Bauleistung - 267803-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen

2022/S 098-267803

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 042-107873)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Postanschrift: al. Piłsudskiego 12
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 90-051
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Hanna Prokopek
E-Mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Telefon: +48 426162271
Fax: +48 426162251
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zdwlodz.eb2b.com.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.352.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233000 Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484.

Realizacja zamówienia dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 042-107873

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: pkt 4.
Anstatt:

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania w tożsamym zakresie jak dla Wykonawcy, o których mowa:

- w pkt III.1.2) [8] za wyjątkiem ppkt 2c

oraz

- w pkt VI.4.3) [2].

muss es heißen:

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art.118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania w tożsamym zakresie jak dla Wykonawcy, o których mowa:

- w pkt III.1.2) [8] za wyjątkiem ppkt 2c

oraz

- w pkt III.1.2.[7b]. ppkt 2,

- w pkt VI.4.3) [2].

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 04/04/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 02/07/2022
muss es heißen:
Tag: 03/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 04/04/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 06/06/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W sekcji III.1.2) po pkt [7a] dopisuje się pkt [7b] o następującym brzmieniu:

[7b].

1. Zgodnie z treścią art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/WE), a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Na potwierdzenie, że w stosunku do danego wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, wykonawca powinien załączyć do oferty oświadczenie w poniższym zakresie, tj. że wykonawca nie jest:

1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:

a). obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub

b). osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,

oraz że żaden z jego podwykonawców, dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.