Bauleistung - 267734-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Bratislava: Aufbringen von Fahrbahnschichten

2022/S 098-267734

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Slovenská správa ciest
Nationale Identifikationsnummer: 00003328
Postanschrift: Miletičova 19
Ort: Bratislava-Ružinov
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 82619
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Oľga Markovičová
E-Mail: olga.markovicova@ssc.sk
Telefon: +421 911796737
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ssc.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Investičná vystavba správy ciest I. triedy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

I/51 Golianovo – Vráble

Referenznummer der Bekanntmachung: SSC/IVSC BA/2021/2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na existujúcej komunikácii I.triedy č. 51 pre uskutočnenie diela: stavebné práce

na stavbe: I/51 Golianovo Vráble, projekt stavby: Modernizácia vybranych úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa

- I/51 Golianovo Vráble

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233124 Bau von Fernstraßen
45233224 Bau von Straßen mit zwei Fahrbahnen
45233129 Bau von Querstraßen
45233141 Straßeninstandhaltungsarbeiten
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
45221111 Bau von Straßenbrücken
45221220 Durchlässe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK02 Západné Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Komunikácia I. triedy č. 51 - začiatok úseku je v km 187,150 za križovatkou s c. III/1643 (Golianovo), koniec úseku je v

km 193,215 v meste Vráble 5 m pred železničnym priecestím - okres Nitra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Stavba I/51 Golianovo Vráble bude realizovaná v rozsahu podľa projektovej dokumentácie na zhotovenie diela

Modernizácia vybranych úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I. etapa I/51 Golianovo Vráble (stavebné povolenie č. sp.

OU-NR-OCDPK-2020/015619-014) a s ňou súvisiacej a do nej včlenenej stavby Križovatka I/51 MK Klasov (stavebné

povolenie č. sp. OU-NR-OCDPK-2020/015619-014). Tieto dve stavby budú v zmysle príslušnych stavebnych povolení

vykonávané, odovzdávané a preberané samostatne. Riešeny úsek sa nachádza v Nitrianskom kraji, okrese Nitra.

Začiatok úseku (I/51 Golianovo Vráble) je v km 187,150 za križovatkou s c. III/1643 (Golianovo). Koniec úseku je v km 193,215 v meste Vráble 5 m pred železničnym priecestím, ktoré už nie je súčasťou stavby. Dĺžka riešeného úseku je

6,065 km. Cely úsek je v extravilánovej úprave, od km 192,990 po KÚ na dĺžke 225 m je síce cesta vedená v meste

Vráble, ale aj na tejto časti je v extravilánovej úprave. Realizácia stavebnych prác podľa dokumentácie na stavebné

povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na

realizáciu stavby (DRS), spracovanej spoločnosťou ESP Consult, s.r.o.

Začiatok úseku (Križovatka I/51 MK Klasov) je v km 189,095, koniec úseku je v km 189,405. Dĺžka riešeného úseku

cesty I/51 je 310 m. Realizácia stavebnych prác podľa dokumentácie Jednostupňovy projekt (JP), spracovanej

spoločnosťou R - PROJECT INVEST s.r.o.Členenie stavby: I/51 Golianovo Vráble DSP/DP

SO 101-00 Cesta I/51 Golianovo - Vráble

SO 105-00 Chodníky na autobusovych zastávkach

SO 201-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 187,697

SO 202-00 Most nad potokom Teplá na ceste I/51 v km 189,973

SO 203-00 Most na ceste I/51 v km 191,721

SO 211-00 Priepust na ceste I/51 v km 190,585

SO 212-00 Priepust na ceste I/51 v km 190,747

SO 213-00 Priepust na ceste I/51 v km 192,098

SO 214-00 Priepust na ceste I/51 v km 193,196

SO 651-00 Úprava slaboprúdovych vedení Slovak Telekom, a.s.

Členenie stavby :Križovatka I/51 MK Klasov /JP

SO 121 -00 Úprava cesty I/51 v km 189,095 189,405

SO 122 -00 Úprava MK Klasov, smer obec

SO 123 -00 Úprava MK Klasov, smer les

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Operačny program Integrovaná infraštruktúra

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 136-358462
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Verejny obstarávateľ ruší verejnú súťaž na zadanie zákazky I/51 Golianovo Vráble podľa § 57 ods. 2 zákona z dôvodu že v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od

verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo

porušenie zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadny vplyv na vysledok verejného obstarávania.

V tomto prípade dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo

verejnom obstarávaní pokračoval, sú závery kontroly a objektívna skutočnosť, že prakticky nie je možné sanovať

pochybenia, o ktorych úrad konštatoval, že mohli mať vplyv na vysledok verejného obstarávania, napriek tomu, že

verejny obstaryvateľ zásadne nesúhlasí zo závermi kontroly.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022