Bauleistung - 267770-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Szekszárd: Építési munkák

2022/S 098-267770

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 072-191148)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733562217
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Telefon: +36 74504109
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szekszard.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szd-i Ipari Park fejl2 TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001

Hivatkozási szám: EKR001407112021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az eljárás tárgya a karakterkorlát miatt alkalmazott rövidítés nélkül: "Szekszárdi Ipari Park fejlesztése 2. TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001" 6 ajánlati részben:

1. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az „A” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

2. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „B” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

3. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „C” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképület építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

4. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „A „D” jelű új, építési engedélyköteles csarnoképületek építése és a szükséges közmű-, út- és parkoló építési munkák elvégzése”

5. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Park közös földgáz közművezeték építése az E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. jóváhagyása alapján”

6. rész: A „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú a Szekszárdi Ipari Park fejlesztése” elnevezésű projekt keretében „Az Ipari Parkban kiépítendő járda kivitelezési feladatok elvégzése”

Valamennyi rész vonatkozásában a kivitelezési munkákkal kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes meghatározását, a minőséggel szemben támasztott követelményeket, valamint a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetések tartalmazzák, melyeket ajánlatkérő ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

Amennyiben az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban vagy az eljárással kapcsolatban az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott bármilyen dokumentumban nem kerül külön feltüntetésre, hogy az adott rendelkezés, tájékoztatás vagy bármilyen információ az eljárás melyik részéhez kapcsolódik, úgy azt úgy kell értelmezni, hogy az eljárás valamennyi ajánlati része tekintetében releváns.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a műszaki leírás, csak akkor hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha a szerződés tárgya indokolja. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása. Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az Ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében AK egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Kr. 46. § (4) bek-re.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos főbb jogszabályok:

- 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15) Korm.rend.

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet

- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

- 4/2002 (II.20.) SzCsM-EÜM együttes rendelet

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 072-191148

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 16/05/2022
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 23/05/2022
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 16/05/2022
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 23/05/2022
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokat nem módosította, jelen módosítás kizárólag az ajánlattételi határidő meghosszabbítására irányul.