Bauleistung - 267814-2022

20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Baureifmachung

2022/S 098-267814

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 058-150881)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Postanschrift: ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 35-105
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mariusz Górak
E-Mail: biuro@pzdw.pl
Telefon: +48 0178609490
Fax: +48 0178609480
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pzdw.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 od węzła A4 „Łańcut” do drogi krajowej Nr 94 w Głuchowie

Referenznummer der Bekanntmachung: PZDW/WZP/3052/243/WI/4/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45100000 Baureifmachung
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotowe zamówienie obejmuje budowę drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku od węzła „Łańcut” autostrady A4 do połączenia z drogą krajową nr 94 Rzeszów – Łańcut - Jarosław wraz z odcinkami dowiązania oraz przebudową/rozbudową dróg istniejących, przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.

Łączna długość projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi około 3386 m.

Zadanie jest planowane do współfinansowania w ramach projektu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zamówienie należy wykonać zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 z erratą, (tłumaczenie pierwszego wydania 1999).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 058-150881

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

PIDP – podstawowe informacje dotyczące zamówienia – SWZ (Pzp) – Prawo zamówień publicznych (JEDZ)

– Jednolity europejski dokument zamówienia (IDW) – Instrukcja dla wykonawców – SWZ. Wykonawca wraz z

ofertą jest zobowiązany złożyć:

b) Tabela elementów rozliczeniowych;

c) dowód wniesienia wadium;

d) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ;

e) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

f) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. konsorcja, spółki cywilne). Z postępowania o

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności

wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp. Zamawiający nie przewiduje

przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust.1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp wykonawca

zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 6, pkt 7a,b

c, d, i rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporządzenia. Informacja o środkach

komunikacji oraz osobach uprawnionych określona w IDW Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz

termin składania ofert, informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze ofert, Pouczenie o

środkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. Nie przewiduje się ofert wariantowych. Nie przewiduje

się zawarcia umowy ramowej. Przewiduje możliwość udzielenia, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu

podobnych usług lub robót budowlanych, do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego, szczegółowy

zakres zamówienia podstawowego został określony w PIDP. Nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji

lokalnej. Przewiduje się prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejność oceny).

Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty dokumentu JEDZ. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej Nie

przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie wymaga się zatrudnienia osób zgodnie z art. 96

ust 2 pkt 2 Pzp. Nie zastrzega się możliwości ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94

Pzp. Nie przewiduje się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Nie przewiduje

się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający wymaga zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie

realizacji zamówienia: pracowników fizycznych na terenie placu budowy. W celu udokumentowania zatrudnienia

osób, o których mowa w art. 95 ustawy wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby

wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pozostałe informacje, w tym w zakresie RODO zawarte są w SWZ. Zamawiający przewiduje unieważnienie

postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały

przyznane.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi

którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie

bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie, o którym mowa, następuje na okres trwania okoliczności

określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w

ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy

muss es heißen:

PIDP – podstawowe informacje dotyczące zamówienia – SWZ (Pzp) – Prawo zamówień publicznych (JEDZ)

– Jednolity europejski dokument zamówienia (IDW) – Instrukcja dla wykonawców – SWZ. Wykonawca wraz z

ofertą jest zobowiązany złożyć:

a) Tabela elementów rozliczeniowych;

b) dowód wniesienia wadium;

c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ;

d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

e) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. konsorcja, spółki cywilne). Z postępowania o

udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności

wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 10 Pzp.

f) oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych...

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie podmiotowych środków

dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust.1 pkt 4,

5, 7, 8, 10 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1

ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 6, pkt 7a,b c, d, i rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w

sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy. W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporządzenia.

Informacja o środkach komunikacji oraz osobach uprawnionych określona w IDW Ofertę sporządza się w

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis sposobu przygotowania ofert

oraz sposób oraz termin składania ofert, informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze ofert,

Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. Nie przewiduje się ofert wariantowych. Nie

przewiduje się zawarcia umowy ramowej. Przewiduje możliwość udzielenia, w okresie3 lat od dnia udzielenia

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego,

szczegółowy zakres zamówienia podstawowego został określony w PIDP. Nie wymaga złożenia oferty po

odbyciu wizji lokalnej. Przewiduje się prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejność

oceny). Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty dokumentu JEDZ. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Nie wymaga się zatrudnienia osób zgodnie z art. 96

ust 2 pkt 2 Pzp. Nie zastrzega się możliwości ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94

Pzp. Nie przewiduje się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań. Nie przewiduje

się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. Zamawiający wymaga zatrudnienia na

podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie

realizacji zamówienia: pracowników fizycznych na terenie placu budowy. W celu udokumentowania zatrudnienia

osób, o których mowa w art. 95 ustawy wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby

wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Pozostałe informacje, w tym w zakresie RODO zawarte są w SWZ. Zamawiający przewiduje unieważnienie

postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały

przyznane.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą

okoliczności, o których mowa w:

1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 11/09/2022
muss es heißen:
Tag: 12/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: