Bauleistung - 267800-2022

20/05/2022    S98

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2022/S 098-267800

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 077-209273)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6340128630
Adres pocztowy: ul. Obroki 140, Katowice
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-833
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urbański
E-mail: przetargi@mpgk.com.pl
Tel.: +48 323587657
Faks: +48 323587661
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mpgk.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10

Numer referencyjny: PN/05/2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10” zlokalizowanej na działkach nr 37/6, 37/7, 80 k. mapy 40 oraz na działkach nr 2, 3, 5/2 k. m. 41 obręb: Bogucice – Zawodzie w Katowicach objętych: pozwoleniem na budowę – „DECYZJA NR 1336/16 z dnia 10 listopada 2016”, która uzyskała ostateczność w dniu 01.12.2016 r. oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40/2016/CP z dnia 04.03.2016 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 077-209273

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 20/08/2022
Powinno być:
Data: 22/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: