Bauleistung - 267914-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Straßenausbesserungsarbeiten

2022/S 098-267914

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Postanschrift: ul. Piotrkowska 173
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 90-447
Land: Polen
Kontaktstelle(n): prowadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Magdalena Michalska, Krzysztof Helman
E-Mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Telefon: +48 426384888
Fax: +48 426384877
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.uml.lodz.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Remont ulicy Sienkiewicza na odcinku ulic Wigury–Tymienieckiego

Referenznummer der Bekanntmachung: DSR-ZP-III.271.32.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łódź

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Sienkiewicza na odcinku ulic Wigury–Tymienieckiego z wymianą podbudowy.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ.

Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na możliwość utrudnionej koordynacji robót prowadzonych przez niezależnych Wykonawców znajdujących się na tym samym placu budowy. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Z uwagi na wartość i charakter zamówienia Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. czynności związanych z kierowaniem lub operowaniem sprzętem drogowym. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem Podwykonawców, których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II własnego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający żąda wraz z ofertą dokumentu JEDZ od Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam., podmiotów udostępniających zasoby. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmioty udostępniające zasoby) jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem oraz informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 140
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 186-480710

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
02/09/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: STRABAG Sp. z o.o.
Ort: Pruszków
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 4 720 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Numeracja zgodna z SIWZ: 38.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

38.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

38.3 W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

38.3.1 niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

38.3.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

38.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

38.5 Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią̨ przed upływem tego terminu.

38.6 Domniemywa się̨, że Zamawiający mógł zapoznać́ się̨ z treścią̨ odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

38.7 Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne:

38.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

38.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 38.7.1 SWZ.

38.8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

38.9 Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 38.7 i 38.8 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

38.10 Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

38.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

38.10.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

38.11 Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie

i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

38.12 Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45233142 Straßenausbesserungsarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Hauptort der Ausführung:

Miasto Łódź

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Sienkiewicza na odcinku ulic Wigury–Tymienieckiego z wymianą podbudowy.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na możliwość utrudnionej koordynacji robót prowadzonych przez niezależnych Wykonawców znajdujących się na tym samym placu budowy. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Z uwagi na wartość i charakter zamówienia Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. czynności związanych z kierowaniem lub operowaniem sprzętem drogowym. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia oraz sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę z wykorzystaniem Podwykonawców, których zobowiązany jest wskazać w sekcji D w części II własnego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Zamawiający żąda wraz z ofertą dokumentu JEDZ od Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam., podmiotów udostępniających zasoby. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmioty udostępniające zasoby) jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (tj. w JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3–6 ustawy Pzp oraz informacji z KrajowegoRejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem oraz informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 20/06/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 720 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: STRABAG Sp. z o.o.
Ort: Pruszków
NUTS-Code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postleitzahl: 05-800
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamówień publicznych w związku z § 17 ust. 1 Umowy, postanawiają dokonać zmiany łączącej je umowy 263.38/DZ/2021 zawartej w dniu 02.09.2021r. w ten sposób, że:

§ 8 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

ust. 2

8.2 Maksymalne wynagrodzenie ustala się na kwotę brutto 4 752 278,82 zł w tym należny podatek VAT z zastrzeżeniem ust. 1 i 4.

ust. 6

6.1 Rozliczenie prac będzie się odbywać w formie płatności częściowych – miesięcznych , zgodnie z zakresem wykonanych prac.

6.2 Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru częściowego oraz dowody zapłaty, o których mowa w § 4 ust. 7 niniejszej umowy.

6.3 Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów robót na podstawie faktur częściowych VAT wystawianych raz

w miesiącu przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Odbiór robót będzie się odbywał na podstawie następujących załączników:

a) zestawienie wartości wykonanych robót (tabele rozliczeniowe);

b) karty obmiarów wraz ze szkicami geodezyjnymi, jeśli są wymagane;

c) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów;

d) wyniki badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, jeśli są wymagane;

W/w dokumenty, będące załącznikami do protokołu odbioru muszą być zatwierdzone przez Inspektora.

W/w dokumenty sprzedażowe powinny być przedłożone inspektorowi nadzoru min. 7 dni przed datą wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do rozliczeń częściowych będzie skutkował brakiem płatności.

6.4. W przypadku gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 85% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia (wymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji robót.

6.5 Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową ( min 15% wartości umowy) po zakończeniu całości robót i ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego oraz dostarczone dowody zapłaty, o których mowa w § 4 ust.7.

1. W § 10 ust. 1 po słowach: „Wykonawca (kierownik robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do obioru”, dodaje się słowo: „końcowego”.

2. W § 10 ust. 3 po słowach „Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór” dodaje się słowo: „końcowy”.

3. W § 10 ust. 6 po lit. b dodaje się lit. b’ o następującym brzmieniu:

„odbiór częściowy dokonywany będzie zgodnie z §ust. 6.3 umowy”.

§ 2 ust. 1 Umowy otrzymuje brzmienie:

"Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 20 czerwca 2022 roku. terminem ukończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data osiągnięcia gotowości do odbioru zgłoszona pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z § 10 ust. 1"

Strony ustaliły, że wykonane zostaną prace dodatkowe, zamienne (protokół konieczności nr 1), roboty zmniejszające, dodatkowe i zwiększające (protokołu konieczności nr 2)

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

wojna w Ukrainie, niekontrolowany wzrost cen, przerwanie łańcucha dostaw materiałów, występowania znacznych ograniczeń dostępności zasobów ludzkich

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 4 720 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 4 752 278.82 PLN