Bauleistung - 267843-2022

20/05/2022    S98

Polen-Breslau: Bauarbeiten für Straßenbahnlinien

2022/S 098-267843

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 085-228747)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu działająca jako pełnomocnik Gminy Wrocław
Postanschrift: ul. Bolesława Prusa 75-79
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-316
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień - Paulina Chmielewska
E-Mail: przetarg@mpk.wroc.pl
Telefon: +48 713250817
Fax: +48 713250802
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpk.wroc.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja torowiska na placu T. Kościuszki wraz z torowiskiem do ul. J. Piłsudskiego i rozjazdem w ul. Świdnickiej

Referenznummer der Bekanntmachung: KU.241/pn29_2022/PC
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji torowiska na placu T. Kościuszki wraz z torowiskiem do ul. J. Piłsudskiego i rozjazdem w ul. Świdnickiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 085-228747

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe:
Anstatt:

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Uzupełnienie informacji do pkt.II.2.7): Termin na wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi 56 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych wymagających wyłączenia komunikacji tramwajowej, przy czym termin na wykonanie robót budowlanych wymagających wyłączenia komunikacji tramwajowej wynosi 42 dni.

muss es heißen:

Obiektywne zasady i kryteria udziału

Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego na mocy art. 1 pkt 23) rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W celu wstępnego wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Całość dokumentacji zamówienia została zamieszczona na platformie przetargowej Zamawiającego: https://mpk-wroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Uzupełnienie informacji do pkt.II.2.7): Termin na wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi 56 dni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych wymagających wyłączenia komunikacji tramwajowej, przy czym termin na wykonanie robót budowlanych wymagających wyłączenia komunikacji tramwajowej wynosi 42 dni.

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:30
muss es heißen:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 10:30
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: