5) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego z w terminie 60 dni

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wesołej 8

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111300 Abbauarbeiten
45262300 Betonarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45432100 Bodenverlege- und Bodenbelagsarbeiten
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Zadanie nr 4

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym pryz ul. Wesołej 8 we Wrocławiu.

branża architektura i konstrukcja:

- wydzielenie pomieszczenia węzła cieplnego na poziomie parteru wraz z wykonaniem

niezbędnych prac remontowych;

- wykonanie systemowej obudowy pionów i poziomów instalacji sanitarnej;

- uzupełnienie okładzin w lokalach mieszkalnych;

wykonania robót wyburzeniowych tj. przebicia, przekucia, odłączenie i likwidacja istniejących

pieców kaflowych;

- wykonania robót budowlanych remontowych wykończeniowych tj. zamurowania, uzupełnienia posadzek, tynki, malowanie, przejścia instalacyjne p.poż, roboty dekarskie;

- wydzielenie i remont pomieszczenia wodomierza głównego na poziomie piwnic;

- podział lokalu nr 6 na dwa niezależne lokale 6 i 6A wraz z remontem oraz wymianą stolarki okiennej;

- remont lokalu nr 7A;

branża instalacje sanitarne:

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania:

instalacja wewnętrzna zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej;

- wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznej zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,

cyrkulacji;

branża instalacje elektryczne:

- wykonanie zasilania węzła cieplnego wraz z przebudową rozdzielnicy ADMINISTRACYJNEJ

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w lokalu nr 6,6A,7A;

wykonanie nowego przyłącza wodociągowego;

Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają:

1) Dokumentacja projektowa stanowiąca zał. do SWZ, w tym:

a) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla prac budowlanych nr 17322/2021 z dnia 25.11.2021

b) Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanego przyłącza wodociągowego nr 16786/2021 z dnia 09.11.2021r.

c) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 11.02.2021r.

d) Opinia w zakresie zabytków archeologicznych WUOZ nr WZA.5183.6265.2021.EOZ

z dnia 1.10.2021 r.;

e) Warunki Fortum nr WRO/WTP/F/2021/0469 z dnia 30.08.2021r.

f) Opinia kominiarska nr O21/100712 z dnia 09.12.2021r.; O21/100714 z dnia 09.12.2021r.; O21/100715 z dnia 09.12.2021r. oraz O21/100716 z dnia 09.12.2021r.

g) Warunki Miejskiego Konserwatora Zabytków nr MKZ-IZN.410.328.2021 z dnia 31.05.2021r., nr MKZ-IZN.410.725.2021 z dnia 20.09.2021r.

h) Wielobranżowa dokumentacja projektowa

i) Warunki Tauron nr WP/013823/2021/O05R01 z dnia 17.02.2021r; WP/123830/2021/O05R01 z dnia 13.10.2021r.; WP/124208/2021/O05R01 z dnia 17.02.2021 r.

j) Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni nr WIM-ER-Z.7221.2014.2021.WW z dnia 10.12.2021r.;

k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

l) Przedmiary robót;

2) Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy – wzór – załącznik nr 10 do SWZ.

Budowlana dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania remontu budynku w zakresie prac wskazanym w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do zaświadczenia 17322/2021 z dnia 25.11.2021 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych.

W zakresie zadania nr 4 - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na roboty budowlane / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: Kryterium społeczne – zatrudnienie osoby bezrobotnej / Gewichtung: 1
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 130 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robót, przy zachowaniu wskazanych w pkt 1 i 2 terminów pośrednich:

4) wykonanie zakresu prac obejmującego wykonanie przyłącza w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

5) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego z w terminie 60 dni

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 070-182216
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

- Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 35 we Wrocławiu polegające na wydzieleniu i remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, wymianie i montażu instalacji sanitarnyc

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Hubskiej 37 we Wrocławiu polegające na remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, montażu instalacji sanitarnych, remoncie klatki schodowej

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Gajowej 25 we Wrocławiu polegające na wydzieleniu i remoncie pomieszczenia węzła cieplnego, montażu instalacji sanitarnych, wymianie okie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Roboty budowlane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wesołej 8

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są określone w SWZ.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1,2,3,4.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zamieszczonej pod adresem: https://wmwroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

5. Oferta pod rygorem nieważności sporządzona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi zawierać:

1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1a,1 b, 1c, 1d do SWZ) dla każdego zadania oddzielnie,

2) Kosztorysy ofertowe dla każdego zadania,

3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodne

z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 8a, 8b, 8c, 8d do SWZ) (jeżeli dotyczy dla każdego zadania oddzielnie).

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór stanowią załączniki nr 7a, 7b, 7c

do SWZ) (jeżeli dotyczy)

6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

7) Dowody równoważności, jeżeli wykonawca zaoferuje rozwiązanie równoważne w stosunku do znaków towarowych określonych w OPZ (jeżeli dotyczy)

6. W związku z zastosowaniem przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu.

8. Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, którego wzór stanowi zał. do SWZ.

9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (również dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP) oraz spełnianie warunków udziały w postepowaniu: Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia za pośrednictwem platformy przetargowej https://wm-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

10. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. b) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

11.W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, b) wykazu robót budowlanych z dowodami c) wykazu osób

12.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

13. Kryteria oceny ofert - szczegółowy opis zawiera Rozdz. XVII SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022