Lieferungen - 267988-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Bacău: Erdgas

2022/S 098-267988

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient der Verkürzung der Frist für den Eingang der Angebote

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau
Nationale Identifikationsnummer: 8550000
Postanschrift: Strada Condorilor, Nr. 2
Ort: Bacau
NUTS-Code: RO211 Bacău
Postleitzahl: 600302
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gina-Larisa Cojocaru
E-Mail: achizitiidgaspcbacau@gmail.com
Telefon: +40 234585071
Fax: +40 234519042
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.dgaspcbacau.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.dgaspcbacau.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Sozialwesen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gaze naturale pentru subunitatile DGASPC Bacau

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Sistem dinamic de achizitii: Achiziţia de gaze naturale, 7.800, 52 MWh , categoria de consum C1 si C2, în cadrul concurenţial, transparent, de către autoritatea contractanta, in calitate de consumator eligibil la cele 78 de puncte de consum care cuprinde serviciile din cadrul DGASPC Bacau si centrele din subordinea acesteia.Se încredinţează furnizorului atributul de a încheia contractele de distribuţie şi de transport, în numele achizitorului.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO211 Bacău
Hauptort der Ausführung:

La subunitatile DGASPC Bacau, pentru 78 locuri de consum.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Potrivit H.G. nr.797/2017, D.G.A.S.P.C. Bacau este institutie publica cu personalitate juridica infiintata in subordinea consiliului judetean, care realizeaza masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie, drept pentru care consideram ca se incadreaza in prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul gaze naturale pentru sezonul rece 2022-2023.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 7 128 271.19 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Semestrial/ anual, in functie de alocarile bugetare

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
II.2.11)Angaben zu Optionen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
07/04/2022

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

CERINTA 1. Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării. Din aceste certificate constatatoare trebuie să reiasă lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la sediul social ,,pentru care exista obligatii de plata" la momentul DEPUNERII ACESTORA. Potrivit art.6 din O.G. nr.3/25.08.2021, pentru respectarea prevederilor alin. (2), în etapa prevăzută la art. 196 alin. (2), operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. Cazier judiciar pentru operatorul economic.

3. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

4. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. (2), art.167, alin (2), art.171 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.

Pentru operatorii economici stratini : Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul".Valabilitatea acestora se va raporta la “momentul prezentarii acestora” intrucat documentele va fi prezentat numai de catre ofertantiul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire , conform art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice .

Pentru operatorii economici stratini : Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati în procedura din partea acestuia din urma sunt : Codreanu Cristian ,Popa Ciprian Floricica Monica Mariana, Avorniciței Irina, Capata Ionela Loredana, Andries Ionut, Cojocaru Gina-Larisa, Radu Carmen Luiza, Grigoriu Nicoleta, Popovici Florina Madalina, Andries Oana Andreea, gAVRILUTA lIDIA.

Cerința 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiilor lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie solicitate de AC, numai ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Justificare: aceste certificat este necesar pentru a verifica informaţiile cuprinse în acesta şi care trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

CERINTA 2.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte Licenta de furnizare pentru gaze naturale eliberata de ANRE valabila la momentul prezentarii (emisa in baza art.8, alin.2) din Legea nr.123/2012 energiei electrice si a gezelor naturale actualizata) sau echivalent.

Persoanele juridice straine pot prezenta, documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta valabile la momentul prezentarii acestora.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor - Se va prezenta Licenta pentru furnizarea de gaze naturale eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Eenergiei (emisa in baza art.8, alin.2) din Legea nr.123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale actualizata).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total exprimat in lei, Nu exista limite alevalorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul

informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare la: locul in clasament si numărul participantilor la licit. electronica. Nu se utilizeaza pasul de licitare.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.5)Voraussichtlicher Beginn der Vergabeverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: DGASPC Bacau
Postanschrift: Str. Condorilor nr.2
Ort: Bacau
Land: Rumänien
E-Mail: serviciul.juridic.contencios@gmail.com
Telefon: +40 234585071
Internet-Adresse: www.dgasocbacau.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022