Supplies - 268022-2018

22/06/2018    S118

Magyarország-Hajdúnánás: Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások

2018/S 118-268022

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hajdúnánási Holding Zrt
Nemzeti azonosító szám: AK20703
Postai cím: Kossuth utca 22.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Tibor Vezérigazgató
E-mail: drhorvathtibor@nanasholding.hu
Telefon: +36 704454043
Fax: +36 52570723
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nanasholding.hu/
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK20704
Postai cím: Kossuth utca 22.
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabados Gábor Ügyvezető
E-mail: szabadosgabor.hepszolg@nanasholding.hu
Telefon: +36 202859181
Fax: +36 52570723
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hepszolg.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Holding szolgáltatás
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzése.

Hivatkozási szám: 2 / 2018
II.1.2)Fő CPV-kód
09000000 Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzésére vonatkozó adás-vételi szerződés keretmegállapodás formájában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 90 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09000000 Kőolajtermékek, tüzelőanyagok, villamos energia és egyéb energiaforrások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4080 Hajdúnánás település közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia biztosítása keretmegállapodás formájában, vagy a keretösszeg teljesüléséig:

A szerződés időtartama alatt rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 18 000 000 Ft / év.

Ajánlattevő köteles a Hajdúnánási Gyógyfürdő kísérőgázának hasznosítására 1 db gázmotort és segédberendezéseit telepíteni, az energiatermelő berendezést üzembe helyezni, és a hőenergiát valamint a villamos energiát a berendezéssel biztosítani.

A berendezés beszerzése, üzembe helyezése, telepítése nyertes Ajánlattevő feladata, az ezekkel kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy elvégzi a Hajdúnánási Gyógyfürdőn az elektromos betáp kialakítását, az ezzel kapcsolatos költségek is nyertes Ajánlattevőt terhelik.

Nyertes Ajánlattevő további feladatai:

— az általa telepített gázmotor üzemeltetése

— napi felügyeleti feladatok ellátása

— folyamatos távfelügyelet nyújtása a gázmotorhoz

— hibák javítása

— szükséges hatósági mérések és karbantartások elvégzése saját költségen

— karbantartás

— adatszolgáltatások

— villamos energia tekintetében saját vételezési lehetőség megvalósítása a meglévő villamos energia fogadó felhasználásával, vagy megfelelő főmérő beiktatásával

— a megtermelt hő értékesítése Ajánlatkérő részére

Ajánlattevő sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimumot a rendelhető termékekkel kapcsolatban.

A villamos energia termelése kapcsán keletkező hulladékhő hasznosítási joga az Ajánlatkérőé.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy a közbeszerzési dokumentumban a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő hivatkozások a közbeszerzés tárgyának egyértelmű, pontos és közérthető meghatározását szolgálják. Minden esetben a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VII. fejezete szerint kell igazolnia az ajánlatban.

A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.

A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés.”.

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (4) bekezdése valamint a 131. § (9) bekezdése alkalmazásának tekintetében általa előre nem látható és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekinti azt az esetet, ha a jelen közbeszerzési eljárás tárgyában központosított vagy közös közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a központi beszerző szervezet (vagy közös ajánlatkérők nevében eljáró szervezet) által, és erre tekintettel az ajánlatkérőként szerződő félnek jogszabályban előírt csatlakozási kötelezettsége áll fenn az adott tételek vonatkozásában.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat: III.1.3. M2) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember gázmotor üzemeltetésében szerzett szakmai többlettapasztalata (min 0, max 3 db) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166611
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Gázmotor által termelt hő- és villamosenergia beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/06/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Electric Smart Solutions Kft.
Postai cím: Vállalkozók útja 17.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mezo@essgroup.hu
Telefon: +36 37303505
Fax: +36 37303505
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 90 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Az összegezés megküldésének az időpontja: 6.6.2018 volt.

2. A szerződéskötés időpontja: 18.6.2018 volt.

3. A nyertes közös ajánlattevők kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:

— Electric Smart Solutions Kft. (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 17.): Mikrovállalkozás

4. Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

— Electric Smart Solutions Kft. (6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 17.), Adószám: 25113817-2-03

— NRG-AGENT Kft. (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.), Adószám: 12863323-2-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/06/2018