Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 267800-2022

20/05/2022    S98

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2022/S 098-267800

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-209273)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340128630
Adres pocztowy: ul. Obroki 140, Katowice
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-833
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Tel.: +48 323587657
Faks: +48 323587661
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10

Numer referencyjny: PN/05/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016 r. oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209273

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: