Lieferungen - 267980-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Rotterdam: Touchscreenmonitors

2022/S 098-267980

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIVON
Nationaal identificatienummer: 70498113
Postadres: Schiekade 34
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3032AJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoop SIVON
E-mail: inkoop@sivon.nl
Telefoon: +31 793296868
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sivon.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200364
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie gezamelijke aanbesteding Digiborden - SIVON

Referentienummer: NX 200364
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231320 Touchscreenmonitors
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

SIVON is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en overige onderwijspersoneel onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over adequate (ict)voorzieningen voor onderwijs, talentontwikkeling in nationale en internationale samenwerking.

SIVON wil voor haar leden ontzorgen bij het aanschaffen van Digiborden en bijdragen aan kwalitatief en betaalbaar onderwijs. Derhalve is SIVON voornemens om als inkoopcoöperatie een gezamenlijk aanbesteding Digiborden in de markt te zetten voor haar leden.

Voordat SIVON deze aanbesteding in de markt zet wenst SIVON de inkoopstrategie te toetsen door middel van een marktconsultatie.

Onderwerpen die hierbij centraal staan zijn:

● Rol van digiborden in het onderwijs;

● Inkoopstrategie;

● Specificaties;

● Installatie;

● Onderhoud;

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

SIVON wil voor haar leden ontzorgen bij het aanschaffen van Digiborden en bijdragen aan kwalitatief en betaalbaar onderwijs. Derhalve is SIVON voornemens om als inkoopcoöperatie een gezamenlijk aanbesteding Digiborden in de markt te zetten voor haar leden.

Voordat SIVON deze aanbesteding in de markt zet wenst SIVON de inkoopstrategie te toetsen door middel van een marktconsultatie.

Onderwerpen die hierbij centraal staan zijn:

● Rol van digiborden in het onderwijs;

● Inkoopstrategie;

● Specificaties;

● Installatie;

● Onderhoud;

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/09/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022