Bauleistung - 267829-2022

20/05/2022    S98

die Slowakei-Hájske: Bauarbeiten für Abwasserrohre

2022/S 098-267829

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-206508)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Obec Hájske
Nationale Identifikationsnummer: 00307947
Postanschrift: č. 410
Ort: Hájske
NUTS-Code: SK023 Nitriansky kraj
Postleitzahl: 95133
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Monika Hlinková
E-Mail: hlinkova@abys.sk
Telefon: +421 905212606
Fax: +421 917736488
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.e-lena.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4377
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ABYS Slovakia, s.r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 35875593
Postanschrift: Ružová dolina 6
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 82108
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Monika Hlinková
E-Mail: hlinkova@abys.sk
Telefon: +421 905212606
Fax: +421 917736488
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.e-lena.sk
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4377

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

HÁJSKE - ČOV, KANALIZÁCIA

Referenznummer der Bekanntmachung: Hájské/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232440 Bauarbeiten für Abwasserrohre
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je HÁJSKE - ČOV, KANALIZÁCIA.

Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou

súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-206508

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ekonomické a finančné postavenie
Anstatt:

Podľa § 33 ods. (1) písm. d) - uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky

týka (obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky.

Minimálny ročný obrat uchádzača by mal dosahovať minimálnu úroveň za 3 bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobia. Minimálna úroveň je stanovená na 3.000.000,00 EUR.

Obrat uchádzač preukáže predložením výkazu ziskov a strát, alebo iným dokladom.

muss es heißen:

Podľa § 33 ods. (1) písm. d) - uchádzač predloží prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky

týka (obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, alebo obdobnej ako je predmet zákazky.

Minimálny ročný obrat uchádzača by mal dosahovať minimálnu úroveň za 3 bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobia. Minimálna úroveň je stanovená na 3.000.000,00 EUR.

Obrat uchádzač preukáže predložením výkazu ziskov a strát, alebo iným dokladom.

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, o obrate z dodania

predmetov zákazky rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky , za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosť.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Verejný obstarávateľ upravuje znenie v časti III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie a dopĺňa znenie podľa § 33 ods.

(1) písm. d).