Bauleistung - 267813-2022

20/05/2022    S98

Polen-Katowice: Bauarbeiten

2022/S 098-267813

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-206478)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Gliwicka 204
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40 – 860
Land: Polen
E-Mail: przetargi@sdsm.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW - ADM "ŚLĄSK"– 10 ZADAŃ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/2/PN/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW - ADM "ŚLĄSK" (budynki przy ul. Michalskiego 9-11, Michalskiego 13, Michalskiego 15, Michalskiego 17, Michalskiego 19, Michalskiego 21, Michalskiego 23, Michalskiego 25, Michalskiego 27-29, Moniuszki 12-14 w Świętochłowicach) w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM – ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – 10 zadań w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przez pojęcie termomodernizacji należy rozumieć zmianę sposobu ogrzewania budynku z węglowego na system ekologiczny.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-206478

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

1.Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

2.Zamawiający żąda od Wykonawców odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający wyznacza następujące terminy spotkań 25.04.2022.godz. 10:00,29.04.2022 godz. 12:00 oraz 05.05.2022 godz.09:00, miejsce zbiórki na wizji lokalnej: Świętochłowice przy ul. Michalskiego 9.W przypadku braku możliwości uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej w wyżej wymienionych terminach Zamawiający informuje,iż Wykonawca powinien zwrócić się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 na dzień ich złożenia):

3.1Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 –sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.2 świadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej

3.3 świadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy,

b)art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy,

e)art. 5k rozporządzenia Rady(UE)nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiec

4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

4.1Wykaz robót budowlanych/usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane/usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert– wzór wykazu stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Klauzula RODO stanowi rozdział 27 w SWZ.

6.Zamawiający wymaga zatrudnienia osób wykonujących wszystkie prace związane z pracami instalacyjno – budowlanymi na podstawie stosunku pracy.

7.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej wyłącznie poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

muss es heißen:

1.Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.

2.Zamawiający żąda od Wykonawców odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty w ramach niniejszego postępowania. Zamawiający wyznacza następujące terminy spotkań 25.04.2022.godz. 10:00,29.04.2022 godz. 12:00 oraz 05.05.2022 godz.09:00, miejsce zbiórki na wizji lokalnej: Świętochłowice przy ul. Michalskiego 9.W przypadku braku możliwości uczestnictwa przez Wykonawcę w wizji lokalnej w wyżej wymienionych terminach Zamawiający informuje,iż Wykonawca powinien zwrócić się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

3.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ):

3.1Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 –sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3.2 świadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego to tej samej grupy kapitałowej

3.3 świadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy,

b)art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy,

e)art. 5k rozporządzenia Rady(UE)nr 833/2014 z dnia 31lipca 2014 r. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

4.1Wykaz robót budowlanych/usług, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty budowlane/usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert– wzór wykazu stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych/usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych/usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Klauzula RODO stanowi rozdział 27 w SWZ.

6.Zamawiający wymaga zatrudnienia osób wykonujących wszystkie prace związane z pracami instalacyjno – budowlanymi na podstawie stosunku pracy.

7.Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej wyłącznie poprzez Platformę przetargową pod adresem: https://sdsm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 10:30
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 21/08/2022
muss es heißen:
Tag: 28/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W związku z wejściem w życie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) dodano do SWZ następujące zapisy:

PODSTAWY WYKLUCZENIA:

6.1.7 zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) Zamawiający wykluczy wykonawcę który jest:

a) obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

6.1.8 zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, ). wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Pełna treść modyfikacji opisana jest w modyfikacji SWZ i znajduje się na stronie prowadzonego postępowania.