Bauleistung - 267805-2022

20/05/2022    S98

Polska-Rzeszów: Roboty budowlane

2022/S 098-267805

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 086-231658)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiających - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maja Morawska-Dębiec
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa. Postępowanie prowadzi Urząd Miasta Rzeszowa w imieniu i na rzecz Zamawiających - Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie i Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL823
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-064
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maja Morawska-Dębiec
E-mail: przetargi@erzeszow.pl
Tel.: +48 178754636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.erzeszow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.erzeszow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych oraz montaż wiat na terenie miasta Rzeszowa – etap IV

Numer referencyjny: ZP-I.271.24.84.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa – etap IV, realizowane na podstawie 2 zadań. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

- PFU z załącznikami dla zadania I oraz Opis przedmiotu zamówienia dla zadania II, stanowiące załączniki do SWZ; -projektowane postanowienia umowy ws. zamówienia publicznego wraz z załącznikami.

3. Zgodnie z art. 68. ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu

art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania musi wynosi co najmniej 10%.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 086-231658

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w druku OFERTA w

zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp

Powinno być:

4.1.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w druku OFERTA w zakresie podstaw wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) z dnia 31 lipca 2014 r. nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym w celu wykazania braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

VII.2)Inne dodatkowe informacje: