Roba - 267795-2019

10/06/2019    S110

Hrvatska-Zagreb: Oprema za mjerenje emisija

2019/S 110-267795

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Nacionalni registracijski broj: 22910368449
Poštanska adresa: Ivana Lučića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10002
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zoran Lulić
E-pošta: zoran.lulic@fsb.hr
Telefon: +385 16168177
Telefaks: +385 16156940

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.fsb.unizg.hr/

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0022906
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Opremanje ispitnih kabina, specifičnih instalacija i zgrade laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve

Referentni broj: NVV-06/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433200 Oprema za mjerenje emisija
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Oprema za mjerenje emisija.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 25 135 560.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433200 Oprema za mjerenje emisija
38434000 Analizatori
42500000 Rashladni uređaji i uređaji za provjetravanje
50410000 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu
51230000 Usluge instaliranja opreme za ispitivanje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sjedište:Ivana Lučića 5, Lokacija izvršenja: Miramarska bb, Zagreb, HR-10002 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je: nabava, isporuka, ugradnja/instalacija, testiranje, edukacija naručitelja* i redovito održavanje i kalibracija za certifikacijski mjerni sustav (u periodu od 2 godine) za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem necestovnih pokretnih strojeva snage do 19 kW i certifikacijski mjerni sustav za emisije iz motora nazivne snage cca. 350 kW sa svim pomoćnim sustavima za kondicioniranje radnih medija, kao i automatizirano prikupljanje mjernih podataka i izradu izvješća.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina odaziva na intervenciju (B) Naručitelj će dodatno bodovati ponudu ponuditelja, ovisno o mogućoj brzini odaziva na intervenciju po pozivu Naručitelja. / Ponder: najviše 5 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost proširenja na ispitivanje hibridnih pogonskih sustava (H) / Ponder: najviše 5 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (CP) koju čine troškovi dobave, montaže, instalacije i testiranja opreme Trošak održavanja (TO) Trošak kalibracije (TK) Formula za ukupni trošak: UT = CP+TO+TK / Ponder: najviše 90 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 25 135 560.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 18
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve KK.06.2.1.01.0001

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno DON-u.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Ivana Lučića 5, HR-10002 Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: http://dkom.hr/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/06/2019