Bauleistung - 267808-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Bauarbeiten

2022/S 098-267808

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 060-153842)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postanschrift: ul. Piotrkowska 175
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi–Projekt 5-Roboty obejmujące przebudowę,rozbudowę,nadbudowę budynku przy ul. Sienkiewicza63 oraz zagospodarowanie terenu z infrastruktura tech. i małą architekturą

Referenznummer der Bekanntmachung: DSR-ZP-VIII.271.22.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na nieruchomości Sienkiewicza 63 w Łodzi, obejmujących przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku oraz zagospodarowanie terenu w tym nasadzenia nowej zieleni, elementy małej architektury i wykonaniem nowej lub przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, realizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 5.

Postępowanie jest realizowane w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5” WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ oraz w dokumentacji projektowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 060-153842

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Minimalny poziom ewentualnych wymagań
Anstatt:

.(Numeracja zgodna z SWZ) 7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3 Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia określone w pkt 7.1 SWZ Wykonawca

zostanie wykluczony na podstawie art. 111 ustawy Pzp.

7.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, jeżeli

udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie wymagania określone w art. 110 ust. 2 pkt.1-3 ustawy Pzp.

7.5 Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy

Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu

Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, nie są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

muss es heißen:

(Numeracja zgodna z SWZ) 7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na

podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp

7.2 W związku z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

7.2.1 Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, na rzecz lub z udziałem:

7.2.1.1 obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

7.2.1.2 osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

7.2.1.3 osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7.2.2 Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

7.2.2.1 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

7.2.2.2 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

7.2.2.3 Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą

w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

7.4 W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. 7.2, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy. Zaistnienie przesłanki wykluczenia będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz ogólnodostępnych baz danych zgodnie z informacją podaną przez Urząd Zamówień Publicznych (patrz: Stosowanie unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach - Urząd Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl).

7.5 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

Ciąg dalszy znajduje się w SWZ.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć

1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia (JEDZ/ESPD) – Załącznik nr 3 do SWZ (plik w formacie XML).W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie - JEDZ składa każdy z tych Wykonawców.Oświadczenia te potwierdzają brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,

składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

W zakresie "części IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w

takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

1.2 Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby zamówienia Wykonawcy składającego

ofertę – (jeśli dotyczy)

1.3 Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmioty udostępniające zasoby (z wyłączeniem dokumentu

wymienionego w par. 2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia) jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych,o których mowa

w par. 2 ust. 1 pkt 1 a), b), pkt 2 i pkt 7a), b), c), d) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z

23.12.2020 r. w spr. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich

może żądać Zamawiający od Wykonawcy tj.:

- oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp

(tj. w JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 3–6 ustawy

Pzp oraz

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108

ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem oraz

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z

2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy tylko Wykonawców i

Wykonawców wspólnie składających ofertę).

- Wykaz osób (wg wzoru - Załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego (zgodnie z pkt. 9.3.1.1 SWZ)

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z par. 4 rozporządzenia, o którym

mowa w pkt 2 powyżej.

4. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany

jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z par. 5

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej

muss es heißen:

1.Wraz z ofertą Wyk.zobowiązany jest złożyć1.1aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie JEDZu

Zamówienia (JEDZ/ESPD) –Załącznik nr3 do SWZ(plik w formacie XML).W przypadku Wyk.wspólnie

ubiegających się o zamówienie-JEDZ składa każdy z tych Wyk.Oświadczenia te potwierdzają brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim każdy z

Wyk.wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Wyk.polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu,

składa JEDZ dotyczące także tych podmiotów w zakresie, w jakim Wyk.powołuje się na ich zasoby.

W zakresie "części IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wyk.może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa, w

takim przypadku Wyk.nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji(A-D)w części IV JEDZ.

Do oferty należy dołączyć JEDZ Wyk. Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, podmiotów na zasobach, których Wyk.polega,(jeżeli dotyczy)oraz oświadczenia określone

w pkt. 9.2.2 i 9.2.3SWZ w formie określonej w pkt. 10SWZ.

Oferta i JEDZ oraz oświadczenia określone w pkt. 9.2.2 i 9.2. SWZ muszą być podpisane przez osoby

uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty.

1.2 Zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby zamówienia Wyk.składającego

ofertę–(jeśli dotyczy)

1.3Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia.

2.Na wezwanie Zam. Wyk. którego oferta została najwyżej oceniona (Wyk.wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmioty udostępniające zasoby(z wyłączeniem dokumentu

wymienionego w par.2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia) jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie,

nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych,o których mowa

w par.2 ust.1 pkt 1 a),b), pkt2 i pkt 7a),b),c),d) rozporządzenia Ministra Roz.,Pracy i Tech.z23.12.2020 r.w

spr. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich

może żądać Zam.od Wyk. tj.

- oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust1 ustawy Pzp

(tj. w JEDZ)w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.108 ust.1 pkt 3–6 ustawy Pzp i w zakresie 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art.7 ust.1 ustawyo szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

oraz

- informacji z KRK w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art.108

ust.1pkt 1,2,4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem oraz

-Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z

2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wyk. który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności

do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty

niezależnie od innego Wyk.należącego do tej samej grupy kapitałowej (dotyczy tylko Wykonawców i

Wykonawców wspólnie składających ofertę).

- Wykaz osób (wg wzoru-Załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez Wyk.do realizacji zamówienia

publicznego (zgodnie z pkt. 9.3.1.1 SWZ)

3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z par. 4 rozporządzenia, o którym

mowa w pkt 2 powyżej.

4. Jeżeli Wyk.polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zobowiązany

jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów zgodnie z par. 5

rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/04/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 23/08/2022
muss es heißen:
Tag: 19/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/04/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 )

wprowadzono do SWZ Załącznik nr 8, nr 8a, nr 12 i nr 13.

(Numeracja zgodna z SWZ)

9.3.3.1 Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w jednolitym dokumencie JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp składa również każdy z tych podmiotów – wzór Załącznik Nr 8a do SWZ.

Wyżej wymienione świadczenia składane przez Wykonawcę jak i podmiot udostępniający swoje zasoby potwierdzają również aktualność braku podstaw wykluczenia w zakresie 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

9.2.2 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie niniejsze oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

9.2.3 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ.