Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 267831-2019

10/06/2019    S110

Nederland-'s-Gravenhage: Software en informatiesystemen

2019/S 110-267831

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Arjen Spolet
E-mail: A.Spolet@mindef.nl
Telefoon: +31 615054917
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=125416
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=125416
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VHK 2.0 - Voertuigkenmerken KMar - bis

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De KMar gebruikt een systeem voor voertuigherkenning ter ondersteuning van haar taak. Hierbij worden bij grensovergangen en binnenlandse wegen voertuigpassages geregistreerd die centraal verzameld worden voor nadere analyse of vergeleken worden met zoekopdrachten.

Onderstaand een opsomming op hoofdlijnen van de behoeftestelling:

— Vervangen van de centrale applicatie met een (nieuw te ontwikkelen) applicatie op basis van een modulaire, service gerichte architectuur en ontwerp,

— Aanpassingen in het sensordomein,

— Meerjarig Onderhoud en beheer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De KMar gebruikt een systeem voor voertuigherkenning ter ondersteuning van haar taak. Hierbij worden bij grensovergangen en binnenlandse wegen voertuigpassages geregistreerd die centraal verzameld worden voor nadere analyse of vergeleken worden met zoekopdrachten.

Onderstaand een opsomming op hoofdlijnen van de behoeftestelling:

— Vervangen van de centrale applicatie met een (nieuw te ontwikkelen) applicatie op basis van een modulaire, service gerichte architectuur en ontwerp,

— Aanpassingen in het sensordomein,

— Meerjarig Onderhoud en beheer.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Maximumaantal: 7
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optie betrfet de looptijd. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van 4 jaar. Na 4 jaar geldt een optie tot maximaal 3 contractverlengingen van ieder steeds 2 jaar, steeds met een opzegtermijn van een jaar. De maximale looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen, is daarmee 10 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Op basis van selectieleidraad en bijlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 9:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 18/07/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2019