Usługi - 267876-2020

09/06/2020    S110

Polska-Szczecin: Usługi wprowadzania danych

2020/S 110-267876

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 092-220106)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Adres pocztowy: ul. Korsarzy 34
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Bułat
E-mail: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Tel.: +48 914419203

Adresy internetowe:

Główny adres: www.przetargi.wzp.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wałecki – Starostwo Powiatowe w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Dąbrowskiego 17
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
E-mail: poi@powiatwalecki.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatwalecki.com.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Świdwiński – Starostwo Powiatowe w Świdwinie
Adres pocztowy: ul. Mieszka I 16
Miejscowość: Świdwin
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-300
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiatswidwinski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatswidwinski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Szczecinek – Starostwo Powiatowe w Szczecinku
Adres pocztowy: ul. Warcisława IV 16
Miejscowość: Szczecinek
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-400
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiat.szczecinek.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.szczecinek.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Stargardzki – Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Adres pocztowy: ul. Skarbowa 1
Miejscowość: Stargard
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 73-110
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatstargardzki.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Sławieński – Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres pocztowy: ul. Sempołowskiej 2a
Miejscowość: Sławno
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 76-100
Państwo: Polska
E-mail: starosta@powiatslawno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatslawno.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Pyrzycki – Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
Adres pocztowy: ul. Lipiańska 4
Miejscowość: Pyrzyce
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 74-200
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@pyrzyce.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pyrzyce.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Policki – Starostwo Powiatowe w Policach
Adres pocztowy: ul. Tanowska 8
Miejscowość: Police
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-010
Państwo: Polska
E-mail: powiat@policki.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.policki.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Myśliborski – Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Adres pocztowy: ul. Północna 15
Miejscowość: Myślibórz
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 74-300
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiatmysliborski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatmysliborski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Łobeski – Starostwo Powiatowe w Łobzie
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 41
Miejscowość: Łobez
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 73-150
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@powiatlobeski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatlobeski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Koszaliński – Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Adres pocztowy: ul. Racławicka 13
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-620
Państwo: Polska
E-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.koszalin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kołobrzeski – Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Adres pocztowy: pl. Ratuszowy 1
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat.kolobrzeg.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Kamieński – Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Adres pocztowy: ul Wolińska 7B
Miejscowość: Kamień Pomorski
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-400
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatkamienski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gryfiński – Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Adres pocztowy: ul. Sprzymierzonych 4
Miejscowość: Gryfino
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 74-100
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gryfino.powiat.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gryficki – Starostwo Powiatowe w Gryficach
Adres pocztowy: Plac Zwycięstwa 37
Miejscowość: Gryfice
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-300
Państwo: Polska
E-mail: powiat@gryfice.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gryfice.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Goleniowski – Starostwo Powiatowe w Goleniowie
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 1
Miejscowość: Goleniów
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-100
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@powiat-goleniowski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-goleniowski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Drawski – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Adres pocztowy: Plac Elizy Orzeszkowej 3
Miejscowość: Drawsko Pomorskie
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 78-500
Państwo: Polska
E-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatdrawski.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Choszczeński – Starostwo Powiatowe w Choszcznie
Adres pocztowy: ul. Nadbrzeżna 2
Miejscowość: Choszczno
Kod NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Kod pocztowy: 73-200
Państwo: Polska
E-mail: kancelaria@powiatchoszczno.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatchoszczno.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Adres pocztowy: Plac Wolności 16-17
Miejscowość: Białogard
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-200
Państwo: Polska
E-mail: starosta@powiat-bialogard.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiat-bialogard.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście – Urząd Miasta Świnoujście
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
E-mail: soi@um.swinoujscie.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.swinoujscie.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin
Adres pocztowy: Pl. Armii Krajowej 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-456
Państwo: Polska
E-mail: boi@um.szczecin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski
Adres pocztowy: ul. Rynek Staromiejski 6-7
Miejscowość: Koszalin
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 75-007
Państwo: Polska
E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.koszalin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane

Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.17.2020.PB
II.1.2)Główny kod CPV
72312000 Usługi wprowadzania danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 32 części. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 4 części zamówienia. Niezastosowanie się do powyższej regulacji spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert częściowych Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 36aa ust. 2 ustawy Pzp.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-220106

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 17/06/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: