Bauleistung - 267915-2022

20/05/2022    S98

Polen-Łódź: Baureifmachung

2022/S 098-267915

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Postanschrift: al. Piłsudskiego 12
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 90-051
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Wiśniewska
E-Mail: m.wisniewska@zdw.lodz.pl
Telefon: +48 426162272
Fax: +48 426162251
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdw.lodz.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku Wyszanów - Lubczyna, od km 55+274,12 do km 56+272,13

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.352.81.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45100000 Baureifmachung
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

województwo łódzkie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej obejmuje:

a) rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450,

b) rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 450 z drogami gminnymi nr 118155E oraz nr 118178E,

c) rozbiórkę i budowę chodników,

d) budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego,

e) rozbiórkę i budowę zjazdów wraz z rowami krytymi pod zjazdami,

f) wykonanie elementów odwodnienia: przebudowę i budowę rowów drogowych wraz z miejscowym umocnieniem, budowę rowów krytych, budowę odwodnienia liniowego, budowę ścieków skarpowych,

g) budowę kanalizacji deszczowej,

h) rozbudowę oświetlenia ulicznego,

i) przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

j) ocieplenie istniejącej sieci wodociągowej,

k) budowę kanału technologicznego,

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 30/09/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 136-358569

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
12/07/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Colas Polska Sp. z o.o.
Ort: Palędzie
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 6 822 261.22 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

II. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

III. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45100000 Baureifmachung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen; Nivellierungsarbeiten
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Hauptort der Ausführung:

województwo łódzkie

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej obejmuje:

a) rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450,

b) rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 450 z drogami gminnymi nr 118155E oraz nr 118178E,

c) rozbiórkę i budowę chodników,

d) budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego,

e) rozbiórkę i budowę zjazdów wraz z rowami krytymi pod zjazdami,

f) wykonanie elementów odwodnienia: przebudowę i budowę rowów drogowych wraz z miejscowym umocnieniem, budowę rowów krytych, budowę odwodnienia liniowego, budowę ścieków skarpowych,

g) budowę kanalizacji deszczowej,

h) rozbudowę oświetlenia ulicznego,

i) przebudowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

j) ocieplenie istniejącej sieci wodociągowej,

k) budowę kanału technologicznego,

l) przebudowa wodociągu

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 30/09/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 256 282.19 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Colas Polska Sp. z o.o.
Ort: Palędzie
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Aneks nr 1 zmniejszenie wartości umowy do kwoty netto: 6 777 792,82 zł

Aneks nr 2 zwiększenie wartości umowy do kwoty netto: 7 256 282,19 zł, w tym roboty dodatkowe na wartość netto: 122 815,37 zł

Roboty dodatkowe polegają na przebudowie wodociągu

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie prowadzenia prac polegających na budowie kanalizacji deszczowej na przedmiotowej inwestycji natrafiono na niezinwentaryzowany wodociąg, którego przebieg jest niezgodny z mapą do celów projektowych. Istniejący wodociąg koliduje z nowoprojektowaną jezdnią, studniami kanalizacyjnymi. Dodatkowo wodociąg kolidujący z jezdnią jest wykonany z rur azbestowych, co nie pozwala na prowadzenie robót w jego rejonie, ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia sieci. W związku z powyższym konieczne jest usunięcie kolizji w formie przebudowy wodociągu na całym odcinku. Usunięcie kolizji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi będzie polegało na wykonaniu prac (tj. wykopy, ułożenie rur wodociągowych, zasypki) z powierzonych materiałów przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie (tj. rury, zasuwy, hydranty).

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 6 822 261.22 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 7 256 282.19 PLN