Roba - 267860-2017

12/07/2017    S131

Hrvatska-Osijek: Asfalt

2017/S 131-267860

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Unikom d. o. o., Osijek
Nacionalni registracijski broj: 07507345484
Poštanska adresa: Ružina ulica 11/a
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Zvjezdana Jakšić
E-pošta: zvjezdana.jaksic@unikom.hr
Telefon: +385 31374217
Telefaks: +385 31372683
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.unikom.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Asfalt.

Referentni broj: E-VV-2/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44113620 Asfalt
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Asfalt.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 2 846 325.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44113620 Asfalt
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Gradilišta na području Grada Osijeka – Unikom obavlja prijevoz svojim vozilima od asfaltne balze do gradilišta.

II.2.4)Opis nabave:

Asfalt.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 068-128008
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Asfalt

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
10/07/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 2
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Gradnja d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 77971360833
Poštanska adresa: Ribarska 1
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR04B Not specified
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: marketing@gradnja.hr
Telefon: +385 31235000
Telefaks: +385 31235035
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 850 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 846 325.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/07/2017